Logo vierklank.nl
<p><em>&lsquo;Vriendjes&rsquo; is voortgezet op de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 (foto febr. 2019).</em></p>

‘Vriendjes’ is voortgezet op de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 (foto febr. 2019).

(Foto: )

Ontwikkelingen Tuinstraat 3

Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de Gemeenteraad van De Bilt het bestemmingsplan ‘Tuinstraat 3 De Bilt’ (ongewijzigd) en voor het plangebied ‘Tuinstraat 3 De Bilt’ geen exploitatieplan vast te stellen. In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte op donderdag 15 april wordt het plan voor-besproken.

door Henk van de Bunt

Eerder al (in 2019) was de gemeenteraad geïnformeerd over de verkoop van het gemeentelijk eigendom aan de Professor Doctor T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt (voorheen Buurthuis ’t Hoekie). aan Kinderdagverblijf Vriendjes. Hiermee kon KDV Vriendjes op een andere locatie dan Tuinstraat 3 gecontinueerd worden. In het kader van deze verhuizing zijn afspraken gemaakt met KDV Vriendjes, welke ook de gronden van het perceel Tuinstraat 3 te De Bilt in eigendom heeft. Onderdeel van deze afspraken is het wijzigen van de bestemming van het perceel Tuinstraat 3 te De Bilt van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’, waardoor er tegelijk een einde kan komen aan de bestaande verkeersoverlast rond de locatie Tuinstraat/Jasmijnstraat.

Jasmijnstraat
Als gevolg van de transactie kwamen het pand Tuinstraat 3 en het aangrenzende achter-terrein en deel van het gebouw Jasmijnstraat 6 vrij. Tuinstraat 3 blijft in eigendom van Vriendjes en Jasmijnstraat 6 is gemeentelijk eigendom. Afgesproken is om het pand Tuinstraat 3 te herbestemmen voor maximaal twee appartementen. Voor de locatie Jasmijnstraat 6 is het de bedoeling om een plan uit te werken voor herontwikkeling. In het gemeentelijk Projectenboek (o.a. bestemd om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van projecten) valt hierover te lezen: ‘Er is hierbij overleg gevoerd met SSW over de afstemming van deze herontwikkeling met de herontwikkeling van de sociale woningbouw Tuinstraatkwartier door SSW. Een deel van de blokken van Tuinstraatkwartier grenzen aan de locatie Jasmijnstraat. SSW en gemeente hebben ambtelijk overeenstemming over stedenbouwkundig hoofdopzet.

In het komend jaar (2021) is er uitwerking en verfijning van dit stedenbouwkundig plan en het bespreken ervan met de buurt’.

Zienswijze
Om de bestemming te wijzigen is het nu ter vaststelling voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Vanaf augustus 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de inzagetermijn is één zienswijze ontvangen welke geen aanleiding heeft gegeven om wijzigingen door te voeren ten opzichte van hetontwerpbestemmingsplan.

Meer berichten