Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
Logo vierklank.nl
Hanneke Toemen en Hans Voogt zijn trots op de rol en positie die de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt inneemt.
Hanneke Toemen en Hans Voogt zijn trots op de rol en positie die de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt inneemt. (Foto: )

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (ASD) geeft het College van Burgemeester en Wethouders en in het verlengde daarvan de leden van de gemeenteraad gevraagd en ook ongevraagd advies over zaken die spelen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (Werk en Inkomen). 

door Marijke Drieenhuizen

De ASD is een onafhankelijke adviesraad voor het gehele sociale domein. De ASD bestaat uit maximaal 13 leden, waarbij gestreefd wordt naar een goede mix van ervaring en deskundigheid en waarvan de leden het liefst ook nog woonachtig zijn in de verschillende kernen. De opgestelde adviezen worden betrokken bij de verdere behandeling en uitwerking van beleidsvoorstellen van het College. Aan het einde van dit kalenderjaar ontstaan er twee vacatures die om invulling vragen. 

Adviezen
Er zijn in 2020 elf adviezen geschreven over o.a. toegang jeugdzorg, afschaffen minimabeleid en het calamiteitenfonds onderwijs. Maar het staat de ASD ook vrij om ongevraagd advies uit te brengen bij gesignaleerde knelpunten. Zo is er dit jaar een aanvullend Corona-advies uitgebracht. Normaliter zijn er maandelijks vergaderingen op het gemeentehuis; nu digitaal vanwege corona. Met de adviezen draagt de ASD bij aan het volwaardig en gedragen besluitvormingsproces in de gemeente De Bilt.

Sociaal Domein
De meeste mensen kunnen de uitdagingen van het leven zelf aan; anderen hebben hulp nodig voor een kortere of langere periode. Soms wordt die hulp gegeven door mantelzorgers of vrijwilligers. In andere gevallen ondersteunt de gemeente die burger. In 2015 zijn veel taken van de landelijke overheid naar de gemeentes over gegaan. Na die transitie wordt nu ingezet op transformatie; een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en overheid. De burger wordt gestimuleerd tot meer inzet van eigen kracht, participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid. De gemeente ondersteunt hierbij door te investeren in o.a. preventie en kortdurende en nabije zorg. Dit alles met als doel een kleinere rol voor de gemeente en minder uitgaven. ASD-voorzitter Hans Voogt licht toe: ‘Het is belangrijk om mee te blijven doen en zelf de baas te blijven. Soms lijken de regels de werkelijkheid in de weg te zitten, dat is niet goed. Zelfs bij een intensieve zorgbehoefte is de zorg maar een onderdeel van het leven. Het draait ook om een zinvolle dag, deelname aan de samenleving, een eigen leven kunnen leiden, waarbij we adviseren vanuit het perspectief dat de overheid er is om mensen die hulp nodig hebben (tijdelijk) te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de samenleving’.

Boeiend
De adviesraadleden vertegenwoordigen - naar eigen interesses - de domeingroepen: wonen, zorg en welzijn, Jeugdhulp, Werk en Inkomen en Inclusieve samenleving, met daarin de actieve werkgroep Toegankelijkheid. Hans Voogt: ‘Alle domeinen zijn interessant. Veel mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met de vraag naar ondersteuning. Tijdelijk geen werk, een kind dat bovenop de normale opvoeding tijdelijk meer hulp nodig heeft of ouders die het thuis minder goed redden. Dat is het werkterrein van het sociale domein. Als leden van de ASD doen wij kennis op door ons in te lezen, door bijeenkomsten binnen de gemeente, regio of landelijk bij te wonen , door bijgepraat te worden door ambtenaren van de gemeente of via gesprekken met de betrokken wethouders. En natuurlijk de discussies over de verschillende standpunten tijdens de reguliere vergaderingen’. ASD-lid Hanneke Toemen vult aan: ’Als mens vind ik dat je je talenten moet gebruiken op een manier die er toe doet. Dat kan binnen de ASD zowel bestuurlijk als op het sociaal maatschappelijk vlak. Via de huisbezoeken die ik namens Mens De Bilt afleg bij ouderen die nog zelfstandig wonen kom ik bij veel mensen achter de voordeur. Daar hoor je de echte verhalen. Dat neem ik mee. Met dit werk sta je echt midden in de samenleving met actuele thema’s. Dat is boeiend’.

Adviseren
Wanneer er een adviesaanvraag vanuit het College komt wordt geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben om het advies voor te bereiden. Hans Voogt: ‘Meestal gaat het om 4 of 5 mensen. Die komen dan 1 of 2 keer samen en overleggen welke punten opgenomen moeten worden in het advies en maken vervolgens een concept. Die gedachtewisselingen gebeuren altijd in een aangename sfeer. In de reguliere ASD- vergadering wordt het concept vervolgens besproken en - soms na aanpassingen - goedgekeurd. Dat zijn interessante en leerzame trajecten. 40 procent van onze adviezen wordt overgenomen. Dat is een goed resultaat’.

Voorbeelden
Met de adviezen probeert de ASD het beleid te verbeteren vanuit het oogpunt van de inwoners van de gemeente De Bilt. Hans Voogt: ‘In de regio lopen we momenteel mee met het inkoopproces Jeugdhulp Verblijf. Ervaringsdeskundigen waren daar niet in beeld. Dat hebben we met succes afgedwongen. Nu praten we volwaardig mee. Waar ook op ingezet wordt is een inclusieve samenleving: iedereen moet mee kunnen doen. In onze adviesraad zit ook iemand die in een rolstoel zit. Zij heeft tijdens een schouw van een sporthal heel goed duidelijk kunnen maken dat deuren die naar buiten toe opengetrokken moeten worden niet handig zijn voor rolstoelers’. Op verzoek van de ASD wordt in de Gezondheidsnota aandacht besteed aan corona en de mogelijke gevolgen voor de inwoners van de gemeente De Bilt. Actueel is de medewerking die verleend wordt aan de inrichting van 4 nieuwe speelplekken: ‘Ook deze moeten toegankelijk zijn voor b.v. ouders in een rolstoel met een gezond kind en gezonde moeders of vaders met een kind met een beperking’.

Nieuwe leden
Er vertrekt eind van het jaar een aantal leden. Hans Voogt: ‘Ik ben trots op onze rol en positie. Omdat we op 1 januari 2022 meteen goed willen doorgaan gaan we nu al op zoek naar geschikte kandidaten. En we hebben wel wat op ons wensenlijstje staan: naast mensen met bestuurlijke ervaring zoeken we ook ervaringsdeskundigen, zelf cliënt of naaste. Zij kunnen namelijk als geen ander aangeven welke problemen zij ervaren. Ook bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond. Praat met ons mee, je bent van toegevoegde waarde binnen onze adviesraad’. Meer informatie en contactmogelijkheden over de adviesraad en alle uitgebrachte adviezen staan op de website: www.asddebilt.nl

Meer berichten