Logo vierklank.nl
Luchtfoto van het gebied rond de Schapenweide.
Luchtfoto van het gebied rond de Schapenweide. (Foto: )

Omwonenden voorzien problemen bij realisatie plan Schapenweide

In een zoom interview op 9 april gaven Erik Hitters en Klaas-Jan Dolman een toelichting op de bezwaren die zij hebben op het Ontwikkelperspectief Schapenweide waarover de raadscommissie Burger en Bestuur op 13 april debatteert. De gemeenteraad neemt op 22 april een besluit.

door Guus Geebel

Erik Hitters is secretaris van de Vereniging Schapenweide Groen! en Klaas-Jan Dolman voorzitter van de Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt. Zij zijn beiden inspreker tijdens de commissievergadering. Voor Hitters is daarbij de participatie een van de hoofdpunten. ‘We willen betrokken worden bij wat er op de Schapenweide gaat gebeuren. Mijn redenering zal zijn dat iedereen erbij gebaat is dat dit gebeurt. We hebben veel kennis en het is voor alle partijen beter als iedereen op voorhand wordt betrokken bij een dergelijke grote ontwikkeling in de gemeente, in plaats van achteraf geconfronteerd te worden met een plan waar bezwaren tegen komen en gedoe van komt. Dat kun je vermijden door het vooraf goed te regelen.’

Verkoopprocedure
Dolman zal inspreken over de regierol van de gemeente waarvan hij vindt dat die in het voortraject nogal ontbreekt. ‘Daaraan gekoppeld de verkoopprocedure van het terrein. We hebben op 7 april een informatieavond georganiseerd, die door raadsleden drukbezocht werd en waar we een presentatie hebben gegeven over de verkoopprocedure. Over hoe die nu is ingestoken en hoe die eigenlijk ingestoken zou moeten worden om de regie te houden.’ Dolman vertelt dat hij in zijn werk als planoloog betrokken is bij gebiedsontwikkelingen en daarbij te maken heeft met verkooptrajecten en onderhandelingen met ontwikkelaars. ‘Dan merk je dat het veel beter kan. De verkoopprocedure kan in de vorm van een voorselectie, maar daar zijn nu geen afspraken over gemaakt. Ook is het essentieel om vooraf duidelijke randvoorwaarden te stellen, zodat ontwikkelaars weten waar zij rekening mee moeten houden.’

Regierol
‘Het idee is nu dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het terrein aan de hoogste bieder verkoopt. Door een voorselectie in te bouwen heeft de gemeente in dat traject ook een rol en kan dan een stevige regierol hebben door te sturen op kwaliteit en ervaring van een ontwikkelaar. Allereerst worden ontwikkelaars geselecteerd die ervaring hebben met binnenstedelijke ontwikkeling in een mengvorm van wonen en werken. Dan vallen er al een heleboel ontwikkelaars af en uiteindelijk kan er ook op de kwaliteit van de plannen geselecteerd worden. Dat zijn belangrijke stappen die in zo’n traject ingebouwd kunnen worden. Dat zit er nu niet in. Nu staat de gemeente aan de zijlijn en heeft geen invloed op welke ontwikkelaar het wordt. Daar zitten veel risico’s aan vast.’

Verkeer
‘Een ander heet hangijzer is de verkeersafwikkeling op de omliggende wegen. Dat is momenteel dramatisch. Het staat op de Groenekanseweg dagelijks volledig vast. Vierhonderd meter van het Dr. Letteplein de Groenekanseweg in. Ook de andere kant op en bij de rotonde Larenstein staat het vast. Als je daar een ontwikkeling Schapenweide aan toevoegt is het vragen om problemen. Het probleem dat er nu al is legt de gemeente op het bordje van de toekomstige ontwikkelaar, zonder dat het duidelijk in het Ontwikkelperspectief staat. Die ontwikkelaar koopt het terrein in de veronderstelling dat hij een minimumprogramma moet realiseren en dat het allemaal wel kan. Dat leidt tot grote risico’s voor de gemeente.’

Selectie
Erik Hitters zegt dat zoals het nu wordt voorgesteld de gemeente geen stem heeft in wie de grond gaat kopen. ‘Het gaat wel om twaalf hectare binnen de gemeentegrenzen, omringd door huizen. Dat moet je heel zorgvuldig inpassen.’ Dolman: ‘Bij een voorselectie is het ook zo dat de gemeente mee beoordeelt in de selectieronde. Dat doen ze samen met het RVB aan de hand van vooraf bepaalde selectiecriteria. Een selectiecommissie beoordeelt de plannen en visies die binnenkomen. Dan blijven er enkele ontwikkelaars over die een bod mogen uitbrengen. Daar zal dan een geschikte ontwikkelaar uitkomen, wat nu nog maar de vraag is. Hitters: ‘We hebben geprobeerd om contact te leggen met het RVB en onze standpunten kenbaar gemaakt, maar het RVB houdt de boot af om ons een stem in het geheel te geven.’

Onderhandelingen
Klaas-Jan Dolman zegt geen zicht te hebben op hoe de onderhandelingen tussen de gemeente en het RVB verlopen. ‘We hebben diverse voorbeelden uit het land waarbij eigendom van het RVB is verkocht waarbij aan de voorkant de gemeente en het RVB een visie met duidelijke uitgangspunten en harde randvoorwaarden hebben opgesteld en is afgesproken dat er een voorselectie moet plaatsvinden. Uit de praktijk blijkt dat het eerder een regel dan uitzondering is dat er een voorselectie wordt ingebouwd.’ In het raadsvoorstel voor 22 april staat dat de raad wordt voorgesteld het ontwikkeltraject vast te stellen als gedeeltelijke wijziging van de structuurvisie. Die moet gewijzigd worden om de deur open te zetten voor woningbouw. Maar het college vergeet iets heel belangrijks. Het Ontwikkelperspectief is niet alleen een wijziging van de structuurvisie, maar ook het kaderstellende document voor de verkoopprocedure.’

Ambities
‘Het is een gebied dat omringd is door wegen die eigenlijk al aan de max zitten als het gaat om verkeersdrukte. Dat is eigenlijk een hele penibele situatie waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Er is ook geen zicht op een oplossing.’ Hitters en Dolman missen ook ambities in het voorstel om bijvoorbeeld de parkeernorm flink terug te schroeven, het openbaar vervoer enorm te verbeteren of in te zetten op deelauto’s. ‘Er zijn nog allerlei knoppen om aan te draaien, maar het college laat al die kansen liggen en zegt dat het later komt bij het bestemmingsplan. Maar dan ben je te laat want dan heeft die ontwikkelaar de grond gekocht in de veronderstelling dat hij van alles kan.’

Kernboodschap
‘Wat ook een van onze belangrijke punten is dat dit gebied een mooie groene structuur heeft, die niet alleen behouden moet blijven, maar die we ook willen versterken. We willen dat de corridors die om het gebied liggen worden doorgetrokken en in de rand worden doorgezet.’ De kernboodschap is: ‘Regel het nu goed voor het te laat is. Daarom willen we voorstellen het besluit enkele maanden uit te stellen om het goed te regelen. Die tijd win je later terug want je hebt dan geen gedoe met een ontwikkelaar of met juridische procedures van onder meer omwonenden die hun belangen niet terugzien. Aan de achterkant win je terug wat je aan de voorkant goed doet.’

Meer berichten