Logo vierklank.nl
Foto:

Zonnepark-kansen in De Bilt

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Zonneparken schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond, vaak met een commercieel belang. De belangrijkste reden hierachter is het feit dat er in Nederland aantrekkelijke subsidies beschikbaar worden gesteld voor het realiseren van duurzame energieprojecten. Hierdoor hebben investeerders voor langere tijd zekerheid over het inkomen. Risico om te investeren in een zonnepark wordt hiermee sterk verlaagd.

door Henk van de Bunt

‘De meeste zonneparken worden gebouwd op een stuk lege grond, zoals een weiland’, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. ‘Op zo’n stuk grond kun je goedkoop een groot zonnepark bouwen. Bovendien is het voor de grondeigenaar, bijvoorbeeld een boer, ook aantrekkelijk. Die verdient geld zonder dat hij er veel werk of onzekerheid aan heeft’.

De Bilt
De gemeenteraad van De Bilt wordt door het College van Burgemeester en Wethouders voorgesteld in de vergadering van 22 april een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark voor maximaal 30 jaar aan de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte een week voordien (donderdag 15 april) staat het voorstel ter bespreking geagendeerd. Die vergadering vangt al om 19.00 uur aan vanwege de - veelheid - te verwachten inspraakreacties.

Strijd
Op 25 oktober 2019 heeft het College van B & W een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een zonnepark naast de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Op het perceel geldt het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012. Het voorstel was eerder aan de orde in de vergadering in januari 2021 in de commissie voor Openbare Ruimte. Die commissiebehandeling gaf de aanvrager aanleiding om bij zijn brief van 22 januari 2021 te verzoeken om opschorting van de termijn voor beslissing op zijn aanvraag tot 1 oktober 2021 om zodoende gelegenheid te hebben voor verdere gesprekken met BENG! en de energiecoöperatie (in oprichting) alsmede met de direct omwonenden aan de Achterweteringseweg. De aanvrager is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met een lokale energiecoöperatie maar verzoekt nu wel om de procedure te vervolgen, om voor 1 oktober 2021 te beschikken over een beslissing over de gevraagde omgevingsvergunning.

Omgeving

Als gevolg van de in de tussentijd gezette stappen heeft de aanvrager een nieuwe versie overgelegd van de Ruimtelijke onderbouwing, waaronder het Landschapsplan. Tevens heeft initiatiefnemer een participatieplan opgesteld waarin is beschreven dat de opgewekte energie zoveel mogelijk toekomt aan de directe omgeving. Initiatiefnemer heeft in dit verband getracht een samenwerking aan te gaan met een lokale energiecoöperatie maar is daarin niet geslaagd. Als argumenten noemt het College, dat het bouwplan voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing, dat het bouwplan tegemoet komt aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking en dat de initiatiefnemer aanspraak maakt op een subsidie van het rijk. Om in aanmerking te komen voor die subsidie is een voorwaarde, dat de initiatiefnemer beschikt over de omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, in dit geval van het College. Omdat deze subsidietermijn in het najaar sluit is het van belang om de besluitvorming uiterlijk in april 2021 af te ronden. In het geval de gemeenteraad op 22 april besluit om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven, moet het College de gevraagde omgevingsvergunning weigeren. Ook in dat geval start de inzagetermijn van het ontwerpbesluit, waarna het College daarna opnieuw de gemeenteraad zal inschakelen voor het afhandelen van de te verwachten zienswijzen en het vastleggen van het definitieve besluit.

Bezwaren
Op www.petities.nl (zoeksleutel De Bilt) is al meer dan 850 keer aangegeven, dat de ondertekenaars geen zonnepanelenpark op de zichtlocatie in het Noorderpark willen. Daar valt te lezen: ‘Voor de energietransitie moeten er keuzes gemaakt worden. Wij zijn tegen aanleg van zonneparken in gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht, rust en een fraai landschap niet opofferen aan commerciële belangen. Men schrijft o.a. Wij - inwoners van de gemeente De Bilt - constateren, dat wij voorstanders van de energietransitie zijn, dat we goed overwogen en maatschappelijk breed gedragen keuzes willen maken, dat wij ons cultuurlandschap en natuurwaarden belangrijk vinden, dat het huidige initiatief voor een commercieel zonnepanelenpark qua locatie, omvang en opzet ongewenst is en op veel bezwaren stuit en dat er een groot aantal alternatieve opties zijn om in coöperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren en verzoeken het initiatief voor deze zonneweide te staken en met ons in overleg te gaan over de energietransitie’. 

Meer berichten