Logo vierklank.nl
Boven de Hema is een sportschool gepland.
Boven de Hema is een sportschool gepland. (Foto: )

Tweede herziening bestemmingsplan De Kwinkelier vastgesteld

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad ver na middernacht met 22 stemmen voor en 5 tegen de tweede herziening voor het plangebied De Kwinkelier vast. Van de 5 in stemming gebrachte amendementen kreeg dat van Johan Slootweg (SGP) een meerderheid.

door Guus Geebel

Verder werden acht moties ingediend waarvan er vijf werden aangenomen.

Margriet van de Vooren (CDA) begint haar bijdrage in de eerste termijn van de raad met een relaas over de dorpsonwaardige teloorgang van De Kwinkelier. Een amendement dat vraagt het aangezicht van de Centrumkerk te behouden wordt verworpen. Van de Vooren dient twee moties in die beide worden aangenomen. De ene roept het college op nadere afspraken te maken met de eigenaar van De Kwinkelier over de aanpak van leegstand. De andere vraagt er bij de projectontwikkelaar op aan te dringen dat de bouwhoogte vanaf het Uilenpad niet hoger wordt dan 9 meter. Johan Slootweg (SGP) noemt de gang van zaken een blamage van het college en de raad. ‘Wij hebben de regie van de gemeente op dit dossier node gemist’. Hij dient een amendement in met als onderwerp bouwhoogte achter de Centrumkerk. Het amendement wijzigt de maximum bouwhoogte van 9 meter in maximum goothoogte van 6 meter, maximum bouwhoogte van 9 meter.

Geluidsoverlast
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) dient drie amendementen in met als onderwerp: Uilenpad verlagen woningbouw, overlast fitness naast woonwijk beperken en geen fitness boven de Hema. De amendementen zijn alle verworpen. Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) dient drie moties in met als onderwerp zonnepanelen, toegankelijkheid en speelvoorzieningen die alle worden aangenomen. Een motie ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) die geluidsoverlast door een sportschool in De Kwinkelier moet voorkomen, krijgt een meerderheid. De motie woningbouw in plaats van sportschool wordt verworpen.

Ontwikkeling
Menno Boer (SP) stemt tegen het voorstel. Van Erik den Hertog (Bilts Belang) mag er nu doorgepakt worden met De Kwinkelier. Hij noemt de herziening een verbetering van wat er eerst mogelijk was. Hanneke de Zwart (D66) vindt het nieuwe plan een goede ontwikkeling en wil dat De Kwinkelier snel wordt afgebouwd. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt een aantal vragen over het proces en de juridische bijstand aan de wethouder. Gija Schoor (PvdA) wil dat De Kwinkelier zo spoedig mogelijk weer een mooi en gezellig winkelcentrum wordt. ‘Wij willen niet dat de zaak nog verder vertraagd wordt.’ Christiaan van Nispen van Sevenaer (VVD) hoort van ondernemers die zich hier willen vestigen: ‘wanneer begint de verbouwing en wanneer is het klaar’?

Uitvoerbaar
Wethouder André Landwehr gaat in zijn eerste termijn in op de gestelde vragen en opmerkingen en de moties en amendementen. Hij geeft eerst aan waarom deze tweede herziening voorligt. ‘Doordat het ontwikkelplan van de eigenaar op een enkel onderdeel niet past in het bestemmingsplan heeft hij een nieuw plan opgesteld en bij ons ingediend. Deze tweede herziening ligt nu ter vaststelling voor. Als de raad dit niet vaststelt gaat dit voor veel vertraging zorgen en ontstaat er voor de eigenaar een onuitvoerbaar plan’. Hij noemt de nieuwe situatie een enorme verbetering. Als antwoord op de vraag van Pim van de Veerdonk zegt hij dat de inzet van een advocaat de vrijheid is van een wethouder. ‘Ik wil een echt onafhankelijk juridisch advies hebben, dat geeft ook meer rust in de ambtelijke organisatie’.

Duiding
De wethouder ontraadt met klem het amendement van het CDA dat vraagt om het aanzicht van de Centrumkerk te behouden. Hij noemt wat voorligt een verbetering van het vigerende bestemmingsplan. Ook ontraadt hij het amendement van Forza De Bilt dat vraagt om overlast van een sportschool te beperken. De wethouder zegt dat dit past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Ook de amendementen van Forza ‘Geen fitness boven de Hema’ en ‘Uilenpad verlagen woningbouw’ worden ontraden. Het debat eindigde met een motie van afkeuring ingediend door Forza De Bilt waarin de handelwijze van wethouder Landwehr in dit project sterk wordt afgekeurd. De motie wordt met 5 stemmen voor en 22 tegen verworpen.

GG-Kwinkelier 1.jpg

Bovenaanzicht Centrumkerk en bouwlocatie.

GG-Kwinkelier 2.jpg

Centrumkerk vanaf de Julianalaan.

GG-Kwinkelier 4.jpg

Boven de Hema is een sportschool gepland.

Meer berichten