Logo vierklank.nl
Met een door Anne Marie ’t Hart ingediend amendement wordt de drempel voor straatartiesten om op te treden verlaagd.
Met een door Anne Marie ’t Hart ingediend amendement wordt de drempel voor straatartiesten om op te treden verlaagd. (Foto: )

Uit de gemeenteraad van 17 december

De raad stelt zonder hoofdelijke stemming de ‘Financiële verordening gemeente De Bilt 2021’ vast. Ook stelt de raad het ‘Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2020’ vast. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) dient een amendement in om het bedrag van elke fout of onzekerheid waarvoor nu de maatstaf is dat de accountant dit rapporteert bij bedragen boven 100.000 euro, te stellen op 50.000 euro. Martijn Koren (CDA) legt als voorzitter van de auditcommissie een verklaring af waarin hij het in het voorstel genoemde bedrag van 100.000 euro als rapporteringstolerantie toelicht en verdedigt. Wethouder Dolf Smolenaers stelt dat het bedrag niet alleen financieel gemotiveerd is, het gaat er ook om dat de raad in staat gesteld wordt te controleren op hoofdlijnen en niet op allerlei bijzaken. Hij ontraadt het amendement dat met 2 stemmen voor en 25 tegen wordt verworpen.

door Guus Geebel

Actualisering APV
De raad stelt met 25 stemmen voor en 2 (Forza De Bilt) tegen de ‘Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2021’ vast. Een amendement ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) om het artikel uit de APV dat gaat over optredens van straatartiesten te versoepelen wordt aangenomen. Een door Froza De Bilt ingediend amendement om lid 2 van artikel 2:10 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen, zodanig aan te vullen dat er komt te staan dat naast blindengeleidestroken ten minste 50 cm aan weerszijden vrijgehouden dient te worden, krijgt unanieme steun van de raad. Het amendement van Forza De Bilt om lid 6d van artikel 2:10 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen te schrappen, wordt verworpen.

Artikel 2:9 van de APV regelt het op straat optreden van straatartiesten. In een toelichting op het amendement van GroenLinks staat dat deze vormen van expressie voor een belangrijk deel vallen onder artikel 7 van de Grondwet, de vrijheid van meningsuiting. ‘Daarom moeten we beperkt omgaan met voorafgaand ontheffing eisen. Dit is in de meeste gevallen een onnodige drempel. Naast het belang van de vrijheid van expressie leveren straatartiesten ook een bijdrage aan een aan een veelzijdig en aantrekkelijk dorpsleven. De voorgestelde nieuwe tekst geeft daarom duidelijke voorwaarden over wanneer er geen voorafgaande ontheffing hoeft te worden aangevraagd door de artiesten.

Startnotitie Omgevingsvisie 2040
Met 26 stemmen voor en 1 (SP) tegen, gaat de raad akkoord met de Startnotitie Omgevingsvisie 2040. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. In deze wet is bepaald dat iedere gemeente voor het gehele eigen grondgebied een omgevingsvisie moet hebben. Een omgevingsvisie omvat het strategische beleid voor de lange termijn en legt de beleidsmatige basis voor het omgevingsplan en eventuele programma’s.

Johan Slootweg (SGP) vindt wat er in de startnotitie over woningbouw staat aan de magere kant en wil dat met een amendement meer accentueren. Het amendement is met 13 stemmen voor en 14 tegen verworpen. Ook een motie die vraagt om meer aandacht voor het belang van het behoud van de landbouw nadrukkelijk in de startnotitie op te nemen, wordt met 13 stemmen voor en 14 tegen verworpen. Peter Schlamilch dient 2 moties in. In de ene motie verzoekt hij het college de raad een concreet plan voor te leggen waarin het participatieproces rond de omgevingsvisie beter wordt beschreven en dat wordt geborgd dat afwijkende meningen transparant vastgelegd worden. De andere motie heeft als onderwerp ‘Centrum Bilthoven niet volbouwen’. Beide moties zijn verworpen.

Meer berichten