Logo vierklank.nl
V.l.n.r. de wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma, burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Madeleine Bakker.
V.l.n.r. de wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma, burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Madeleine Bakker. (Foto: )

Geen nieuwe bezuinigingsoperatie in De Bilt

B en W presenteerden woensdag 16 juni in een persbijeenkomst de Kadernota 2022-2026. In de nota worden de financiële kaders voor de nieuwe meerjarenbegroting vastgelegd. Wensen voor nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte. Op 8 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota.

door Guus Geebel

‘We hebben een heel bijzonder jaar achter de rug. De coronapandemie heeft echt wel diepe sporen achtergelaten, ook voor de gemeentelijke organisatie om dingen op orde te krijgen’, aldus burgemeester Sjoerd Potters. Hij gaat in op het Crisis- en herstelplan corona dat op 15 juni in de commissie Burger & Bestuur is besproken en waar veel lof en waardering voor was. ‘Het is heel belangrijk om daarmee te starten. We hebben niet alleen een najaarsnota en kadernota, maar we hebben samen een plan gemaakt om uit de crisis te komen en ik ben blij dat dat ook gelukt is.’

Positief resultaat
Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën geeft toelichting op de jaarrekening en de kadernota. ‘De jaarrekening sluiten we af met een fors positief resultaat. Maar het is wel een enigszins geflatteerd beeld door de coronacrisis. We hebben in het begin van de crisis gedaan wat we konden en hebben als aanvulling op de Rijksmiddelen ook lokaal aanvullende ondersteuning geboden die nodig was om de crisis het hoofd te bieden. Vorig jaar hebben we nog een reserve Corona in het leven geroepen om een herstelplan te kunnen presenteren samen met de Rijksmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Het is een positief resultaat, maar wel een aantal taken die zijn blijven liggen omdat onze ambtenaren heel hard hebben gewerkt om meer aan corona te kunnen doen.’

Speerpunt
Vanaf de start van het college was het op orde brengen van de financiële positie van de gemeente een speerpunt. ‘Dat is ook wat in deze jaarrekening weer wat verbetert’, aldus Smolenaers. ‘Met de raad is gedebatteerd over wat de gemeente als financiële uitgangspunten wil hebben en wat voor schulden acceptabel zijn.’ De wethouder is blij dat we inmiddels op al die getallen scoren zoals de raad het voor ogen had richting de toekomst. ‘Dat geeft ook de ruimte om wat vooruit te gaan kijken. Als je gezond bent kun je ook tegenvallers goed opvangen en af en toe wat extra’s investeren wanneer dat het hardste nodig is.’

Kadernota
‘De afgelopen jaren hebben we drie bezuinigingsoperaties op rij gehad. Dat sorteert inmiddels resultaat. Het gepresenteerde financiële perspectief van de afgelopen begrotingen is overeind gebleven. Dit jaar zijn er in De Bilt geen bezuinigingen nodig. We kunnen zelfs nadenken over hoe we investeren op de plekken waar dat het hardste nodig is. Dat doen we onder andere op het gebied van de lokale economie, wat in deze coronacrisis ook nodig is. Ook op het gebied van veiligheid heeft de coronatijd sporen achter gelaten. Ook speerpunten van het college, verduurzaming en impulsen aan de woningbouwopgave kunnen geld krijgen. Al met al is het financiële beeld positief.’ Smolenaers kan niet alleen maar goed nieuws melden. Hij noemt de aanstaande herijking van het gemeentefonds en of er extra geld komt voor de jeugdzorg en de Wmo. ‘Risico’s zijn er nog wel degelijk, maar het is prettig te weten dat we inmiddels iets meer vet op de botten hebben om die het hoofd te bieden.’

Zorg en energie
Wethouder Anne Brommersma begint haar bijdrage met een compliment aan de Biltse bevolking. ‘Er zijn maanden geweest dat bewoners van verzorgingshuizen niemand mochten zien en dat was heel pijnlijk. Er werd toen in de tuinen muziek gemaakt, bewegingslessen gegeven op balkons en er werden rozen gebracht. Dat werd gedaan door veel vrijwilligers die zo lieten zien dat er aan ze gedacht werd.’ Zij noemt dit een voorbeeld van de kracht van onze gemeente. ‘Wethouder Madeleine Bakker en ik hebben net als in alle gemeenten de kosten in het sociaal domein jaar in jaar uit verder zien oplopen. In 2020 hebben we daarvoor de Biltse Aanpak ontwikkeld om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Dat is gelukt en wordt nu uitgevoerd. Ons beleid is geworden dat we meer kijken naar zelfredzaamheid van mensen, ook financiële zelfredzaamheid, dus of mensen het zelf kunnen betalen. Het effect daarvan is dat we de middelen die beschikbaar zijn vooral ten gunste kunnen laten komen bij de meest kwetsbaren.’ Over energieopwekking zegt Anne Brommersma: ‘De gemeenteraad heeft vastgesteld welke bijdrage wij gaan leveren aan de regionale opgave voor energieopwekking. Dat uitgangspunt ligt er nu. In 2030 willen we 50 gigawattuur opwekken en 2022 staat in het teken van waar we dat gaan doen.’

Gevolgen
Wethouder Madeleine Bakker van onder meer economische zaken begint haar bijdrage met een terugblik op 2020, het begin van de coronapandemie. ‘Dat betekende heel veel voor onze ondernemers en verenigingen.’ Ze is onder de indruk van de creativiteit die ondernemers aan de dag hebben gelegd om hun zaak draaiende te houden. ‘De wanhoop die er is geweest is omgezet in actie waardoor de nadelige gevolgen beperkt zijn. Ook met gelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Kijkend naar verenigingen, cultuur, sport of welzijn constateer ik dat het superknap is dat ondanks alle beperkingen toch met veel vrijwilligers ruimte is geboden aan leden van verenigingen. Naast de negatieve effecten die corona ons gebracht heeft kwam ook veel positiefs naar boven.’

Samenwerking
Over de nieuwe samenwerking met SRO, die het beheer en de exploitatie heeft van De Vierstee, zwembad Brandenburg en de Kees Boekehal vertelt de wethouder: ‘Als je aan een nieuwe samenwerking begint en je wordt door corona getroffen dan vind ik het extra knap dat je aan het eind van de rit bij het opstellen van de jaarrekening een positief resultaat neerzet. We gaan met volle energie naar de toekomst en als de raad dat wil gaan we weer investeren. Het zijn onze voorstellen die wij aan de raad presenteren. In mijn portefeuille is dat een extra stimulans in economie. De bedrijfsfunctionaris die een belangrijke schakel is tussen de gemeente en het veld zouden we heel graag in willen blijven zetten. Wij gaan optimistisch naar 2022 en de volgende jaren.’

Meer berichten