Logo vierklank.nl
<p>Portefeuillehouder Anne Brommersma heeft veel vragen te beantwoorden.</p>

Portefeuillehouder Anne Brommersma heeft veel vragen te beantwoorden.

(Foto: )

Commissie bespreekt voorstel Biltse bijdrage aan RES

In de commissie Openbaar Bestuur vond op 11, 18 en 20 mei een debat plaats over het voorstel van B en W om 30 gigawattuur aan zonne-energie bij te dragen aan de Regionale Energiestrategie U 16. Het college stelt de raad verder voor akkoord te gaan met de uitvoering van een onderzoek naar windenergie in het gebied langs de A28 en aan het opstellen van een nieuw zonneveldenbeleid. Daaraan het participatieniveau ‘meedenken’ te geven.

door Guus Geebel

Krischan Hagedoorn (PvdA) zat de commissie op 11 mei voor. Toen kwamen de insprekers aan het woord. Sonne Copijn beet het spits af. Zij won onder meer de prijs van duurzaamste ondernemer van De Bilt. ‘Het spijt mij enorm de gemeente De Bilt een zware onvoldoende te moeten geven voor de burgerparticipatie op het gebied van energietransitie. In de enquête die gehouden werd stond de vraag of ik de turbine liever bij Jantje of bij Pietje in zijn achtertuin wilde zetten.’ Sonne noemt dat een immorele manier van vragen stellen. ‘Hiermee splijt je samenhang van bewoners in plaats van die te creëren. Als onderdeel van Energie De Bilt steek ik mijn hand uit, laten we samen een visie- en actieplan opbouwen en met elkaar de schouders eronder zetten.’ Mila Mauritz-Toes woont in Nieuwe Wetering en zegt dat De Bilt een plaats was en is, waar echt geluisterd wordt naar de mensen die er leven. ‘Deze mensen willen wel verandering maar geen windmolens dichtbij hun bewoners, of velden vol zonnepanelen in plaats van flora en fauna.’ Door het inzetten van de aanwezige talenten en moed ziet zij een mooie toekomst voor de gemeente.

Aardwarmte
Antoinette Oud-Weber pleit voor alternatieven voor het RES-aanbod en om creatief te denken. Zij noemt als voorbeeld om samen met Hilversum langs de A27 een scherm te bouwen en dit scherm te voorzien van stukken natuur. ‘Dat is op korte termijn haalbaar.’ De bijdrage van Brechtje Paijmans staat in het teken van het woongenot en de gezondheid van omwonenden. ‘In 2009 berekende het RIVM dat een geluidsnorm van 47 dB, die vervolgens ook werd ingevoerd, ernstige hinder zou meebrengen voor acht procent van de omwonenden.’ Joop Boesjes heeft een alternatief dat heet Ultra Deep Geothermie (UDG). ‘Daarmee kun je op 2 hectare grond een 30 megawatt installatie maken met warmte uit de aarde. Dit kan energie leveren voor 50.000 tot 70.000 woningen en het is 24 uur per dag beschikbaar. Het is de gemakkelijkste manier om op te slaan.’ Mevrouw Dunker uit Hollandsche Rading vraagt de gemeente om net als zij anders te durven zijn.

Zorgen
Bouwe Taverne van BENG! pleit voor een hoger RES-bod en vraagt om goed leiderschap. ‘Wees sterk op de inhoud en coöperatief op de aanpak.’ Max Keuzenkamp is projectmanager van Solarfields, een bedrijf dat door Nederland zonneprojecten op daken, carports, water en grond ontwikkelt, financiert en beheert. ‘Ik sta hier namens een ontwikkelaar, maar ook als jongere met ernstige zorgen over de klimaatcrisis en mijn toekomst. Daarom vraag ik u om het juiste voor het klimaat te doen. Pas bestaande technieken toe en stel niets uit in afwachting van onzekere innovaties.’ Hij stelt dat participatie erg belangrijk is.

