Logo vierklank.nl
De A27 ten noorden van de stad Utrecht v.l.n.r. door Groenekan naar Maartensdijk en Hollandsche Rading richting Hilversum. (foto Frank Mulder).
De A27 ten noorden van de stad Utrecht v.l.n.r. door Groenekan naar Maartensdijk en Hollandsche Rading richting Hilversum. (foto Frank Mulder). (Foto: )

Opwekking duurzame energie langs snelwegen

In de vergadering van 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad de bijdrage van de gemeente De Bilt aan de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld voor de duurzame opwekking van elektriciteit. Onderdeel van deze bijdrage is het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie in het gebied langs de snelweg A28 en het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van zonne-energie langs de A27.

Langs snelwegen is de rijksoverheid in veel gevallen eigenaar van de grond. De rijksoverheid zal de komende jaren een aantal locaties aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie op rijksgronden in het kader van het programma ‘Opwek Energie Rijksgronden’ (OER). De Rijksoverheid hecht daarbij aan een gezamenlijk aanpak met decentrale overheden. Met een formele brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen decentrale overheden vragen om als zoekgebied (- en) in het programma-OER opgenomen te worden. De rijksoverheid zal dan in samenspraak met de betrokken decentrale overheden een voorverkenning uitvoeren naar de mogelijkheden.

Termijn
De termijn voor een verzoek tot opname in het OER-programma sloot per 1 juli 2021. Ten behoeve van het vooronderzoek naar windenergie in het gebied langs de A28 heeft het College van De Bilt met de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, Zeist en Utrecht de minister van Economische Zaken en Klimaat verzocht om de A28 op te nemen in het OER-programma. Onlangs heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen een vergelijkbare brief op te stellen waarin naast de A28 alle zoekgebieden voor zonne- en windenergie langs snelwegen zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de in de Regionale Energiestrategie van de RES-regio’s U 16, Amersfoort en Foodvalley (Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers) opgenomen zoekgebieden.

Kennis
In de brief schrijven de gemeenten: ‘Bovengenoemde gronden langs de rijkswegen kunnen, gelet op het totale oppervlak, een substantiële bijdrage leveren aan de opgave om meer hernieuwbare energie op te wekken. Wij vinden het belangrijk dat de nadere inpassing hiervan zorgvuldig uitgewerkt wordt: met aandacht voor natuur-, cultuurhistorische- en landschapswaarden, architectonische kansen en passend in het omgevingsbeleid van de provincie Utrecht en de betrokken gemeente(n). Met de kennis over de betreffende gebieden in onze organisaties, bij onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden dragen wij hier graag aan bij’.

A27
Gemeenten Utrecht, De Bilt, Eemnes en de provincie Utrecht zien kansen voor de opwek van zonne-energie langs de A27 ten noorden van de stad Utrecht; in de brief van de provincie is daarom de A27 opgenomen ten behoeve van vooronderzoek naar de mogelijkheid voor de opwekking hiervan. Het college zegt toe, zodra zij in het bezit komt van het antwoord van de minister op de verzoeken de gemeenteraad hierover te informeren.

HvdB

Meer berichten