Logo vierklank.nl
De rotonde Soestdijkseweg – Groenekanseweg.
De rotonde Soestdijkseweg – Groenekanseweg. (Foto: )

Commissie heeft veel vragen over aanpak Schapenweide

Maar liefst 18 insprekers voerden het woord in de commissie Openbaar Bestuur bij de behandeling van het raadsvoorstel Ontwikkelperspectief Schapenweide. De vergadering die op 13 april om 19.00 uur begon werd rond half een na de eerste termijn van de commissieleden en wethouder André Landwehr geschorst tot dinsdag 20 april. De goed leidende voorzitter Henk Zandvliet kon op dat moment nog niet constateren wat het advies van de commissie voor de raadsvergadering op 22 april zal zijn. Wel of niet behandelrijp, uitstel of een bespreekstuk.

door Guus Geebel

De insprekers kregen elk drie minuten om hun mening kenbaar te maken. Onderwerpen die als een rode draad in de inspraakronde naar voren kwamen hadden voor een groot gedeelte betrekking op de verkeersafwikkeling rond de Schapenweide. Op de Groenekanseweg is die nu al problematisch. Verder ging het over inspraak, participatie en wat met de inbreng van omwonenden is gedaan, de regierol van de gemeente en voorselectie van ontwikkelaars. Er was veel aandacht voor de natuur en ook life science was onderwerp in de bijdragen. Inspreker Patrick Greeven van IVM-De Bilt vertelt eerst iets over de geschiedenis van de Schapenweide. Hij ziet kansen op dit terrein. ‘Concentreer life science op het huidige RIVM-terrein. Het gebied van de Schapenweide zou dan tot een fraai binnenstedelijk landschaps- en gezondheidspark kunnen worden getransformeerd.’ Voor zo ver dan toch een bepaalde stedelijke ontwikkeling op de Schapenweide gewenst wordt geacht, wil hij een groene ecologische woonwijk laten ontwikkelen waarvan in het land vele voorbeelden zijn.

Begraafplaats
Inspreekster mevrouw Agnes Scheerboom vindt dat in het ontwikkelperspectief de begraafplaats Brandenburg onderbelicht wordt. Zij bezoekt met kinderen en kleinkinderen regelmatig de begraafplaats waar haar man begraven ligt. ‘Na afloop zitten we graag bij de vijver om van de natuur en de rust te genieten en ons te bezinnen op het leven en de dood.’ Zij stelt de vraag wat waardevoller is, de ruimte benutten voor gebouwen voor onderzoek naar het leven of de ruimte benutten voor bezinning en natuur en je verzoenen met de dood. ‘De gebouwen kunnen wel dienen om de economie op te schalen, maar op een gegeven moment houdt het op.’ Mevrouw Scheerboom stelt dat er in Nederland weinig begraafplaatsen als Brandenburg zijn en vindt dat we daar zuinig op moeten zijn. ‘Flora en fauna gedijen hier goed.’ Zij concludeert dat rust en ruimte nodig is voor bezinning en dat de aanwezigheid van gebouwen dat zullen verstoren. Zij sluit af met: ‘Wat verdient de voorkeur, wijsheid voor de lange termijn of winstbejag ten koste van alles.’

Eerste termijn commissie
De commissieleden gaan in op de inbreng van de insprekers en hebben veel vragen voor wethouder André Landwehr. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt dat het college voor een ouderwetse insteek gekozen heeft. ‘Er worden leegstaande bedrijfsgebouwen gebouwd en parkeerplekken aangelegd met ouderwetse parkeernormen.’ Hij pleit voor een autoluwe ecowijk. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) gaat voor herontwikkeling van de ruimte die het RIVM achterlaat. Hij stelt uitstel voor, evenals Erik den Hertog (Bilts Belang) die wil weten hoe de participatie is verlopen. Martijn Koren (CDA) stelt vragen over de ontwikkelingen bij begraafplaats Brandenburg. Theo Aalbers (ChristenUnie) vindt dat de Schapenweide een mooi stukje De Bilt moet worden. Michiel van Weele (D66) wil weten hoe het te realiseren programma wordt beperkt door recente regelgeving en wat de eventuele risico’s daarvan zijn.

Participatie
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) blijft inzetten op 100% woningbouw. Geen life science. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) ziet geen punten om de leefbaarheid te verbeteren. Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) wil bouwen voor de toekomst op de Schapenweide. Zij wil weten of de parkeernorm met een amendement kan worden aangepast en hoe de wethouder de regierol ziet. Johan Slootweg (SGP) vraagt hoe de wethouder de participatie beoordeelt. Hij ziet het stuk dat voorligt meer als een startnotitie om te komen tot een ontwikkelperspectief en pleit daarom voor uitstel. Slootweg denkt dat door corona een andere situatie is ontstaan. Dat vindt ook Menno Boer (SP). De SP stelt voor bij inspraakprocedures vooraf in overleg te gaan met omwonenden. Kees Lelivelt (VVD) vraagt de wethouder hoe gezamenlijk met het Rijksvastgoedbedrijf tot een gedragen ontwikkelingsplan gekomen kan worden, met meeweten en meewerken van bewoners.

Verkeer
Wethouder André Landwehr gaat in zijn eerste termijn in op de vele vragen en opmerkingen van insprekers en commissieleden. Een tramlijn naar station Bilthoven ziet hij niet gebeuren zegt hij over een opmerking daarover. ‘Wij zijn ook voor een voorselectie en gaan daarover in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Mevrouw Scheerboom heeft echt uit het hart gesproken. Ik vond het aangrijpend en het doet ook wel wat.’ Over de vragen van de PvdA, te veel parkeerplaatsen en ouderwetse parkeernormen, zegt de wethouder alleen uit te gaan van staand beleid. Verkeersafwikkeling ligt niet bij de toekomstige eigenaar. ‘Die gaat alleen over het terrein en de ontsluiting daarvan. Verkeer is bij binnenstedelijke projecten erg belangrijk. In de combinatie wonen werken zijn mensen die er wonen overdag aan het werk en hebben daarna een parkeerplaats nodig. Dat is de achterliggende gedachte.’ De wethouder stelt dat participatie op verschillende momenten is vormgegeven en noemt een aantal momenten. ‘Natuurinclusief bouwen is niet opgenomen in het raadsbesluit van 2019 en daarom ook niet in het ontwikkelperspectief.’ Landwehr gaat ook in op vragen over openbaar vervoer. Door corona is daar een afname van 30% ontstaan met financiële gevolgen. ‘Als je naar autoluw wilt moet er wel goed openbaar vervoer zijn.’

Voorselectie
Landwehr zegt dat over voorselectie niets is afgesproken, maar hij gaat wel in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Of een bedrijfsgebouw uitkijkt op graven is nog niet aan te geven. Het verstevigen van de groene structuur is een verplichting. Het is niet onlogisch om de stevige bomenrij op de begraafplaats te waarborgen. Dat is het minste dat we kunnen doen uit respect voor de overledenen.’ De wethouder gaat ook in op de vraag van Forza De Bilt, waarom life science in een woonwijk. ‘Onze ambitie is Utrecht Science Park Bilthoven te ontwikkelen tot een hoogwaardig science park. Life science is niet gelijk aan de industrie die naar Larenstein is verhuisd. Er worden kaders gesteld in het ontwikkelperspectief Schapenweide en zo wordt de regie gepakt.’ Vanwege het late uur besloot de commissie de vergadering op 20 april met een tweede termijn voort te zetten en daarna een advies voor de gemeenteraadsvergadering twee dagen later te geven.

Meer berichten