Aalberts & Did BV willen op het terrein van het leegstaande politiebureau woningen realiseren.
Aalberts & Did BV willen op het terrein van het leegstaande politiebureau woningen realiseren.

Gesteggel rond herontwikkeling Leyenseweg

Algemeen

door Henk van de Bunt

De vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte op donderdag 16 september vond weer fysiek plaats in de Mathildezaal en was thuis live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

De agenda vermeldde het collegevoorstel in te stemmen met de ‘Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling Leyenseweg 38’ als basis voor uitwerking in een gewijzigd bestemmingsplan. Aalberts Ontwikkeling en DID Vastgoedontwikkeling hebben in december 2019 het voormalige en leegstaande politiebureau aan de Leyenseweg in Bilthoven gekocht. Aalberts & Did BV willen op het terrein woningen realiseren. De gemeente De Bilt is aangehaakt bij dit initiatief en wil het ernaast gelegen volkstuinencomplex bij betrekken. Het samenvoegen van beide locaties biedt kansen om een integraal plan te maken met meer woningen en meer plankwaliteit. De gemeente is zelf eigenaar en verhuurder van de volkstuinen.

Participatie
Het college in het voorstel: ‘Direct bij de aanvang van het traject in februari 2020 is het college een participatieproces met omwonenden gestart in de categorie ‘meedenken’. Op basis van de inbreng van de buurt is het plan aangepast met een groenere inrichting en een ‘jaren ‘30 bouwstijl’, maar op onderdelen als de bouwhoogte en woningaantallen zijn verschillen van mening gebleven. In het opgestelde Participatieverslag schrijft projectleider Theo Dohle ‘Gedurende circa anderhalf jaar is intensief overleg gevoerd met een Adviesteam met vertegenwoordigers van omwonenden en een vertegenwoordiger van de wijkvereniging Vogelenzang. Concluderend kan worden gezegd dat vooral over het aantal woningen en de hoogte van een deel van de bebouwing verschil van mening bestaat. Waar de ontwikkelaar aangeeft dat de haalbaarheid van het plan afhangt van het aantal woningen en de verhouding appartementen en eengezinswoningen, geeft de gemeente aan dat er vanuit de woonvisie en de woningnood eigenlijk behoefte is aan meer woningen, in het bijzonder appartementen. In het participatieproces is men uitgekomen op de huidige 68 woningen, deels eengezinswoningen, deels appartementen op een (door verwerving van het perceel van de brandweer) iets vergroot plangebied. Vanuit het Adviesteam is aanvankelijk gepleit voor vooral eengezinswoningen. Het Adviesteam pleit voor een planopzet waarbij alle bebouwing in twee lagen met een kap wordt uitgevoerd, wat tot 57 wooneenheden zou moeten leiden. Het is aan de gemeenteraad om dit verschil in opvatting te wegen in haar besluitvorming’.

Beroep
Over die participatie, de hoogte en de aantallen draaide het ook in de vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte jl. donderdag. Er waren niet minder dan 8 insprekers, er was een aantal schorsingen en ook aan het einde van de vergadering had men elkaar (nog) niet gevonden. Esther Strijbos sprak als deelnemer van het participatie traject in. In haar samenvatting verwoordde zij eigenlijk het merendeel van de overige insprekers: ‘Een klein groepje mensen heeft heel veel tijd gestopt in het participatietraject met de overtuiging om tot een mooi gezamenlijk resultaat te komen. En dat was zeker gelukt als er echt geluisterd was en wanneer we ook echt serieus waren genomen. Zelf hebben we echt heel veel tijd gestopt in alternatieve voorstellen. Wij zijn nog steeds goed gemutst en vertrouwen op de gemeenteraad en dat u tot een besluit komt dat recht doet aan de wens om te bouwen, aan de wens voor sociale huur en aan de wens van de omwonenden. Wij vragen u om u uit te spreken voor het alternatief met 11 woningen minder met een gelijkwaardige bouwhoogte als de grondgebonden woningen Wij rekenen op uw steun. Kies voor het voorstel met draagvlak’.

Gemeenteraad
In latere contacten herhaalde zij dit: ‘Ik wil benadrukken dat het participatietraject gestopt is met het voorstellen van 68 woningen, het hogere alternatief was voor ons een verrassing dat deze in de stukken stond en hoe ons alternatief niet volledig en correct is opgeschreven. Waarom doet de gemeente aan participatie als het uiteindelijk een meerkeuze vraag wordt aan de raad? Wij zien nog steeds opties om tot een gedragen voorstel te komen. Dus wij doen een dringend beroep aan alle raadsleden om met ons in gesprek te gaan’.

Aan het einde van de discussie, waarin de raadscommissieleden de insprekers en de wethouder allerlei vragen konden stellen kon raadscommissievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg constateren dat het voorstel als ‘discussiestuk’ op de komende gemeenteraadsvergadering op 30 september tot besluitvorming kan leiden. Het is te verwachten dat daar nog amendementen bij zullen worden ingediend.

 

Vanwege de 1,5 meter maatregel was er beperkt plaats voor publiek; ook tijdens een schorsing.
!