Logo vierklank.nl
Links Rob Schouw (Kunstenhuis), rechts Frans Funnekotter (Idea). (foto Mel Boas)
Links Rob Schouw (Kunstenhuis), rechts Frans Funnekotter (Idea). (foto Mel Boas) (Foto: Mel Boas/Boasphoto.nl)

Idea en KunstenHuis kiezen voor fusie

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2022 te gaan fuseren. De afgelopen maanden hebben beide organisaties onder leiding van een externe adviseur inventariserende gesprekken gevoerd over de taken en uitdagingen die zij in de toekomst voor de beide cultuurcentra zien en hoe deze door samenwerking elkaar kunnen versterken. 

Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Hiermee ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving. 

Complementair
De organisaties Idea en KunstenHuis kennen elkaar goed, zij delen in De Bilt en Zeist dezelfde huisvesting en werken op tal van terreinen en projecten al intensief samen. Beide organisaties werken veelal voor dezelfde doelgroepen, zoals scholen, jeugd, volwassenen en kwetsbare groepen. Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. In Soest maakt ook het kunstencentrum, de volksuniversiteit, het cultuurpunt, de kunstuitleen en een theater onderdeel uit van Idea. Deze laatste cultuurfuncties worden juist in De Bilt en Zeist door het KunstenHuis verzorgd. Een sterk kunstencentrum met een theater in De Bilt en met twee theaters voor amateurkunst in Zeist. Daarnaast maakt regionaal poppodium De Peppel in Zeist onderdeel uit van het KunstenHuis. Verder worden de platformen ‘Cultuur in De Bilt en Cultuur in Zeist door hen gefaciliteerd.

Traject
Tijdens de gesprekken tussen de directies en toezichthouders bleken veel overeenkomsten en overlappingen te bestaan, naast de gebieden waarop Idea en KunstenHuis nu al veel samenwerken. In werkgroepen met medewerkers uit beide organisaties werden de mogelijkheden voor samenwerking nader verkend. Ook zij zijn positief over de vele mogelijkheden en kansen die het bundelen van de krachten met zich meebrengt. Het verkenningstraject vond plaats in goed overleg met de ambtenaren en wethouders van de vier betrokken gemeenten. Op 16 juni hebben de toezichthouders groen licht gegeven om het fusietraject in gang te zetten. Begin 2022 zal worden gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

Met de fusie volgen de twee organisaties een landelijke trend. Er zijn inmiddels al veel voorbeelden van bundeling van cultuuraanbod in één sterk cultuurcentrum, met name kunstencentra samen met bibliotheken, theaters en poppodia. 

Meer berichten