Logo vierklank.nl
Inmiddels zijn al heel veel bomen gesneuveld.
Inmiddels zijn al heel veel bomen gesneuveld. (Foto: )

Raad akkoord met wijziging Apv over kapbeleid

De gemeenteraad stelde op 25 maart met 20 stemmen voor en 7 tegen een wijziging van het kapregime in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) De Bilt 2021 vast. In de vergadering van 24 september 2020 stelde de raad de nota ‘kaders kapbeleid 2020’ vast.

door Guus Geebel

Twee moties met als onderwerp: Handhaving en controle kapbeleid moeten beter en Voorlichting nieuw kapbeleid moet beter ingediend door Forza De Bilt werden met 2 stemmen voor en 25 tegen verworpen.

Een motie ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) met als onderwerp: Evaluatie bescherming Biltse bomen,werd met 18 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. De wijziging in de Apv zorgt voor een uniform kapregime en beoogt in bebouwd gebied overal dezelfde regels te hanteren als het gaat om het kappen van houtopstand. Het draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaamheid wordt nu als aanvullend criterium opgenomen. De wijziging treedt op 1 april in werking en wordt op de website van de gemeente bekendgemaakt.

Meer berichten