Logo vierklank.nl
<p><em>Wethouder Anne Brommersma heeft nu ook verkeer in haar portefeuille.</em></p>

Wethouder Anne Brommersma heeft nu ook verkeer in haar portefeuille.

(Foto: )

Ruime steun in gemeenteraad voor Kadernota 2022-2026

De gemeenteraad stelde op donderdag 8 juli de Kadernota 2022-2026 ongewijzigd vast. Forza De Bilt en de SP stemden tegen. Vier amendementen ingediend door Forza De Bilt vonden alle geen steun bij de overige fracties. De twee in stemming gebrachte moties werden allebei unaniem aangenomen. De ene motie roept het college op om de bijdrage Veilig Verkeer Nederland De Bilt weer structureel in de begroting op te nemen. De andere motie vraagt de mantelzorgwaardering na 2021 te continueren.

door Guus Geebel

De Kadernota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2022 en volgende jaren. Wensen voor nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte. De behandeling in eerste termijn begon met een algemene beschouwing van alle fracties waarbij vragen aan het college werden gesteld en moties en amendementen ingediend. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) beet het spits af. ‘Dat er nu meer investeringsruimte is juichen wij toe. We zien wel dat dit is uitgesmeerd over meerdere programma’s. Voor ons zijn van het grootste belang het op orde krijgen van de lokale economie en die sectoren die een verloren jaar hebben gezien in 2020 en het nog steeds moeilijk hebben.’ Hij denkt daarbij aan de horeca, de cultuursector en het sociaal domein, met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbaren die bijna het hele jaar binnen hebben moeten zitten. Hij gaat verder in op kansen die corona ook biedt.

Dramatisch
Fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg (VVD) vraagt aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk. ‘De VVD staat voor goede en duurzame ontsluiting van de gemeente voor nu en in de toekomst in overleg met onze partners en buurgemeenten.’ Hij noemt openbaar vervoer en goede bereikbaarheid van belang voor middenstand en bedrijven. Ook gaat hij in op parkeren in de gemeente. Hij vraagt ook aandacht voor het bestemmingsplan Bilthoven Noord waarover de VVD vorig jaar een motie heeft ingediend. Voor Forza De Bilt is de Kadernota meer op drijfzand gebouwd. ‘De Jaarrekening laat een dramatisch miljoenentekort zien gemaskeerd door incidentele meevallers.’ Hij vraagt nadrukkelijk aandacht voor participatietrajecten. Henk Zandvliet (GroenLinks) wil dat de extra middelen voor duurzaamheid voor een deel worden benut om in 2022 een start te maken met het burgerberaad voor de noodzakelijke aanpak om de klimaatdoelen te halen. Omdat een motie die hij daarvoor had willen indienen geen steun vond bij de meerderheid van de raad werd die ingetrokken.

Flexwoningen
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt het knap dat het college het voor elkaar gekregen heeft dat De Bilt weer financieel gezond is. ‘Ondanks dat wij het met de inhoudelijke keuzes van de bezuinigingen vaak niet eens waren is het knap dat het college dit voor elkaar heeft gekregen.’ In de commissie verklaarden de wethouders sociaal domein dat op basis van de kennis van nu het ook in 2022 mogelijk blijft de huidige kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. De PvdA zal bij de vaststelling van de begroting de noodzaak bekijken om meer geld te reserveren. Hagedoorn roept de portefeuillehouder op om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Stichting Planschade. John van Brakel (D66) vraagt het college om samen met Woonstichting SSW onderzoek te doen naar tijdelijke flexwoningen. D66 zal de kadernota van harte steunen.

Troebel water
Johan Slootweg (SGP) ziet een mooie sluitende meerjarenbegroting zonder bezuinigingen. ‘Dat is lang anders geweest.’ Hij wil van het college horen dat er in de gemeente De Bilt nooit sprake zal zijn om van het gas af te moeten. De mantelzorgmotie steunt hij van harte. Werner de Groot (CDA) noemt De Bilt een gemeente die niet bang is voor verandering, maar in de noodzaak tot verandering altijd een kans ziet om te verbeteren. Hij wil daarmee doorgaan, ook na 2022. Erik den Hertog (Bilts Belang) zegt: ‘Vorig jaar zeiden wij bij de Kadernota dat als troebel water tot rust komt het langzaam helder wordt. Het water is nu een stuk rustiger en de financiële gevolgen zijn beter en inzichtelijker.’ Voor Bilts Belang is het afvalsysteem al een tijdje een doorn in het oog. Den Hertog vraagt om de evaluatie daarvan. Hij is blij dat er wellicht een boa bij komt. Raadslid Boer (SP) zag dat er 10.000 euro geschrapt wordt van straatfeesten. ‘Als er ergens een reden is om feest te vieren is dat in 2022 omdat we dan wellicht de coronacrisis grotendeels overleefd hebben. Niet schrappen dus.’ Theo Aalbers (ChristenUnie) heeft vertrouwen in de toekomst, het gaat wat beter met De Bilt.’ Hij vindt dat de raad algemeen belang moet afwegen tegen groepsbelang. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) is blij met het versterken van het sociaal domein. Zij sluit de eerste termijn van de raad af met een gedicht met een pleidooi voor de menselijke maat.