Isoleren
Edwin Plug noemt het een gemiste kans dat niet gekozen wordt voor meebepalen in plaats van meedenken. ‘Zorg dat onze burgers actief mee kunnen denken en vooral mee kunnen doen. De gemeente heeft de burgers hard nodig. Er is zoveel kennis, kunde en wil om mee te werken en te beslissen. Maak daar beter gebruik van door bewoners vooraf bij het proces te betrekken.’ Matthijs Herngreen zegt in zijn bijdrage: ‘Laten we doorgaan met samen isoleren en besparen. We moeten blijven zoeken naar goede betrouwbare alternatieven voor de bestaande technieken en niet achteroverleunen. Dat kunnen we niet verantwoorden tegenover de volgende generatie.’

Uitgangspunt
Het eerste vervolg van dit agendapunt vond op 18 mei plaats onder voorzitterschap van Henric De Jong Schouwenburg (VVD). Bij de behandeling in eerste termijn stellen de commissieleden vragen die tijdens het tweede vervolg op 20 mei door wethouder Anne Brommersma werden beantwoord. Zij constateert dat een aantal commissieleden een ambitieuzer bod wil en anderen helemaal geen bod willen doen. ’Het college heeft gekozen voor een balans daartussen, aan de ene kant de uitdaging uit het klimaatakkoord en aan de andere kant de zorgen die leven onder de inwoners. Het is een gezamenlijke opgave, maar het college is in het voorstel uitgegaan van het door de raad vastgestelde position paper. Dat heeft als uitgangspunt om in 2050 energieneutraal te zijn.’

Participatie
‘Er zijn veel opmerkingen over participatie gemaakt waar we eigenlijk nog maar aan het begin van staan.’ De wethouder constateert dat een aantal commissieleden een hoger niveau van participatie wil. ‘Er gaan verschillende vormen van participatie komen. We gaan een zonneveldenbeleid ontwikkelen waar het niet alleen over de plekken gaat, maar vooral ook over hoe lokaal eigendom geborgd is en hoe we zorgen dat initiatieven van onze eigen inwoners voorrang krijgen op de commerciële initiatieven. Daarvan liggen er al veel op de plank. Daarbij zou je voor het participatieniveau meewerken kunnen kiezen. Bij het onderzoek naar windenergie langs de A28 willen we vooral met omwonenden en andere belanghebbenden gaan praten. We willen onze energiecoöperaties oproepen om met initiatieven voor zon of wind te komen. Dat is weer een heel andere vorm van participatie.’ De wethouder noemt het niveau ‘meewerken’ mogelijk.

Gezondheid
Anne Brommersma gaat vervolgens in op de gestelde vragen en opmerkingen van de commissieleden. Zij is het eens met Frans de Ruiter (SP) dat het een sociale transitie is die we met de inwoners samen moeten doen. De keuze van het college voor windenergie langs de A28 en niet langs de A27 is gedaan om de maatregelen over de gemeente te spreiden. Op vragen van Connie Brouwer (Fractie Brouwer) over gezondheidseffecten zegt de wethouder dat die worden meegenomen in het onderzoek naar windenergie. Nieuwe ontwikkelingen die op korte termijn te realiseren zijn worden als dat mogelijk is bij het project betrokken. Een van de vragen van Forza De Bilt betrof Ultra Deep Geothermie (UDG) waarmee op 2 hectare grond een 30 megawatt installatie te maken is met warmte uit de aarde. Brommersma noemt dit heel interessant, maar verwacht niet dat dit in 2030 uitgevoerd kan zijn.

Natuurontwikkeling
In tweede termijn zegt Krischan Hagedoorn (PvdA) zon op dak een hogere prioriteit te willen geven. Johan Slootweg (SGP) vraagt aandacht voor de landbouw. ‘Veel landbouwers hebben oog voor de natuur en staan daarvoor open.’ Henk Zandvliet (GroenLinks) noemt besparing een belangrijk punt, speciaal bij bedrijven. Michiel van Weele (D66) vraagt of natuurontwikkeling en biodiversiteit expliciet is opgenomen in het zonneveldenbeleid. Brommersma: ‘Dat komt er zeker in. Ik hoor van inwoners dat zij natuurontwikkeling heel belangrijk vinden.’ Erik den Hertog (Bilts Belang) pleit voor het inzetten van de raadsrapporteur. Connie Brouwer wil jongeren betrekken en pleit voor het inzetten van een Bibob-toets. De conclusie van de voorzitter is dat het onderwerp voldoende is besproken voor de raadsvergadering op 27 mei.

Meer berichten