Logo vierklank.nl
Eveline van de Aa werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor GroenLinks.
Eveline van de Aa werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor GroenLinks. (Foto: )

Uit de gemeenteraad van 18 februari

Hanneke de Zwart (D66) verzoekt namens de coalitiepartijen om het agendapunt ‘Tweede herziening bestemmingsplan De Kwinkelier’ van de agenda af te halen en in de vergadering van maart te behandelen. Als reden geeft zij op dat er een aantal amendementen is ingediend waarover ambtelijk vragen zijn gesteld over de juridische en financiële gevolgen. Daarop is nog geen antwoord gekomen. De raad gaat na hoofdelijke stemming met 21 stemmen voor en 5 tegen akkoord met het uitstel.

door Guus Geebel

Er worden geen wensen of bedenkingen gegeven op de Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen. Het gaat hier om de zogeheten ‘voorhangprocedure’. Als antwoord op vragen van Theo Aalbers zegt Wethouder André Landwehr, dat het richtinggevend kader nog naar de raad gaat. ‘Wij willen graag input van de raad en dan pas kunnen we ons standpunt innemen. In die tussentijd moet worden uitgezocht wat voor ons de financiële consequenties zijn. Maar we blijven inzetten op nul.’

Installatie
Door het vertrek wegens familieomstandigheden van Peter Weyers uit de gemeenteraad wordt Eveline van der Aa geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van GroenLinks. Van der Aa was eerder raadslid in 2014 en 2015 en daarna tot de verkiezingen van 2018 commissielid. Burgemeester Sjoerd Potters richt enkele woorden tot Peter Weyers, die de digitale vergadering niet bijwoont. ‘Peter hebben we allemaal leren kennen als iemand die zeer bevlogen het raadslidmaatschap heeft ingevuld. Je wilde de gemeente veranderen en stappen vooruitzetten. Peter kan trots zijn op wat hij tot nu toe heeft bereikt.’ De burgemeester wenst hem veel goeds en sterkte de komende tijd. GroenLinks-fractievoorzitter Henk Zandvliet gaat in op de reden voor het vertrek uit de raad van Peter Weyers, de ziekte van zijn vrouw Anne. ‘Hij wil er voor haar zijn. Peter was de eerste twintig jaar van zijn werkzame leven kunstschilder. Zijn creatieve inslag zette hij daarna in op verschillende maatschappelijke terreinen. Dat hebben we de afgelopen drie jaar in onze fractie ook steeds kunnen ervaren. We zullen Peter missen en danken hem voor zijn inzet. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte in deze moeilijke periode.’         

Visie Spoorzone
De raad stemde met 25 stemmen voor en 2 tegen in met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 227.000 voor het opstellen van een visie Spoorzone Bilthoven. Ook stelde de raad het participatieniveau voor de besluitvorming over de visie Spoorzone Bilthoven vast op ‘meedenken’. Drie amendementen ingediend door Forza De Bilt kregen alleen steun van de indieners.

Overeenkomsten
Johan Slootweg (SGP) vindt het goed dat er een visie wordt ontwikkeld, maar niet dat er van tevoren allerlei overeenkomsten worden gesloten met private en publieke partijen over de uitvoering daarvan. Hij wil niet meemaken, dat initiatiefnemers, zoals bij De Kwinkelier, bepalen wat er in deze gemeente gebeurt. Hij dient een motie in waarin het college wordt verzocht geen uitvoeringsovereenkomsten met publieke en private partijen te sluiten, anders dan overeenkomsten met bijvoorbeeld adviesbureaus, die nodig zijn voor het opstellen van die visie, voordat de raad de visie Spoorzone Bilthoven heeft vastgesteld. De motie werd met 8 stemmen voor en 19 tegen verworpen.

Participatie
Werner de Groot (CDA) wil dat de gezamenlijkheid in dit gebied overeind blijft staan. Erik den Hertog (Bilts Belang) spreekt zijn waardering uit voor Arie Vonk Noordergraaf (SGP) die de motie, die hij mede heeft ingediend opstelde. Gija Schoor (PvdA) wil weten welke status de op te stellen visie straks heeft en waarom niet voor participatieniveau meewerken is gekozen. Theo Aalbers (ChristenUnie) heeft om een motivatie aan de provincie over het bedrag van € 25.000 gevraagd maar niet gekregen. Fred van Lemmen (VVD) wil in de visie de aanlooproutes en het parkeren terugzien. Jette Muijsson (Beter De Bilt) sluit zich aan bij de SGP. Michiel van Weele (D66) stelt een raadsavond over de visie in mei voor. Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) steunt het voorstel voor een raadsavond. Menno Boer (SP) stelt dat zolang we bezig zijn met afwegen, niets moeten afspreken.