Op koers
Het college gaat in op de bijdragen van de raad. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën zegt dat we op koers blijven om de financiële positie te verbeteren. ‘Maar er zijn nog wel paar zaken aan de horizon die nog onduidelijk zijn.’ Hij noemt de aanstaande herijking van het gemeentefonds en de compensatie van de zorg. Over tijdelijke huisvesting op plekken waar terreinen een aantal jaren braak liggen zegt de wethouder dat op dit moment geen zicht is op locaties die meer dan vijf jaar braak zullen liggen. ‘Dat is slecht nieuws voor flexwoningen maar goed nieuws dat er een permanente invulling komt.’ Hij ziet meerwaarde om samen met SSW te gaan kijken of er plekken zijn waar ontwikkelingen nog even op zich laten wachten en of het daar mogelijk is.

Mobiliteit
Wethouder Anne Brommersma beantwoordt vragen over het sociaal domein. Zij geeft een positief advies over de motie om de mantelzorgwaardering te continueren. Brommersma gaat in op vragen van de SGP over resultaten van de Biltse Aanpak. De wethouder heeft nu ook verkeer in haar portefeuille. ‘De raad heeft aangegeven verkeersveiligheid heel belangrijk te vinden in het kader van het mobiliteitsbeleid. In het vierde kwartaal komt daarover een rapport van Sweco. Parkeerbeleid is daarin een integraal onderwerp. In De Bilt wordt parkeerdruk uit Utrecht ervaren. Daar zijn we twee jaar geleden gestart met een blauwe zone en dat werkt wel maar de parkeerdruk blijft groot.’

Straatfeest
De wethouder laat de motie om de bijdrage voor Veilig Verkeer Nederland De Bilt structureel te maken over aan de raad. Over nascheiding van afval zegt Brommersma dat in onze gemeente de pmd-scheiding 30 kilo per huishouden is, terwijl gemiddeld in Nederland rond 10 kilo gescheiden wordt. ‘Het is in onze gemeente echt de moeite waard, want alles wat we uit restafval halen hoeven we niet te betalen.’ Over de opmerking van raadslid Boer (SP) over het schrappen van 10.000 euro voor straatfeesten zegt de wethouder zegt dat daar in het Crisis- en Herstelplan geld voor is uitgetrokken.

Bestemmingsplan
Wethouder Madeleine Bakker heeft het dossier planschade Bilthoven-Noord overgenomen. Daar waren veel vragen over waar zij wat dieper op ingaat. ‘We moeten eigenlijk twee discussies uit elkaar trekken. Het bestemmingsplan zelf en de bepalingen daarin aan de ene kant en de ingediende planschadeclaims aan de andere kant. We hebben het over een bestemmingsplan dat in 2014 is aangenomen. Er is een toetsing geweest bij de Raad van State of het bestemmingsplan rechtskracht hield en of het goed tot strand was gekomen. De Raad van State vond dat het op juiste wijze tot stand is gekomen, bepaald en beslist door de gemeenteraad. Het is ook de bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan vast te stellen.’

Conceptadvies
‘We hebben dus een bestemmingsplan dat op dit moment gewoon het bestemmingsplan Bilthoven-Noord is. De planschadeclaims zijn ingediend door individuele bewoners die zich richten tegen de gemeente en die de gemeente vragen een juridisch oordeel te hebben over de vraag of hier sprake van planschade is die vergoed dient te worden. Stichting Planschade is de vertegenwoordiger van vele claims die ingediend zijn, maar wij hebben het over individuele claims waar individuele beslissingen op genomen dienen te worden. Op dit moment wordt het afgewerkt en elke keer krijgen we als gemeente groepjes claims voorgelegd. Waar we het nu over hebben is dat er een conceptadvies wordt gestuurd naar zowel de indiener van de claim als naar de gemeente die daarop mogen reageren. Dan komt een advies tot stand en de volgende stap is dat het college dan een besluit neemt in een individueel dossier of individuele claim. Er zijn 183 claims ingediend en het college verwacht dat eind augustus in al die dossiers een besluit genomen kan worden met inachtneming van het advies dat er dan ligt. Voor de raad is belangrijk wat er dan uitkomt want daarin staan ook overwegingen.’

Analyse
De wethouder wil voor de raad een analyse maken voor een discussie in september over de reparatie van het bestemmingsplan. ‘Is het wel reparatie of hebben we het over een technische herziening, of over een herziening op ruimtelijke gronden. De raad is het bevoegde orgaan om bestemmingsplannen vast te stellen en wijzigingen door te werken.’ De op 30 juni 2020 aangenomen motie om oplossingsrichtingen te verkennen noemt de wethouder een van de puzzelstukjes die zij in september wil aanreiken om te kijken wat het standpunt van de raad daarin is. Ze gaat, wat de PvdA vroeg, zeker in gesprek met de Stichting Planschade Bilthoven-Noord en de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Op de financiën waar Forza De Bilt naar gevraagd heeft komt de wethouder schriftelijk terug. Over het aanbod van de Stichting Planschade Bilthoven-Noord die bereid is planschadeclaims van tafel te halen als het college toezegt dat er een herziening van het bestemmingsplan komt zegt wethouder Bakker dat dit juridisch twee aparte trajecten zijn die in het verhaal verbonden geraakt zijn. Zij noemt het op dit moment prematuur daar wat mee te doen. ‘Dat gaan we in september zien omdat we dan een totaalbeeld hebben.’

Meer berichten