Herkenbaar beeld van Westbroek vanuit de lucht. (foto Arne Scholten)
Herkenbaar beeld van Westbroek vanuit de lucht. (foto Arne Scholten)

In dialoog met de dorpen over omgevingsvisie De Bilt

Algemeen

De gemeente De Bilt wil de samenwerking met de dorpen over de gewenste toekomstige ontwikkelingen voortzetten. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen, die dat willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven. In Westbroek zijn ze al gestart met de eerste bijeenkomst.

Het doel is om samen belangrijke opgaven te bespreken: ‘Kunnen we meer woningen bouwen en tegelijk ook het eigen dorpse en groene karakter behouden? Kunnen we dan binnen de rode verstedelijkingscontouren blijven of zijn er plekken waar die kunnen worden overschreden? En wat betekent dat voor de voorzieningen, leefbaarheid, economie en het landschap’?

Drie sporen
De dialoog per dorp vindt plaatst aan de hand van drie sporen. Per dorp worden de ambities voor de fysieke leefomgeving uitgewerkt als voorbereiding op het Toekomstdebat voor de omgevingsvisie. Dan worden de voorkeuren opgehaald over de gewenste toekomstige ontwikkeling van onze gemeente aan de hand van vier scenario’s en hun impact. Op basis van de door het college vastgestelde Kern van de visie kan gezamenlijk worden gewerkt aan specifieke gebiedsuitwerkingen. De dorpen kunnen na vaststelling van de omgevingsvisie samen met de gemeente uitvoeringsplannen opstellen en concrete projecten oppakken. Door monitoring, evaluatie en actualisatie van de omgevingsvisie ontstaat zo een permanente dialoog met inwoners. Aanmelden kan via omgevingsvisie@debilt.nl of via de gebiedsmakelaar van uw kern

Westbroek
Het Dorpsberaad Westbroek vermeldt: ‘Dit voorjaar heeft het Dorpsberaad Westbroek een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp; met behulp daarvan werd informatie opgehaald over welke onderdelen van de leefomgeving inwoners van Westbroek belangrijk vinden en waar zij mogelijkheden zien voor de toekomst van het dorp. Om een visie te kunnen vormen, is het belangrijk dat veel mensen meedenken. Het Dorpsberaad was dan ook blij en verheugd dat veel mensen (plm. 70) de moeite hadden genomen om naar de bijeenkomst op 8 juli te komen, waar de uitkomsten van deze enquête gepresenteerd werden in het dorpshuis van Westbroek. Er werd een toelichting op de uitkomsten gegeven en er kon worden meegedacht en gesproken over een omgevingsvisie voor Westbroek. Een afvaardiging van de gemeente verleende medewerking aan deze avond en gaf een toelichting hoe de gemeente de uitkomsten zal gaan gebruiken voor de omgevingsvisie die voor de gehele gemeente zal worden opgesteld’.

Thema’s
‘Na een korte toelichting op de uitkomsten van de enquête werden de aanwezigen ingedeeld in verschillende groepen. Vervolgens werd per groep gediscussieerd over de thema’s wonen en voorzieningen, leefbaarheid & gemeenschapszin, groen, biodiversiteit en buitengebied. Er vonden goede discussies plaats en er is veel informatie opgehaald. 

Het Dorpsberaad gaat deze informatie verder uitwerken. In het najaar zal een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd en zal dieper worden ingegaan op de tegenstellingen die mogelijk uit de opgehaalde informatie naar boven zijn gekomen. Voor meer informatie zie www.dorpsberaadwestbroek.nl’. [HvdB]

!