Visie
Wethouder Landwehr gaat in op de vragen en opmerkingen. ‘We hebben heel duidelijk aan de ontwikkelaar de opdracht gegeven om met de fysieke leefomgeving en de stakeholders te gaan praten wat daar ontwikkeld kan worden. Als daar draagvlak voor is kunnen ze pas bij mij terugkomen. Dat is de afspraak dus we moeten gewoon even wachten wat daar uitkomt. Daarna wordt het voorgelegd aan de raad en vervolgens gaat het hele traject lopen. Het komt dus terug’. Hij noemt de motie van de SGP een heel goede motie. ‘Maar ik moet er toch iets van vinden. De overeenkomsten die tijdens het opstellen van de visie worden opgesteld worden pas definitief nadat u als raad die visie heeft vastgesteld. Dus de raad bepaalt ook of de overeenkomsten definitief worden of niet. Waarom gaan we dan al overeenkomsten opstellen, gelijktijdig met het opstellen van de visie? Veel grond in de visie die ontwikkeld moet worden is eigendom van particulieren. Het is niet het plan dat de gemeente die grond gaat kopen dus de grondeigenaren moeten de visie op hun grondgebied uitvoeren. Zij worden dan ook nauw betrokken bij het opstellen van een visie en het participatieproces.’

Wethouder
‘Het doel is dat de gemeente met de eigenaren overeenstemming krijgt over de invulling van hun grond en dat daar een maatschappelijk draagvlak voor is. Om meer zekerheid te hebben dat de eigenaar de visie gaat uitvoeren leg je daar afspraken over vast in een overeenkomst met het kostenverhaal. Als de raad de visie niet vaststelt kan het plan van de grondeigenaar ook niet worden uitgevoerd. Voor voorzieningen als bushaltes, fietsenstallingen en andere openbare mobiliteitsvoorzieningen zijn grote investeringen nodig die de gemeente niet alleen kan betalen. Daarvoor zal de gemeente geld vragen van publieke partijen. Die zullen alleen bijdragen als ze het eens zijn met de plannen. Voor de geplande woningbouw vragen we een financiële bijdrage van het Rijk. Dat kan alleen als de locaties en programma’s voldoen aan de eisen van het Rijk’. De drie amendementen van Forza De Bilt met als onderwerp: Maak participatieplan Spoorzone, Houd Spoorzone Dorps, groen en veilig en Visie Spoorzone in fasen ontraadt de wethouder, evenals de motie van de SGP.

In stemming gebrachte moties
Een motie ingediend door Gija Schoor (PvdA) en mede ingediend door GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer vraagt het college woningbouw in onze gemeente te versnellen door de woonvisie te versterken met de volgende punten: Gebruik te maken van de impulsgelden van het Rijk, met bouwplannen waar mogelijk aan te sluiten bij de knooppuntontwikkeling van de Provincie Utrecht, het aantal vereiste midden-huur-woningen bij nieuwe projecten te verhogen van 10 tot 20% naar minimaal 20% en mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van betaalbare koop. ‘In het kort wat we willen is gebruik maken van geld dat we kunnen krijgen’. Gija Schoor constateert dat de discussie zich vooral richt op het getal van het aantal woningen, maar daar zint de motie niet op. ‘Die gaat over het vergroten van het aandeel betaalbare woningen en daar instrumenten voor aanreiken. Niet zozeer over hoeveel woningen er gebouwd worden, maar dat we gaan werken aan het aantal betaalbare woningen’. Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat het college positief kan adviseren op de motie, maar begrijpt overwegingen van Werner de Groot (CDA). ‘Het is dus zeker niet zo dat de projecten met meer dan 50% doelgroepenhuur altijd onbetaalbaar zijn. Het punt van de sociaal goedkope koop in deze motie gaat om het onderzoeken daarvan’. Bij de stemming blijken 13 stemmen voor en 13 tegen dus staken de stemmen en wordt de motie in maart opnieuw in stemming gebracht.

Een motie ingediend door Forza De Bilt draagt het college op te stoppen met het onderzoeksproces naar het plaatsen van windmolens en zonneparken in de gemeente De Bilt. Dit omdat de maatschappelijke weerstand hiertegen te groot is en de plannen daarmee onwenselijk en onrealistisch zijn en bovendien overbodig. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het Nederlandse klimaatdoel van 35 TWh duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 al bijna gehaald wordt. Dat maakt de Regionale Energiestrategieën goeddeels overbodig. De motie vraagt hiermee bij het ‘Definitief bod in Regionale Energiestrategie U16’ in maart 2021 rekening te houden. De motie wordt met 3 stemmen voor en de overige leden tegen verworpen.

SGP en Bilts Belang vragen in een motie aan de raad voor te stellen te besluiten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het afwijken van de ruimtelijke regels, voor het realiseren van een zonnepark aan de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk. Deze motie wordt met 9 stemmen voor en 18 tegen verworpen.

De raad verwerpt een motie in gediend door Forza De Bilt die vraagt om bij de behandeling van het voorstel herziening bestemmingsplan De Kwinkelier rekening te houden met wensen uit de commissie Openbare Ruimte. Alleen Forza steunt de motie.

Meer berichten