Commissie bespreekt herziening bestemmingsplan De Kwinkelier
Logo vierklank.nl
Het Uilenpad dat toegang geeft tot De Kwinkelier.
Het Uilenpad dat toegang geeft tot De Kwinkelier. (Foto: )

Commissie bespreekt herziening bestemmingsplan De Kwinkelier

De commissie Openbare Ruimte besprak op 11 februari digitaal de tweede herziening van het ontwerpbestemmingsplan De Kwinkelier. Commissievoorzitter Henk Zandvliet (GroenLinks) concludeerde aan het eind van de behandeling van het agendapunt dat het een bespreekpunt zal zijn in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari.

door Guus Geebel

Als eersten kregen drie insprekers het woord. Kees Heintzberger namens bewoners, ondernemers, de Centrumkerk en N.T.Z. Beheer B.V. Jan Homan als vertegenwoordiger de Centrumkerk en René Kruis namens 35 verontruste gezinnen. Heintzberger stelt dat ingediende zienswijzen door het college terzijde geschoven zijn. ‘Wethouder Landwehr toonde veel begrip voor ons alternatieve plan, maar gaf toe dat daar nooit serieus onderzoek naar is gedaan omdat het project door moest gaan. De tweede herziening is opgesteld door de ontwikkelaar. Lisman heeft totaal geen boodschap aan onze belangen en uitdrukkelijk gezegd niet met ons te willen praten’. Heintzberger noemt het plan dat voorligt een uitgeklede versie van het vorige plan. ‘Lisman houdt ook niet van energielabels. Op De Kwinkelier kunnen genoeg zonnepanelen liggen om meer dan 600 huishoudens van stroom te voorzien. Lisman vindt dat een kostenpost. Het levert hem niets op’. Op een vraag van Gija Schoor (PvdA) antwoordt Heintzberger niet tegen bebouwing achter de Lidl te zijn, maar wel anders. ‘Daarvoor was een alternatief plan ingediend.’

Participatie
Jan Homan is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bilthoven. ‘Het plan is achter de kerk woningen te bouwen van 9 meter hoog. Dat zal licht, lucht en doorzicht van onze gemeenschapsruimte wegnemen en het vooraanzicht vanaf de Julianalaan ernstig verstoren. Participatie heeft in deze fase niet plaatsgevonden. In het alternatieve plan werd voorgesteld de woningen vanaf de bebouwing 7 meter oplopend hoger naar de Lidl te bouwen Homan pleit ervoor nog eens goed naar het alternatieve plan te kijken. René Kruis heeft in een zienswijze verzocht maatregelen te nemen om geluidsoverlast te voorkomen bij de voormalige bibliotheek. ’De gemeente is niet voornemens strengere eisen op te nemen’. Kruis stelt dat wel de wettelijke regels worden overtreden. ‘De gemeente dient daar nog eens kritisch naar te kijken ‘

Hybride bouw
De fracties hebben een groot aantal vragen voor portefeuillehouder wethouder André Landwehr. William Blijham (Beter De Bilt) pleit voor een getrapte bouwwijze achter de kerk. Martijn Matse (Bilts Belang) stelt vragen over parkeren bij de woningen. Margriet van de Vooren (CDA) wil weten waarom er niet naar het alternatieve plan is gekeken. Acceptatie vindt zij van groot belang. Over het toenemen van winkelruimte vraagt zij of hybride bouw mogelijk kan zijn, zodat je eenvoudig die ruimte geschikt kan maken voor woningen. Theo Aalbers (ChristenUnie) sluit zich aan bij veel gestelde vragen. Hanneke de Zwart (D66) heeft onder meer vragen over de soort woningen, zonnepanelen, onwenselijkheid van meer winkelruimte en participatie. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) pleit voor een kleinschaliger plan en vraagt om achtergronden waarom niet tegemoetgekomen is aan veel wensen. Gert Kelfkens (GroenLinks) vindt duurzaamheid maar mager voorkomen in het voorstel en mist speelruimte voor kinderen.

