Logo vierklank.nl
Foto:

Connie Brouwer lijstrekker ChristenUnie bij gemeenteraadsverkiezingen

De algemene ledenvergadering van de ChristenUnie De Bilt stelde op 22 februari de top van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Die verkiezingen zijn op 16 maart 2022. Als lijsttrekker werd Connie Brouwer gekozen, die nu nog onder de naam Fractie Brouwer in de raad zit. Gemeenteraadslid Theo Aalbers werd door de leden op de tweede plaats van de lijst gezet.

door Guus Geebel

Connie Brouwer werd in 2014 gekozen voor de fractie van Beter De Bilt. In 2018 werd zij herkozen en in juni van dat jaar verliet zij de fractie en ging verder als Fractie Brouwer. De afgelopen jaren werkte zij veel samen met Theo Aalbers. Zij constateerde dat haar gedachtegoed op veel terreinen heel goed past bij de christelijksociale politiek van de ChristenUnie. Zij noemt de samenwerking met Theo Aalbers, commissielid Otto Oussoren en de steunfractie heel plezierig. Connie is christen en voelt zich aangetrokken tot de ChristenUnie omdat de mensen er heel positief inzitten. ‘Samen opkomen voor kwetsbaren en zorgen dat iedereen mee kan doen. In samenwerking naar een hoopvolle toekomst. Ik ben in een warm bad terecht gekomen.’ 

Werk
Connie Brouwer is geboren en getogen in Friesland. Zij is een schipperskind en haar ouders kozen ervoor haar niet naar een internaat te laten gaan, maar onder te brengen bij familie en een pleeggezin. Zij woont nu zo’n twaalf jaar in de gemeente en werkt als verenigingsmanager in Naarden bij een bureau dat landelijk (patiënten-)verenigingen, stichtingen en brancheorganisaties ondersteunt. Haar portefeuille is Zorg & Welzijn. Het bureau houdt zich ook bezig met onder meer Warmte & Klimaat en Veiligheid. ‘Wij ondersteunen brancheorganisaties op het gebied van financiële en secretariële werkzaamheden en beleidzaken. De verenigingsmanager ondersteunt met name de beleidzaken.’ Daarvoor werkte Connie bij het RIVM. Eerst als geneesmiddelenbeoordelaar en daarna in diverse managementfuncties.

Lokale politiek
‘Ik raakte in oktober 2013 betrokken bij de lokale politiek door aan te haken bij praatsessies over allerlei onderwerpen. Met Ebbe Rost van Tonningen zat ik aan bij een duurzaamheidstafel om te strijden voor een duurzame wereld.’ De interesse voor lokale politiek kreeg ik vooral na het volgen van een cursus die ik van mijn toenmalige werkgever RIVM kreeg aangeboden. Die werd georganiseerd door de NSOB, school voor Openbaar Bestuur. Eigenlijk ontdekte ik toen pas goed dat er ook lokaal bestuurd werd. Daar wilde ik me best actief voor inzetten en zo kwam ik in de gemeentepolitiek terecht. Het gedachtegoed van de ChristenUnie spreekt me erg aan. ‘Sociaal domein, rentmeesterschap en mensen met een kleine beurs. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Eigenlijk vind ik dat een vervelende term, maar het wordt zo gebruikt. Het gaat in ieder geval om mensen die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen, of in een kwetsbare positie zitten omdat ze in armoede leven, of niet goed de weg weten te vinden in de hedendaagse maatschappij. Die wil ik graag helpen en daar staat de ChristenUnie ook voor.’ 

Gemeenteraad
De woningsituatie in Nederland noemt Connie heel pittig en zij vindt dat we meer aandacht moeten geven aan doorstroming. ‘Waar voor mij de ChristenUnie het verschil maakt, zijn vooral de sociale aspecten. Omzien naar elkaar en de menselijke maat. Ook de uitstraling van integriteit. De partij staat voor een groene economie. Woningen goed isoleren waardoor minder energie wordt verbruik en zonnepanelen op daken, voordat je overal met zonnepanelenvelden en windmolens aan de gang gaat.’ Over toegankelijkheid zegt zij: ‘Dat is niet alleen het bereikbaar zijn van gebouwen door drempels weg te halen, maar ook toegankelijkheid voor mensen die minder goed mee kunnen komen in de maatschappij. Het wordt voor veel mensen steeds ingewikkelder. Je ziet wat de gevolgen kunnen zijn als je naar de toeslagenaffaire kijkt.’ 

Vervolg
Connie maakt zich daar zorgen over en vindt dat de menselijke maat meer gehanteerd moet worden. ‘Dat hoort bij een inclusieve samenleving, dus zorgen dat de inwoner meer gehoord wordt.’ De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over een jaar. Connie zet zich nu eerst in voor de campagne van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Daarna wordt met een vrij grote groep gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad. In het najaar stelt de ledenvergadering de definitieve kieslijst vast.’

Meer berichten