Logo vierklank.nl
Het is volgens het college van belang om een verdere versnippering, verrommeling en dichtslibben van de kenmerkende landschappelijke openheid tegen te gaan, mede in relatie tot de architectuurhistorisch waarde van de bijzondere betonnen bovenleidingportalen in reeksvorm op de spoorlijn Utrecht-Hilversum.
Het is volgens het college van belang om een verdere versnippering, verrommeling en dichtslibben van de kenmerkende landschappelijke openheid tegen te gaan, mede in relatie tot de architectuurhistorisch waarde van de bijzondere betonnen bovenleidingportalen in reeksvorm op de spoorlijn Utrecht-Hilversum. (Foto: )

Gemeenteraad aan zet bij zonnepark

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er geen zonnepark langs de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. Dat blijkt uit het voorstel dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad ter bespreking op 30 september a.s. De raad wordt daarin voorgesteld te besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Donderdag 16 september komt het voorstel eerst nog in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening ter sprake.

door Henk van de Bunt 

In het voorstel verhaalt het college de geschiedenis ervan: ‘Op 25 oktober 2019 werd een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark naast de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk; de aanvraag is in strijd met het dan geldend bestemmingsplan. In de vergadering op 22 april 2021 besloot de gemeenteraad om (in afwijking van het collegevoorstel) de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels te weigeren. Het ontwerp weigeringsbesluit heeft vervolgens (tegelijk met ons ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning) gedurende zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Ten aanzien van de beide ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ontvangen, welke zijn samengevat en becommentarieerd’.

Participatie
Zoals in het eerdere collegevoorstel aangegeven, hebben initiatiefnemers met de buurt overleg over hun aanvraag gevoerd. Tevens heeft initiatiefnemer een participatieplan opgesteld, waarin is beschreven dat de opgewekte energie zoveel mogelijk toekomt aan de directe omgeving. Initiatiefnemer heeft weer getracht een samenwerking aan te gaan met een lokale energiecoöperatie, maar dat is (nog) niet gelukt. Zoals eerder in de raadsvergaderingen van januari en april gemeld, hebben het college een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten teneinde de financiële participatie te borgen.

Argumenten
Als argumenten worden nu genoemd: ‘Het bouwplan is in strijd met de Structuurvisie 2012. In de structuurvisie zijn weliswaar geen ruimte of ruimtelijke randvoorwaarden opgenomen sec voor zonnevelden, maar is wel gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke en sociale kwaliteiten en op het versterken van landschap en leefbaarheid. In het voorliggende plan is geen sprake van integrale ruimtelijke afweging. De komende jaren zal de gemeente De Bilt zich verder ontwikkelen. Ruimtelijke claims voor woningbouw, de energietransitie, behoud van landschap en natuur, de transitie in agrarische sector en aanvullende infrastructuur dienen zich aan. Een integrale afweging van al die ruimtelijke claims vindt plaats in de omgevingsvisie.

Draagvlak
Het plan heeft onvoldoende draagvlak. Zoals in het eerdere collegevoorstel aangegeven, hebben initiatiefnemers over hun aanvraag met de buurt overleg gevoerd. Tevens heeft initiatiefnemer een participatieplan opgesteld waarin is beschreven dat de opgewekte energie zoveel mogelijk toekomt aan de directe omgeving. Gedegen, compleet onderzoek naar de geluidbelasting voor omwonenden ontbreekt. Wat het uiteindelijke effect is van de aanwezigheid van harde zonnepanelen over het totale oppervlak op die locatie voor overdracht van het verkeersgeluid van de A27, is op dit moment niet duidelijk.

Flora en Fauna
Gedegen, compleet onderzoek naar de effecten voor flora en fauna ontbreekt volgens het college. De initiatiefnemer heeft een Quick Scan Flora en Fauna laten uitvoeren. Daaruit zou blijken dat verstoring als gevolg van de aanwezigheid van het zonneveld kan worden uitgesloten. In de raadsvergadering op 22 april 2021 werden reeds vraagtekens geplaatst bij deze conclusie.

Zienswijzen
De ingediende zienswijzen leiden niet tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen; voor een uitvoerige beschrijving en beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de bij het raadsvoorstel bijgevoegde Zienswijzenrapportage. De conclusie van de rapportage is dat de ontvangen zienswijzen voor de raad geen aanleiding zijn om de verklaring van geen bedenkingen alsnog af te geven, zij het dat de weigering van een deugdelijke motivering moet worden voorzien.

Gevolg
Zodra de gemeenteraad op basis van dit collegevoorstel heeft besloten om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, zal het college de omgevingsvergunning voor het gevraagde bouwplan weigeren op grond van hetgeen de raad heeft besloten. Tegen de weigeringsbesluiten staat beroep open bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Meer berichten