Logo vierklank.nl
De fractie van Forza De Bilt, Kristel Brekelmans en Peter Schlamilch.
De fractie van Forza De Bilt, Kristel Brekelmans en Peter Schlamilch. (Foto: )

Alleen D66 steunt referendumvoorstel Forza De Bilt

Op 30 maart behandelde de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Referendumverordening De Bilt 2021’, ingediend door de fractie Forza De Bilt. Het voorstel kreeg geen meerderheid in de raad en werd met 6 stemmen voor en 20 tegen verworpen.

door Guus Geebel

Peter Schlamich: ‘We leven in een tijd waarin burgers steeds vaker vragen gehoord te worden en mee te mogen denken over belangrijke vraagstukken die hun dorp of gemeenschap direct raken. Een correctief referendum kan daarvoor een middel zijn. De gekozen raad blijft daarbij aan zet om de eindbeslissing te nemen. Dit referendum is geen participatie-instrument, maar een noodrem wanneer de gemeenteraad in hun ogen, ondanks inspraak en participatie vooraf, toch een verkeerde beslissing neemt. In dat geval kunnen zij met dit voorstel binnen drie weken een referendum aanvragen om de raad te dwingen het besluit nogmaals te nemen. Daaraan zijn voorwaarden en drempels gesteld. Forza De Bilt wil de burger deze noodrem geven.’

Lokale mogelijkheden
Krischan Hagedoorn (PvdA) is geen voorstander van een raadgevend referendum. Zijn fractie geeft de voorkeur om burgers aan de voorkant te betrekken en dat gebeurt al. Hij zegt onder de indruk te zijn van de manier waarop inwoners en gemeente samenwerken bij het participatieproject Wonen. ‘Er is al een mooi pallet aan lokale mogelijkheden.’ Hagedoorn vindt verder de kosten voor het organiseren van een referendum veel te hoog en hij is tegen een schaduwdemocratie. ‘De raad besluit en weegt alle belangen af vanuit een breed perspectief. Een referendum komt met een ja-nee vraag waarbij de nuance niet altijd te vinden is.’ Hij stelt als alternatief voor door te gaan met de huidige manier van participatie.

Kosten
Connie Brouwer (fractie Brouwer) noemt mede namens ChristenUnie, SP en PvdA een aantal punten uit het voorstel die de fracties doen besluiten tegen het voorstel te stemmen. 

Donja Hoevers (D66) is blij met het initiatief van Peter Schlamilch en steunt het voorstel. ‘Voor D66 is het van belang dat er een instrument ligt waar inwoners gebruik van kunnen maken als ze het niet eens zijn met een genomen besluit van de gemeenteraad.’ Werner de Groot (CDA) is geen voorstander van een referendum omdat het geen nuance geeft. ‘Wij willen ons oor te luisteren leggen bij de inwoners.’ Henric de Jong Schouwenburg (VVD) is van mening dat burgers die zich niet gehoord voelen op allerlei manieren kunnen inspreken. ‘Wij zijn democratisch gekozen en daar moeten we vanuit gaan.’ Ook de hoge kosten spelen mee bij de VVD. 

Democratie
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vertelt dat zijn fractie in mei 2016 een motie heeft ingediend voor een referendum over koopzondagen. ‘Maar dat kon niet omdat er geen verordening was. Forza kiest ervoor een raadplegend referendum uit het voorstel te halen en dat vinden wij juist het fundament van een referendumverordening. Nu blijft alleen het raadgevend referendum over en dat vinden wij niet nodig. Onze inwoners vinden inspraak belangrijk, zijn zeer kritisch en weten de weg te vinden als ze het niet eens zijn.’ Erik den Hertog (Bilt Belang): ‘De volksvertegenwoordiging is bij uitstek de stem van het volk. Dat de Nederlandse democratie slecht werkt is een hardnekkig intellectueel fabeltje. Een ruime meerderheid van de bevolking is tevreden over de democratie hoe die nu werkt.’ 

Noodrem
Peter Schlamilch gaat in op de bijdragen van de fracties en roept ze op voor het voorstel te stemmen. Donja Hoevers schrikt van alle achterdocht en wantrouwen over de opkomst en betrokkenheid van de inwoners. Ook hoort zij dat democratie belangrijk is, maar dat het niets mag kosten. ‘Als we goede besluiten nemen wordt de noodrem nooit gebruikt. Het referendum gaat niet over de stem van de burger horen, maar om de mogelijkheid van de burger om in te kunnen grijpen, een noodrem.’

Meer berichten