Bouwhoogte
Gija Schoor (PvdA) stelt vragen over zonnepanelen. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) heeft vragen over participatie en mist verkeersbewegingen. Menno Boer (SP) stelt vragen over sociale veiligheid. Hij stelt een koopgootconstructie voor. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) heeft waardering voor het plan. Hij wil weten waarom de wethouder akkoord is gegaan met de wens om hoger te bouwen. Er is eerder gezegd hoog aan de Sperwerlaan en laag richting Julianalaan. Hij ziet een addertje onder het gras. ‘Normaal ga je uit van een maaiveld, maar welk maaiveld wordt hier genomen’, vraagt hij. ‘Hier is de bouwhoogte genomen vanaf de vloer van De Kwinkelier, de ingang van de Lidl. Dat is 2,5 meter hoger dan de achterzijde van de woningen aan de Julianalaan.’ Ook over de wens van een ingang naar de parkeergarage aan de Vinkenlaan wil hij meer weten. ‘Een sportcentrum zou een welkome aanvulling zijn.’

Beantwoording wethouder
‘Beter De Bilt gaf aan dat er behoefte is aan levensbestendige woningen. Ik denk dat we aan alle woningen behoefte hebben en dat het van essentieel belang is dat er woningen gaan komen. Levensloopbestendige woningen maken daar ook onderdeel van uit. Het wordt nu behandeld alsof het onze eigen grond is, maar we hebben zeven bestemmingsplannen in dit centrum liggen, waarvan we maar van één eigenaar zijn. Dat is de driehoek en de boekhandel. De particuliere ontwikkelaars hebben allemaal een duidelijke visie. Wat wij doen is het toetsen aan de ruimtelijke ordening. Meerdere partijen hebben vragen gesteld over de leegstand. Allereerst maakt de tweede herziening het niet mogelijk om meer vierkante meters aan winkels toe te voegen dan op basis van het geldende bestemmingsplan is toegestaan. Binnen de visie die de eigenaar heeft is het belangrijk dat er een volwaardig winkelcentrum ontstaat met voldoende aanbod. Die visie deelt het college.’

Leegstand
Over leegstand zijn afspraken gemaakt om met name bij het Uilenpad hybride te bouwen. ‘Dus ze mogen omschakelen naar woonruimte als ze winkelruimte niet vol kunnen krijgen. Ik wil er soepel mee omgaan om dat binnen die tweede herziening mogelijk te maken. De ontwikkelaar heeft aangegeven pertinent niet voor leegstand te willen bouwen.’ De wethouder stelt dat we hier te maken hebben met een kleine wijziging op een al goedgekeurd plan. ‘Als de raad dat niet wil, vallen we terug op de eerste herziening. Verkeersbewegingen zijn onderzocht. Het aantal motorvoertuigen blijft nog ruim onder het toegestane aantal. Het bevoorraden zal plaatsvinden met kleine vrachtwagens met een maximale lengte. Bilts Belang wil in goed gesprek blijven met de ontwikkelaar en wil tempo. We zijn 12 jaar bezig. Ik kan me heel goed de onvrede van de omwonenden, de ondernemers, de ontwikkelaar en de gemeenteraad voorstellen. Dit is de laatste keer dat we over een herziening spreken. Laat ze het nu afmaken, dan hebben we De Kwinkelier en het Vinkenplein af en kunnen we ons richten op de toekomst’, aldus de wethouder.

Sportschool
Over participatie zegt de wethouder dat er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden. Hij noemt een 3D model dat op verzoek van de bewoners op kosten van de ontwikkelaar is gemaakt. ‘In principe is bij grondgebonden woningen 10 meter bouwhoogte gebruikelijk. Bij twee bouwlagen met een kap kan hier vanwege een platte kaplaag worden volstaan met 9 meter. In de nieuwe situatie komt een rijtje grondgebonden woningen waarbij de afstand tussen de nieuwbouw en de zijkant van de kerk 16 meter is. De voorgevelrooilijn is 5,40 meter naar achteren geplaatst.’ De VVD vindt het een goed plan en een sportschool goed passen bij sociale activiteiten. D66 stelt dat we hier niet bouwen voor de lokale behoefte, maar voor mensen in de regio of in het land. ‘De vraag is of we dat moeten willen. Uit het lokale woononderzoek kwam duidelijk naar voren wat de behoefte is, dat zijn niet deze woningen.’

Bespreekstuk
Wethouder Landwehr gaat in zijn tweede termijn in op een aantal vragen. Commissievoorzitter Henk Zandvliet concludeert aan het slot dat Forza De Bilt vindt dat het agendapunt niet behandelrijp is. Het merendeel is het daar niet mee eens dus wordt het een bespreekstuk in de gemeenteraad. Op een aantal punten komt nog een nadere schriftelijke toelichting en er zijn amendementen en moties aangekondigd. De vergadering wordt vanwege het tijdstip geschorst tot dinsdag 16 februari.

Meer berichten