Raadscommissie bespreekt ontwikkelingsplan Nobelkwartier De Bilt
Logo vierklank.nl
Een impressie van de omstreden flat.
Een impressie van de omstreden flat. (Foto: )

Raadscommissie bespreekt ontwikkelingsplan Nobelkwartier De Bilt

De commissie Openbare Ruimte besprak 14 januari digitaal de ontwikkeling van het gebied rond het H,F, Wittecentrum en de Marie Curieweg 1 in De Bilt. De gemeenteraad wordt op 28 januari voorgesteld in te stemmen met de Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling van dit gebied en de ruimtelijke randvoorwaarden daarvoor vast te stellen.

door Guus Geebel

Met dit voorstel willen B en W bijna 70% woningen in de betaalbare huur realiseren. Het college geeft met het plangebied een stevige impuls aan het gemeentelijk woningaanbod. De gemeenteraad nam op 30 maart 2017 een motie aan over de ontwikkeling van sociale woningbouw in het gebied rondom het H.F. Wittecentrum. Op 18 mei 2017 nam de raad een motie aan om als onderdeel van deze ontwikkeling de mogelijkheden voor de huidige sporthal te onderzoeken. Dit heeft op 13 maart 2018 geleid tot een besluit van het college tot sloop/nieuwbouw van deze sporthal. Daarna startte de stedenbouwkundige planvorming met een uitgebreid participatietraject met de buurt. Op 27 oktober 2020 werd het concept plan aan omwonenden gepresenteerd.

Inspraak
In de commissievergadering maakte Alfred Folkeringa gebruik van het spreekrecht. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging Weltevreden, die 209 huishoudens vertegenwoordigt. Hij begon zijn bijdrage met: ‘Wij zijn boos, verdrietig, teleurgesteld en gefrustreerd.’ Hij stelt dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen in dit traject. ‘Wij willen vertrouwen in participatie behouden, maar cynisme wint enig terrein.’ Folkeringa vertelt dat de bewoners in 2018 een vijftal typen woningen gepresenteerd kregen. ‘Op één na waren dit allemaal woningen bestaande uit twee lagen al dan niet met een kap. De vijfde suggestie was een 4-laags appartementengebouw. Tevens stelde de projectleider dat de opdracht was om tenminste 90 woningen op deze bouwlocatie te realiseren. Over de getoonde type woningen zei de projectleider dat wat we zagen suggesties waren. Maar als 4 van de 5 suggesties woningen betreft van twee lagen waarvan een met een kap, welke suggestie wordt er dan gewekt. Als je meermalen het aantal van 90 woningen benoemt, ook in de tafelgesprekken achteraf, welke suggestie wek je dan. Wat wel waar is, dat de uitkomsten tijdens de tafelgesprekken unaniem waren over het type woningen en het aantal te bouwen woningen. Dat blijkt uit de verslaglegging. De uitgangspunten waren geen hoogbouw, 2-laags eventueel met een kap. met een optie aan de Biltse Rading 3-laags te bouwen. Het aantal van 90 woningen, plus de sporthal en het HF Wittecentrum op deze locatie is fors, maar acceptabel als het er niet meer zouden worden.’

Luisteren
Folkeringa zegt dat na jaren stilte de bewoners met 79 sheets in sneltreinvaart werden bijgesproken over nieuwe plannen. ‘Er komt een torenflat van 8 of 9 lagen. Er komen 4 appartementenblokken van 3 en 4 lagen en er komt een plein dat als parkeeroverloop moet dienen bij grote evenementen in het HF Wittecentrum. Hoezo participatie, hoezo wensen en ideeën ophalen uit de wijk. Was er überhaupt geluisterd naar de bewoners en als er was geluisterd hoe kan dan dit plan voorliggen. Op de verontwaardigde reacties van de bewoners reageerde de projectleider, ik heb duidelijk verteld wat we lieten zien niet waar was. Als er suggesties worden gewekt, zeker vanuit de overheid, dan wekt dat ook verwachtingen. In de tafelgesprekken die daarna werden gevoerd hebben de bewoners hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt met medewerkers van de gemeente en voorgesteld om de 3-laags appartementen recht tegenover de huidige bebouwing te verlagen tot 2 lagen met een kap en het woningverlies op te vangen door de torenflat te verhogen naar 10 verdiepingen.’

Afspraken
‘Na anderhalf jaar kregen we een aangepast plan gepresenteerd. We hebben enkele harde randvoorwaarden geformuleerd om het plan voor wat betreft de bewoners gedragen te krijgen. De woonblokken aan de Alfred Nobellaan en het Henri Dunantplein willen we verlagen tot 2 lagen met een kap. Dit geldt zeker voor het Henri Dunantplein in verband met de rechtstreekse zichtlijnen op de bestaande bebouwing. De huidige verhouding sociale huur met middenhuur en koop bedraagt nu 54%. Om een betere mix te hebben willen we dat verlagen naar een acceptabel percentage. We begrijpen dat u een volkshuisvestelijk doel heeft na te streven. De torenflats willen we gebouwd zien aan de rand van het Nobelkwartier in de lijn van deze flats. Daarnaast willen we heldere afspraken maken over het niveau van participatie en serieus genomen worden.’

