Wethouder Madeleine Bakker is blij met de aandacht voor ondernemers.
Wethouder Madeleine Bakker is blij met de aandacht voor ondernemers.

Crisis- en herstelplan corona krijgt steun van commissieleden

Algemeen

door Guus Geebel

De commissie Burger & Bestuur besprak op 15 juni onder voorzitterschap van Krischan Hagedoorn (PvdA) het raadsvoorstel ‘Crisis- en herstelplan corona’. Het college wil voor de uitvoering van het plan 1.007.300 euro beschikbaar stellen, ten laste van de reserve corona. Het beoogd effect is het herstellen van de economische en sociaal maatschappelijke weerbaarheid van de lokale samenleving.

Er zijn twee insprekers in de commissie. Erik van Esterik doet dat namens briefschrijvers van 12 lokale instellingen en organisaties. Hij vertelt dat er drie digitale bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waar steeds alle lokale instellingen bij aanwezig waren. ‘Dat waren onder meer Idea, het KunstenHuis, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Humanitas, WVT, Mens De Bilt en de BSF. Dus alle grote spelers in het maatschappelijk middenveld van De Bilt. De derde bijeenkomst is gehouden zonder inwoners of raadsleden, vanuit de insteek het lijkt erop dat corona tot een einde komt en waar staan we nu, kunnen we elkaar helpen en wat gaan we allemaal doen met de problemen die wij zien na corona. Dat heeft geleid tot een brief die op 30 mei is opgesteld. Rond die tijd verscheen ook de brief van het college, met het herstelplan corona.’

Coalities
‘Wij hebben als instellingen de conclusie getrokken dat het plan van het college eigenlijk precies aansluit bij de prioriteit die wij ook zien en dezelfde problemen duidt.’ Van Esterik zegt dat we niet moeten vergeten dat heel veel vrijwilligers gestopt zijn in coronatijd en intussen best lastig te activeren zijn. ‘We hebben ontdekt dat niet alleen inwoners maar ook vrijwilligers vaak onvoldoende digitale vaardigheden hebben om online diensten aan te kunnen bieden. Dat zijn knelpunten waar we iets mee willen doen. De instellingen omarmen het collegeplan en willen samen optrekken. Zij vragen raad en college het idee te omarmen om coalities te vormen rond thema’s als armoede, eenzaamheid of zinvolle tijdsbesteding en dat de gemeente de regie daarbij neemt.’

Inzet
Hans Voogt, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt is de tweede inspreker. Hij is blij dat het geld dat beschikbaar komt gaat naar de mensen die het meest getroffen zijn. Voogt geeft na het verhaal van Erik van Esterik nog enkele praktische punten mee. Hij noemt bewegingsarmoede, die door corona is toegenomen. ‘Dat vraagt extra inzet voor de buurtcoaches en de verenigingen, maar vooral ook samen met het onderwijs. Op de rol van de gemeente staan al de wijk-overstijgende speelplaatsen. Daar is een beperkt budget voor uitgetrokken’. Voogt vraagt daaraan een impuls te geven in deze tijd. Ook vraagt hij extra aandacht voor de wachtlijsten bij de jeugdhulp.

Flexibiliteit
Na de eerste termijn van de commissie geeft wethouder Dolf Smolenaers een reactie op vragen en opmerkingen van commissieleden, die zijn portefeuille aangaan. ‘De coronacrisis heeft de Biltse inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen enorm geraakt. Het is vooral de samenleving, die zelf met nieuwe initiatieven en flexibiliteit de crisis te boven is gekomen. Het plan wordt gefinancierd uit de voor corona beschikbaar gestelde Rijksmiddelen en het extra budget dat wij als gemeentebestuur hebben weten vrij te maken uit het jaarresultaat 2019’. Wethouder Madeleine Bakker, met onder meer economie in haar portefeuille, is blij met de aandacht die er in het plan is voor ondernemers. ‘Maar zeker ook voor onze verenigingen en jeugdigen.’ Wethouder Anne Brommersma is onder de indruk van wat maatschappelijke organisaties gedaan hebben en nog gaan doen in de uitvoering van dit plan.

Samenwerking
De vraag van Theo Aalbers over wat corona betekent voor De Bilt en onze samenleving wordt beantwoord door burgemeester Sjoerd Potters. ‘De Bilt is net als veel gemeenten diep getroffen. We hebben een oudere populatie en veel slachtoffers te betreuren. Ook mensen die ziek zijn en langdurige coronaklachten hebben. We hebben ook de problematiek van eenzaamheid, jongeren die geen stageplaats kunnen vinden, moeilijk aan de slag komen of uitgevallen zijn in het onderwijs. Niet te vergeten de ondernemers die een moeilijke periode hebben doorgemaakt. We willen graag een duwtje in de rug geven, maar met dit Crisis- en herstelplan zijn we er misschien nog niet, maar we zetten wel een stap in de goede richting.’ Voorzitter Krischan Hagedoorn concludeert dat het Crisis- en herstelplan als hamerstuk naar de gemeenteraad mag, eventueel met een stemverklaring of amendement. Hij geeft een compliment aan het ambtelijk apparaat, de maatschappelijke instellingen die meegewerkt hebben, het college en de raad. ‘Goed samenwerken kan wel degelijk in deze gemeente.’