Logo vierklank.nl
<p>Bilthoven-Noord met duidelijk herkenbare punten vanuit de lucht. (foto Nienke van Weele).</p>

Bilthoven-Noord met duidelijk herkenbare punten vanuit de lucht. (foto Nienke van Weele).

(Foto: )

Commissie behandelt bespreeknotitie Bilthoven-Noord

De commissie Burger en Bestuur vergaderde op 14 september onder voorzitterschap van Jette Muijsson weer fysiek in de Mathildezaal. Zij begint de vergadering met de mededeling dat door het aantreden van een minderheidscollege de werkwijze verandert. ‘Er wordt meer tijd besteed aan beeldvorming en er is meer ruimte voor de raad en portefeuillehouders om elkaar op te zoeken voor draagvlak en meerderheden van besluiten.’

door Guus Geebel

Over de behandeling van de Bespreeknotitie inzake bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 zegt Muijsson: ‘Op 9 september is een beeldvormende vergadering met betrokkenen gehouden. Nu houden insprekers hun verhaal en de commissie geeft beeldvorming en oordeelsvorming.’ Zij geeft aan op welke wijze de vergadering verloopt. Eerst krijgen zes insprekers het woord. Dat zijn achtereenvolgens mevrouw Pessers, Dirk de Broekert, Jan den Hollander, René van de Wolfshaar, Onno Blom en Luuk Jonker.

Consequenties
Er ligt geen raadsvoorstel. De eerste termijn van de commissie begint met beeldvorming, dus het hoe en waarom. Eelco Dalmeijer (VVD) wil van de wethouder weten waarom we niet zouden gaan voor een complete oplossing. Mischa van der Heijden (SP) vraagt wat is gedaan om met de mensen in gesprek te komen. Peter Schlamilch (Forza) denkt dat er een andere manier van oplossen is waarin alle belangen tot hun recht kunnen komen en vraagt het college dit te onderzoeken. Hanneke de Zwart (D66) vraagt wat de consequenties zijn van de uitspraak van de Raad van State en hoe reëel de planschadeclaims zijn.

Vergunningen
Eveline van der Aa (GroenLinks) stelt een aantal vragen naar aanleiding van de insprekers. Er zouden rechten zijn ontnomen in het nieuwe bestemmingsplan. Zij vraagt naar de juridische consequenties. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) dankt het college en de ambtenaren voor de opgestelde notitie. Hij ziet het bestemmingsplan en de planschade als twee aparte procedures. Erik den Hertog (Bilts Belang) wil weten hoeveel vergunningen in het nieuwe bestemmingsplan zijn geweigerd op grond van de nieuwe categorieën. Krischan Hagedoorn (PvdA) dringt aan op meer inzicht over de kosten van een bestemmingsplan en daarnaast een planschade risicoanalyse. Hij vraagt hoeveel directe planschadeclaims er na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op 22 mei 2014 zijn ingediend, exclusief de claims die in augustus 2020 zijn ingediend.

Wethouder
Portefeuillehouder Madeleine Bakker hoort enkele insprekers zeggen dat het niet om het geld gaat maar om het aanpassen van het bestemmingsplan. Zij heeft ook insprekers horen oproepen om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het planschadebesluit van B en W. De wethouder constateert dat er twee verschillende geluiden zijn. Zij sluit aan bij wat de SGP zei, dat het eigenlijk twee aparte procedures zijn die wel met elkaar verweven worden. Zij heeft ook gehoord dat als er niet overgegaan wordt tot de aanpassing van het bestemmingsplan op de gewenste wijze, er wordt doorgegaan met de planschadeclaims. De wethouder legt de vraag die voorligt bij de commissie.

Vragen
‘We hebben een bespreeknotitie gemaakt en er ligt geen concreet voorstel vanuit het college aan de raad’, aldus wethouder Bakker. Zij wil de raad in positie brengen om te doorgronden welke zaken hier allemaal spelen en of en welke wijziging dan doorgevoerd kan worden. ‘Daar hebben wij advies in gegeven.’ Zij hoopt dat de raad met de vele vragen die gesteld zijn een beeld kan vormen over de vraag hoe verder. Zij geeft aan dat er in het bestemmingsplan nog best veel mogelijk is. Over de risicoanalyse waar de PvdA naar vraagt zegt het college in de notitie, dat als er door een motie van de raad een herziening van het bestemmingsplan voornemens is, die risicoanalyse helemaal wordt uitgevraagd. De Raad van State heeft zich uitgesproken over het bestemmingsplan, de planschadeprocedure is een besluit van B en W, waar beroep voor open staat. ‘We hebben het over 155 individuele planschadeclaims.’

Oordeelsvorming
De tweede termijn bestond uit oordeelsvorming. Overwegingen, mogelijkheden en alternatieven delen. De wethouder heeft gezegd geen toezeggingen te doen, dus om in actie te komen moet dat via een motie. Eelco Dalmeijer zal de motie Start nieuw bestemmingsplan voor Bilthoven Noord in 2021, die in juli voorlag ongewijzigd indienen. Deze motie roept het college op om in samenwerking met de Stichting Planschade Bilthoven Noord en Bewonersvereniging Bilthoven Noord te starten met de herziening van bestemmingsplan Bilthoven Noord in 2021 en vóór 1 januari 2022 als ontwerp ter inzage te leggen.

Risicoanalyse
Arie Vonk Noordegraaf ziet het als een heel complex dossier waarin door verschillende partijen wordt gezegd het zit zo en andere partijen zeggen dat dit niet klopt. Het heeft de SGP gestoord dat de voorgaande wethouder niet met de mensen in gesprek ging omdat hij vond dat het goed is. Hij denkt dat die houding veel kwaad bloed heeft gezet. ‘Wij waarderen het zeer dat de huidige bestuurder wel het gesprek is aangegaan.’ Krischan Hagedoorn wil zich voor alle moties die ingediend worden sterk maken dat in alle moties opgenomen wordt dat als eerste stap een planschade risicoanalyse wordt uitgevoerd. ‘Op het moment dat we die analyse hebben kunnen we ook zeggen het is kansloos of laten we doorgaan.’

Moties
Samenvattend zegt voorzitter Jette Muijsson: ‘De VVD gaat de motie ‘Start nieuw bestemmingsplan voor Bilthoven Noord in 2021’ indienen die in juli voorlag. Er komt een motie van de SP om mogelijk het bestemmingsplan 2013 opnieuw in te voeren. Een motie van Forza over de groene doorzichten, apart of in een van de moties die ingediend worden. Een motie van D66 met GroenLinks om het advies van het college te volgen, Een motie van het CDA met een voorzet om tot een raadsbreed verhaal te komen. De PvdA wil dat er een planschade risicoanalyse wordt opgenomen. Hagedoorn wil de punten 1,2 en 5 uit de bespreeknotitie opnemen met een strenge instructie erbij. Hij vindt het ook prima als dat in de motie van D66, GroenLinks en het CDA komt. Of de behandeling in de gemeenteraad op 30 september plaatsvindt hangt af van ingediende moties.

Meer berichten