Logo vierklank.nl
Vaak wordt geroepen dat windenergie prima is; ‘zolang het maar niet in mijn achtertuin is’.
Vaak wordt geroepen dat windenergie prima is; ‘zolang het maar niet in mijn achtertuin is’. (Foto: )

Manifest energietransitie wordt aangeboden

Inwoners van de gemeente De Bilt hebben elkaar gezocht en gevonden in hun gedeelde zorg over de gevolgen van het plaatsen van windturbines. Zij hebben zich daarom verenigd in Energie De Bilt (www.energiedebilt.nl) en hebben een Manifest opgesteld, dat op 23 april om 15.00 uur aan het gemeentebestuur van De Bilt zal worden aangeboden. Vanwege de coronaomstandigheden zal de inontvangstneming buiten voor gemeentehuis Jagtlust plaatsvinden. 

door Henk van de Bunt

Energie De Bilt bestaat uit inwonersgroepen uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek, uit leden van verenigingen, die zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorisch landschap in de gemeente De Bilt, uit organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid, natuurbehoud en biodiversiteit, bescherming van bedreigde diersoorten en uit inwoners, alsook het bewonersoverleg van Lage Vuursche, gemeente Baarn. Er is daardoor sprake van een duidelijke en representatieve afvaardiging van de gehele bevolking van de gemeente De Bilt.

Taak
In het opgestelde Manifest stelt de groep rondom de energietransitie in samenhang met de Regionale Energie Transitie van de U16 vast, dat er een gezamenlijke taak is te vervullen, met daarbij de zorg om een leefbare wereld na te laten aan de generaties na ons: ’Onze energiebehoefte zal verder toenemen en de energievoorziening zal fundamenteel gaan veranderen. Wij staan aan het begin van een energietransitie die zorgvuldig, intelligent en uitgevoerd moet worden met een voorkeur voor op lange termijn houdbare oplossingen’. 

Tegen
In het manifest wordt ook een opsomming gegeven van zaken waar Energie De Bilt zich tegen verklaart, zoals het thans door de gemeente De Bilt gevoerde (deels verkennend) beleid waarin betrokkenheid van burgers in de gehele besluitvorming ontbreekt en burgerparticipatie in de voorgestelde uitvoering onvoldoende tot helemaal niet is gegarandeerd; dit alles tegen een eerder genomen raadsbesluit in (ten minste 50% participatie). Ook wordt het onder druk zetten van de burgers van de gemeente De Bilt om in een onrealistisch korte periode met ondeugdelijke en onvolledige informatie, locatiebepalende uitspraken te doen in de (eventuele) uitvoering van zonneparken en plaatsing van windturbines als onjuist aangemerkt. Meer specifiek spreekt men zich meer dan duidelijk uit tegen de bouw van (industriële) windturbines binnen de gemeentegrenzen van De Bilt. 

Draagvlak
Onder de inwoners van de gemeente De Bilt bestaat geen draagvlak voor windturbines. Anno april 2021 is er sprake van een overweldigend gebrek aan draagvlak. Dit blijkt uit ingezonden stukken in de lokale pers, de grote protestborden in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading, de posters voor de ramen, de petities met 14.000 handtekeningen, de digitale ‘participatie’ avonden en het burgerinitiatief van de heer De Bruin dat is ondertekend door ruim 900 inwoners. De landelijke politiek van de rechter- tot de linkerkant van het spectrum is (inmiddels) ook in meerderheid van mening dat windenergie bij voorkeur op zee moet worden gewonnen; er zijn ook voldoende plannen voor de bouw van windparken op zee. De landelijke politiek is in meerderheid ook van mening dat zonne-energie bij voorkeur op het dak moet worden opgewekt. Nederland bevat ook ruim voldoende dakoppervlakte om (ruim) te kunnen voldoen aan de maximaal haalbare opwekking van zonne-energie. Voor commerciële zonneparken in de gemeente De Bilt ontbreekt ook draagvlak onder haar inwoners, zo blijkt uit de veelvuldig ondertekende lokale petitie. 

Vragen
In het aan te bieden manifest vraagt Energie De Bilt het gemeentebestuur geen overhaaste en door de inwoners niet gedragen beslissingen te nemen in het kader van de energietransitie, in het geheel af te zien van opwekking van energie via windturbines in de gemeente De Bilt en alleen steun te geven aan lokaal breed gedragen energie-initiatieven en initiatieven die geen natuur-, cultuur-, recreatie- en landbouwwaarden aantasten, energieopwekking via zonnepanelen alleen op daken of andere zich daartoe lenende terreinen of infrastructuur toe te laten, met toepassing van de zogenaamde ‘zonneladder’ en verder met ‘een open vizier’ en zonder vooraf opgelegde kaders verder met de inwoners in overleg te gaan over de energietransitie.

Meer berichten