Logo vierklank.nl
De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker.
De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker. (Foto: )

Wethouders presenteren begroting zonder bezuinigingen

‘Er zijn voor het eerst sinds lange tijd geen bezuinigingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we de afgelopen jaren een heel strak financieel beleid hebben gevoerd met ook offers van de samenleving’, aldus wethouder Dolf Smolenaers van Financiën bij een perspresentatie op 8 oktober.

door Guus Geebel

‘Langzaamaan kunnen we door de inspanningen van de afgelopen jaren wat ademhalen en zelfs iets meer, want we hebben ook wat investeringen kunnen doen die we liever eerder hadden willen doen. We hebben kans om te investeren in het sociaal domein, in de economie, woningbouw en energietransitie. We steken voor het eerst voorzichtig ons hoofd boven water uit in een periode die lijkt toe te gaan naar een periode zonder coronacrisis. Daar hebben we ook een Crisis- en herstelplan voor. Dat is een extra lokaal steuntje in de rug voor die bedrijven en maatschappelijke instellingen die extra getroffen zijn.’ De wethouder noemt ondernemers in niet essentiële winkels en culturele ondernemers en culturele instellingen. De aanstaande herverdeling van het gemeentefonds lijkt de provincie Utrecht echter hard te treffen. ‘Daarmee ontvouwt zich toch weer een onzeker toekomstbeeld.’ Op basis van de laatste informatie zal de gemeente De Bilt hierdoor in de toekomst tussen de 1,6 en 2,0 miljoen euro minder gaan ontvangen. De Bilt schaart zich achter het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om niet mee te werken zonder voldoende compensatie voor de gemeenten.

Abonnementstarie
Wethouder Madeleine Bakker: ‘Voor het sociaal domein zijn we blij met de extra gelden die we voor 2022 hebben gekregen. Dat zie je terug in de begroting en het positieve saldo voor het jaar 2022. Daarna nemen de jeugdzorgmiddelen af.’ Zij haalt twee uitspraken aan van demissionair minister Hugo de Jonge die in het blad Binnenlands Bestuur zegt niets aan de Wmo te zullen doen. Hij stelt dat gemeenten voor het Wmo-abonnementstarief voldoende gecompenseerd zijn. Hij benadrukt verder dat het abonnementstarief gehandhaafd moet worden en dat bij de toekenning van huishoudelijke hulp niet gewogen mag worden wat de inkomenspositie van iemand is. ‘Daarbij zie je het verschil van wat gemeenten zien in de cijfers en ervaren met tekorten, en hoe Den Haag ernaar kijkt. Die discussie is nog niet klaar.’

.Energiearmoede
‘De afgelopen jaren hebben we de lastenontwikkeling voor de inwoners laag weten te houden door financieel scherp aan de wind te varen’, zegt Dolf Smolenaers. De lokale belasting, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, stijgt gemiddeld niet meer dan 1,6%. Door een verschuiving van de lastendruk van de rioolheffing naar de afvalstoffenheffing zijn er echter wel wat verschillen tussen de verschillende typen huishoudens. Voor alleenstaanden met een huurhuis daalt de lastendruk licht en bij meerpersoonshuishoudens met een eigen woning is de stijging 2%. De definitieve tarieven worden vastgesteld in de belastingverordeningen. ‘De gemeente kan niets doen aan energiebelasting en de tarieven. We kunnen wel prestatieafspraken maken met de SSW over het duurzamer maken van woningen. Maar ook coöperaties hebben te maken met grenzen van wat ze kunnen investeren en moeten een afweging maken tussen verduurzamen en nieuwbouw.’ Smolenaers noemt dit een extra pleidooi om de verhuurdersheffing af te schaffen. 

Economie
‘We kunnen investeren maar dan is de vaag waarin.’ Wethouder Bakker noemt een aantal maatregelen voor de economie. Sommige komen uit het Crisis- en herstelplan. ‘Waar we vanuit de ondernemers heel veel positieve geluiden op krijgen is het aanstellen van de bedrijfscontactfunctionaris Ellen van Tellingen. Bij de mantelzorgwaardering in die in 2021 werd afgeschaft is nu een win- winsituatie gemaakt door in 2022 bonnen te geven die ingeleverd kunnen worden bij niet essentiële winkels en horeca die getroffen zijn door corona. De mantelzorgwaardering is dus weer terug en lokaal te besteden. Van de provincie krijgt de gemeente een bijdrage voor een procesondersteuner voor de herontwikkeling van het RIVM-terrein en de toekomst van de Schapenweide. Daarnaast kunnen we met steun van de provincie voor drie jaar iemand aantrekken om samen met de eigenaar van de grond en de bedrijven die zich op het RIVM-terrein bevinden een toekomstperspectief neer te leggen voor als het RIVM vertrekt. Belangrijk is dat het gebied een levendig onderdeel van de Biltse economie blijft.’ 

Stimuleringspakket
Smolenaers gaat in op de cultuursector waarvoor in het Crisis- en herstelplan ook een pakket is. ‘Zzp’ers konden door de coronamaatregelen lang niet werken in hun vakgebied. Naast wat landelijk gebeurt heeft de gemeente ook een stimuleringspakket voor de lokale zzp’ers om hun producten te kunnen gaan maken en hier uit te voeren, om daarmee te zorgen dat die mensen weer een goede zwengel krijgen in de nieuwe economie en weer het moois kunnen maken wat ze al die tijd hebben gemist.’ Hij noemt ook de verenigingen die leden en vrijwilligers zijn kwijtgeraakt. 

Sport
Madeleine Bakker: ‘Bij sport is een gedifferentieerd beeld. We zijn met de sportverenigingen in goed contact omdat we daarmee kansen hebben door financiële regelingen vanuit het Rijk. Daarvoor is het lokaal sportakkoord afgesloten. We zijn bezig met een gezondheidsakkoord. Als we het over sport hebben, hebben we het ook over het stimuleren van bewegen en wat een sportvereniging daarin kan betekenen. Daarnaast hebben we het Crisis- en herstelpakket met middelen om de verenigingen te helpen leden te behouden of terug te krijgen en vrijwilligers aan zich te binden.’

Raadsbehandeling
Er is nu een positief saldo over 2022 van 1,3 miljoen euro. Eigen vermogen en schuld is nog wel zorgelijk. Dolf Smolenaers: ‘Dat ga je niet oplossen met een positief meerjarensaldo. Daar moeten we aan blijven werken.’ De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 in een extra lange vergadering op 4 november. Met de vaststelling bepaalt de raad hoe de middelen definitief worden verdeeld. Daarmee is de begroting kaderstellend voor de uitvoering van het beleid in 2022 en de jaren daarna. De vergadering begint op 4 november om 16.00 uur en is rechtstreeks te volgen via https://debilt.raadsinformatie.nl.

Meer berichten