Logo vierklank.nl
<p><em>Een luchtfoto van het gebied. (foto gemeente De Bilt)</em></p>

Een luchtfoto van het gebied. (foto gemeente De Bilt)

(Foto: Sjoerd Bazuin)

Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan is het voormalige schoolgebouw ‘t. Nijepoortje’ gelegen. De gemeente De Bilt werkt een plan uit om dit gebouw te slopen en hier maximaal vier woningen en een kleinschalige bedrijfsopslag te realiseren en de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12 uit te breiden. Ook wordt het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de nodige verkeer- en groenvoorzieningen. De Projectleider van het team Projecten Fysieke Leefomgeving geeft op ons verzoek een toelichting: 

door Henk van de Bunt

‘Er is door de gemeenteraad in haar vergadering van 26 mei 2016 besloten tot vaststelling van de ‘Uitgangspuntennotitie gemeentelijke herontwikkelingslocaties’. De locatie Groenekanseweg 32 in Groenekan is één van de gemeentelijke herontwikkelingslocaties’. De locatie kwam vrij voor herontwikkeling nadat de basisschool De Nijepoort in 2018 verhuisde naar de nieuwbouwlocatie aan de Versteeglaan. Er is gezocht naar een nieuwe passende invulling van de locatie. ‘In dit kader daarvan is het voornemen ontstaan op deze locatie maximaal 4 woningen te realiseren en een kleinschalig bedrijfsopslag. Er was ook de wens van omwonenden de tuinen te verruimen van de woningen gelegen aan de Oranjelaan 4A t/m 12’.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021, zoals ook aangekondigd in De Vierklank van 17 maart (pagina 8) gedurende zes weken voor een ieder open voor inspraak en wordt ook vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg: ‘Dat is een toets van het plan door bestuurlijke partners, die een belang hebben bij het plan, zoals Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, ProRail, provincie Utrecht’. Tevens organiseert de Gemeente De Bilt in deze periode een (digitale) informatiebijeenkomst op woensdag 14 april, 19.30u. ‘Verdere informatie volgt’, waarin het plan wordt toegelicht. Geïnteresseerden hebben voordien de tijd om het voorontwerp zorgvuldig door te nemen en zich in te lezen. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl of door stukken op gemeentehuis in te zien. Reacties uit inspraak worden eventueel verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt vervolgens opnieuw 6 weken ter inzage waarop een ieder een formele zienswijze kan indienen.

 

Meer berichten