Behoefte
Na de inspreker gingen de commissieleden in op de plannen die door portefeuillehouder wethouder Dolf Smolenaers werden toegelicht. ‘Het voorstel geeft een stevige impuls aan het gemeentelijk woningaanbod met 108 woningen, waarvan maar liefst 70% in de betaalbare huur. Dat is binnen de door de raad vastgestelde kaders. In de uitgangspuntennotitie 2018 stond dat sprake moet zijn van een sluitende grondexploitatie en spreiding van sociale woningbouw over de gemeente. Dit plan bevindt zich in een wijk die is omsloten door koopwoningen, dus is het goed hier sociale en midden huur aan toe te voegen. Daarmee ontstaat een inclusieve wijk die ook sociaal draagvlak heeft. Hoger bouwen waar dat stedenbouwkundig kan, stond ook in de notitie en dit is de plek in de gemeente met de hoogste gebouwen die wij hier hebben. Ook past het plan bij de behoefte van de Biltse woningzoekende, de geconstateerde behoefte aan appartementen, de instroommogelijkheden voor starters en de doorstroommogelijkheden voor ouderen.’ De wethouder kan begrip opbrengen en meevoelen met mensen die een verandering in de directe leefomgeving moeten meemaken en dit te ver vinden gaan. ’We zouden in staat moeten zijn om argumenten met elkaar te wisselen zonder te insinueren dat mensen hun werk niet kunnen doen of zelfs persoonlijk te beschadigen.’

Participatie
Smolenaers zegt dat dit plan wel degelijk op een fundamenteel aantal punten is aangepast op basis van bewonersparticipatie. Hij noemt de situering van het parkeren. ‘Het HF Wittecentrum heeft af en toe grote manifestaties zoals beurzen, waar de wijk veel last van heeft. Wat we gedaan hebben was niet gebeurd zonder de inbreng van de wijk. Bezoekers voor het HF Wittecentrum rijden binnen op de rotonde bij de Asserweg en kunnen maar een kant op. Ze parkeren aan de Biltse Rading en komen de wijk niet meer in. Wat nu het groene buurtplein is, was eerst overloopterrein voor parkeren. Ik heb na iedere participatiebijeenkomst de plannen fundamenteel zien veranderen. Het hoogste gebouw komt aan de rand van de wijk. De inpassing van de sporthal zagen bewoners als een doos. Die is nu aangepast met een aantal woningen en komt er mooier uit te zien dan nu. Zoveel mogelijk groen was een andere wens en ook daar zijn stappen voor gezet. Waar deels aan tegemoet is gekomen is de bouwhoogte in de wijk.’

Passend
‘Niet tegemoetgekomen is aan de wens van mensen die graag lagere woningen wilden. Maar waar onze bewoners de meeste behoefte aan hebben is niet meer grondgebonden woningen. De raad vroeg eerst in een motie 100% sociale woningbouw. Die motie werd uiteindelijk bouw hier sociale woningen zonder percentages te noemen. De buurt wilde een mix hebben. Als ieder participatietraject door de raad of de commissie als mislukt wordt gekwalificeerd en een deel van de omwonenden het oneens is met het eindresultaat, wat voor boodschap wordt daarmee uitgezonden’, vraagt de wethouder zich af. ‘Waarom zouden we minder woningen bouwen als het stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en qua parkeren past. De woningen die zijn toegevoegd ten opzichte van het plan uit 2019 zitten vast aan de sporthal. In dat plan stond er nog een veel grotere sporthal. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de buurt om niet tegen een grote doos te hoeven kijken. Dat wordt nu uitzicht op mooie woningen.’

Oordeel
Als de gemeenteraad dit voorstel aanneemt zal de brandweerpost niet terugkomen in het plangebied, maar pas worden verwijderd op het moment dat er een nieuwe brandweerpost is. De garageboxen blijven als gevolg van verschillende onderzoeken staan. Schetsontwerpen die bij voorlichtingsbijeenkomsten gebruikt zijn dienden voor verduidelijking, maar hadden geen status. De verkeersdruk neemt toe maar past binnen de verkeersintensiteit. De wethouder vindt het goed om in gesprek te gaan. Een maand uitstel was om te kijken of er ruimte in het plan was, zonder de oorspronkelijke uitgangspunten daarmee geweld aan te doen. Er is een aantal aanpassingen gedaan en een extra avond georganiseerd.’ De wethouder zegt alle opmerkingen of kwalificaties over participatie van de commissieleden aan zich voorbij te gaan maar wil wel meegeven dat een oordeel klaar hebben voordat er antwoord op vragen is gegeven eigenlijk niet passend is. ‘Ik zou wel willen vragen om in het vervolg de antwoorden af te wachten.’

Commissievoorzitter Krischan Hagedoorn dankt de wethouder voor de uitgebreide verantwoording. Het moet hem wel van het hart dat een heleboel van de antwoorden die de wethouder gegeven heeft terug te lezen zijn in de stukken.

Meer berichten