Logo vierklank.nl
Op de weilanden tussen de Koningin Wilhelminaweg en Ruigenhoeksedijk wordt binnenkort begonnen met de bouw van de oefengolfbaan.
Op de weilanden tussen de Koningin Wilhelminaweg en Ruigenhoeksedijk wordt binnenkort begonnen met de bouw van de oefengolfbaan. (Foto: )

Oefengolfbaan Groenekan naar verwachting deze zomer van start

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), hoofdpachter van het recreatiegebied Ruigenhoek in Groenekan, heeft overeenstemming bereikt met de Ontwikkelingsmaatschappij Golf Centrum Utrecht B.V. (GCU) over de voorwaarden van ondererfpacht, met als doel om een oefengolfbaan met clubgebouw en horeca en een pannenkoekenhuis te realiseren.

door Henk van de Bunt

SGL ziet in de realisatie van het oefengolfcentrum een kans om het recreatief aanbod in de regio te verbreden en te vernieuwen. Ook leidt de overeenkomst tot extra inkomsten die hard nodig zijn om het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de recreatiegebieden, paden en routenetwerken van SGL te kunnen blijven financieren. Het park, dat in eigendom is van Staatsbosbeheer en wordt beheerd door Recreatie Midden-Nederland, heeft zich de laatste jaren ontpopt tot misschien wel het meest populaire recreatiegebied voor Utrecht-noord-oost en De Bilt. 

De Bilt
Momenteel worden de laatste noodzakelijke vergunningen door de gemeente De Bilt afgehandeld, waarna kan worden gestart met de aanleg van de golfbaan en het bouwen van de gebouwen. GCU verwacht begin juli 2021 te starten met het inrichten van de bouwplaats en het aanleggen van de bouwwegen. Na het aanleggen ervan kan medio juli 2021 worden begonnen met het grondwerk van de driving-range en met het graven van de waterpartij achter de woningen aan de Kon. Wilhelminaweg. Ook start dan de bouw van het pannenkoekenhuis en medio september van het hoofgebouw inclusief afslaggebouw. Het gehele project wordt naar verwachting omstreeks juli 2022 opgeleverd.

Oneens
Over de komst van een golfbaan met restaurant en pannenkoekenhuis lopen de meningen uiteen. Ruim 2500 tegenstanders tekenden inmiddels een petitie tegen de komst van een golfclub en horeca in het Noorderpark. Zij vrezen de komst van een massaal partycentrum, waar feesten en partijen worden gehouden. Volgens omwonenden is dit plan ooit als kleinschalig project voorgeschoteld aan de omwonenden, maar uit schetsen lijkt het volgens omwonenden er op, dat het een groot partycentrum wordt. Volgens Recreatie Midden-Nederland en de gemeente De Bilt is dat niet zo en komt er een golfbaan met zes holes met ondersteunende horeca, die heel laagdrempelig is en ook toegankelijk voor niet-golfers.

Vergunning
Aloys Vrolijk (Casemanager Wabo gemeente De Bilt) geeft inzage in de stukken: ‘De gemeente De Bilt heeft de aanvragen getoetst aan artikelen in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en concludeert begin juni 2021: ‘Het plan is zorgvuldig uitgewerkt en er is sprake van een goede ruimtelijke inpassing. De aanvraag voldoet aan de regels inzake afwijking en aan een goede ruimtelijke ordening; de gemeente besluit daarom de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Deze wordt verleend voor het bouwen van een golfclubhuis met een afslaggebouw ChiChi’.

Bestemmingsplan vastgesteld
Maarten van der Kuijl (Programmamanager recreatieschap Stichtse Groenlanden) licht in een uitgegeven persbericht toe: ’Het gehele voorbereidingstraject omvat zo’n 10 jaar waarin SGL, gemeente De Bilt en GCU hebben samengewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een oefengolfbaan met clubgebouw en horeca en een pannenkoekenhuis. Dit is onderdeel van het provinciale programma Recreatie om de Stad, waarmee werd ingezet op het realiseren van groene buffers in stedelijk gebied. Recreatieve voorzieningen in die groene buffers moeten voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Tussen 2017 en 2019 is de bestemmingsplanprocedure voor de oefengolfbaan doorlopen. Op 28 maart 2019 heeft de gemeente De Bilt het bestemmingplan definitief vastgesteld. GCU heeft vervolgens gewerkt aan de noodzakelijke omgevingsvergunningen, onderzoeken van flora en fauna en grondonderzoeken. De gemeente heeft de vergunningsaanvragen getoetst aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit en welstand en vervolgens goedgekeurd’.

Omwonenden
Van der Kuijl vervolgt: ‘De plannen voor het oefengolfcentrum zijn tot stand gekomen in overleg met omwonenden, onder meer tijdens informatieavonden in 2014, 2016 en 2018. Zo zijn op verzoek van de omwonenden de ‘zichtlijnen’ in het terrein aangepast en is de waterpartij achter de aangrenzende woningen gezamenlijk met de bewoners ontworpen. GCU zal de omwonenden in de komende periode van aanleg verder informeren. De recente geruchten, dat er sprake zou zijn van een partycentrum waar feesten voor 500 bezoekers gegeven zou kunnen worden, worden nadrukkelijk ontkracht. Hiervan is nooit sprake geweest, geven zowel GCU, gemeente De Bilt als SGL aan’. Ook wethouder Dolf Smolenaers van De Bilt ontkracht die gedachte en zegt in een bijdrage op RTV Utrecht: ‘Er komt geen feestlocatie in het park. In de petitie wordt gesproken over een partycentrum, waar grootse evenementen met 500 personen worden gehouden. Dit is echter nooit in de planontwikkeling aan de orde geweest en hier is ook geen omgevingsvergunning voor aangevraagd’.

Meer berichten