Logo vierklank.nl
<p><em>Nieuwe ontwikkelingen rond het oude Hessing-gebouw.</em></p>

Nieuwe ontwikkelingen rond het oude Hessing-gebouw.

(Foto: )

Informatieavond voormalig Hessingterrein trekt veel belangstelling

Onder de belangstelling van ruim 30 omwonenden en andere belanghebbenden presenteerde het LSV op 2 september zijn visie op het bestemmingsplan van bouwfirma Verwelius m.b.t. het voormalig Hessingterrein. 

door Henk van de Bunt

Sinds die datum ligt dit plan ter inzage bij gemeente De Bilt en kunnen (tot 13 oktober) zienswijzen worden ingediend; zienswijzen worden door de gemeente betrokken bij de bespreking van het agendapunt in de Raadsvergadering (volgens planning) in december 2021. Het LSV (Lokaal Sociaal Verbond van SP, PvdA, ChristenUnie en de Fractie Brouwer) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in dit gebied. 

Bedreiging
SP-er Anne-Marie Mineur verzorgde een presentatie over de plannen van Verwelius voor de bouw van 130 woningen. De grootste voordelen van het plan ziet het LSV in de vergroting van de noodzakelijke woningvoorraad en het opknappen van het vervallen Hessingerfgoed. Daarvoor moet allereerst de vervuilde bodem worden schoongemaakt. Het belangrijkste bezwaar naar de mening van Mineur is de uitbreiding van het stedelijk gebied buiten de rode contour. Dat gaat op deze plek ten koste van het NNN, het nationaal natuurnetwerk. De werking van de faunatunnel onder de Utrechtseweg (10 jaar voorbereiding en miljoenen kostend) zou met dit deel van het plan sterk verminderen. De bebouwing komt dicht tegen een bosje dat als rustgebied dient voor met name reeën en dassen. De aanwezigheid van 200 à 300 nieuwe bewoners met vermoedelijk tientallen honden en katten vormen op zich al een bedreiging voor het dierenrustgebied.

Belangrijke vraag is of een voorgestelde saldering (saldo opmaken en vereffenen) opweegt tegen een verminderde werking van de faunatunnel. Ook voor de vogels in het gebied kan het een belangrijke verslechtering zijn van de leefomstandigheden. Vogelwachtmedewerker Wigle Braaksma vertelde dat zijn aangeleverde gegevens wel ontvangen zijn, maar dat hij niet is geconsulteerd voor het ecologierapport.

Andere bezwaren
Zeer recent is De Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed. De Werken van Griftenstein, aan weerszijden van de Utrechtseweg maken daar deel van uit. De Werken van Griftenstein zijn met name een historische plek geworden in de Tweede Wereldoorlog toen in 1940 de oprukkende Duitse troepen hier de overwinning afdwongen. Hoe de nieuwe beschermde status precies zal uitpakken, is nog niet bekend; er zijn voorbeelden bekend van Wereld-erfgoed- gebieden die hun status verloren omdat er te ingrijpend in werd gebouwd. De provincie heeft zich eerder onverbiddelijk opgesteld bij bouwplannen, die andere onderdelen van de Hollandsche Waterlinie in gevaar brachten. Met de komst van 130 nieuwe woningen is het te verwachten dat er een paar honderd nieuwe bewoners bijkomen, die allemaal eigen vervoermiddelen hebben waar de Utrechtseweg op moet worden aangepast. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Door de aanwezigen werden bezwaren naar voren gebracht die te maken hadden met de toegankelijkheid van woningen. Zij zijn niet zomaar geschikt voor gehandicapten.

Zienswijzen.
Het LSV wil alle omwonenden en andere belanghebbenden graag ondersteunen met het indienen van zienswijzen over deze plannen, welke door college en raad worden meegenomen in de beoordeling van de plannen. Mocht het definitieve bestemmingsplan niet aanzienlijk worden gewijzigd, dan overweegt een aantal belanghebbenden om op basis van de zienswijzen naar de rechter stappen in verband met planschade.

Saillant was nog de vraag naar de aanpak van de gemeente om het verleggen van de Biltse Grift alvast in gang te zitten door middel van een aparte vergunning. Verwelius zou alvast aan de gang willen met het plaatsen van een damwand en verdere voorbereidende werkzaamheden. Dat zou kunnen betekenen dat nog voor het raadsbesluit al met de werkzaamheden wordt begonnen. Frans de Ruiter, commissielid SP: ‘Dat was mij ook ter ore gekomen. Het viel niet mee om te achterhalen wat de bedoeling van de aanvraag was. Het heeft te maken met de ingewikkeldheid van procedures, de aanvrager heeft de zaak willen versnellen. Zowel van de gemeentelijke projectleider als van Verwelius is nu bekend dat er geen schop de grond in gaat voordat het raadsbesluit is genomen’. Vanwege de complexiteit en de onderlinge samenhang van de plannen werd opgeroepen om de deskundigheid van belanghebbenden goed met elkaar te verbinden en over deze plannen goed in contact te treden met de raadsfracties.

De aanwezigen stelden de informatie zeer op prijs. Er was veel gelegenheid tot vragen stellen en er is veel belangstelling voor het indienen van zienswijzen. 

Meer berichten