Logo vierklank.nl
Woningbouw is een belangrijk onderdeel van de startnotitie.
Woningbouw is een belangrijk onderdeel van de startnotitie. (Foto: )

Startnotitie Omgevingsvisie 2040 in commissie behandeld

Een gecombineerde commissievergadering besprak donderdag 10 december onder voorzitterschap van Henk Zandvliet de Startnotitie Omgevingsvisie 2040. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. In deze wet is bepaald dat iedere gemeente voor het gehele eigen grondgebied een omgevingsvisie moet hebben. De vaststelling van de startnotitie vindt in de gemeenteraadsvergadering op 19 december plaats.

door Guus Geebel

Een omgevingsvisie omvat het strategische beleid voor de lange termijn en legt de beleidsmatige basis voor het omgevingsplan en eventuele programma’s. Het doel van deze startnotitie is om de belangrijkste uitgangspunten van het proces, participatie en de inhoudelijke reikwijdte van de omgevingsvisie vast te stellen. Het gaat hierbij concreet om de beschrijving van het stapsgewijze proces, de invulling van de participatie, de rol van de raad hierbij, de meest relevante opgaven en het type omgevingsvisieproduct. De visie zal betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Daarbij worden traditionele thema’s verbonden met brede maatschappelijke opgaven. Ook klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en veiligheid worden daarbij betrokken.

Inspreker
Als inspreker voert Patrick Greeven het woord namens IVM-De Bilt (Instituut voor Veiligheid & Milieu). Greeven heeft waardering voor een startnotie waarmee voor iedereen duidelijk wordt hoe de gemeente de discussie samen met de bewoners gaat voeren. Het is hem niet duidelijk hoe met eerdere pilots rekening wordt gehouden, zoals de Structuurvisie De Bilt 2030 en de regionale processen die plaatsvinden. De participatie noemt hij fantastisch. ‘We willen iedereen in de samenleving benaderen.’ Ook noemt hij het heel goed dat leefomgevingskwaliteiten en gezondheid aandacht krijgen. ‘Wij pleiten ervoor om echt voor duurzaamheid te gaan kiezen.’ Greeven hoopt dat de gemeente zich bewust is van haar kwaliteiten en daar zorgvuldig mee omgaat. Voor leefomgevingskwaliteiten, ook op het gebied van gezondheid, wil hij hogere waarden vaststellen en dat samen met de bewoners oppakken. Over de toekomst van de landbouw zegt hij: ‘Er liggen landbouwvisies van het Rijk en de provincie die ingaan op duurzame natuur en diervriendelijke en circulaire worden.’

Woningbouw
Gert Kelfkens (GroenLinks): ‘Binnen de omgevingswet is een digitaal stelsel belangrijk om alle gegevens beschikbaar te hebben voor de gemeente.’ Hij vraagt of dat op 1 januari 2022 beschikbaar is. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) ziet in de startnotitie geen prioriteit op het gebied van landbouw. Hij stelt dat het lijkt of er geen toekomst voor de landbouw is en vraagt om verduidelijking. John van Brakel (D66) vraagt om een eenvoudiger samenvatting. Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) wil weten of er gebruik gemaakt is van het Bilts Manifest of de strategische agenda, ze komt dat nergens tegen. Forza dient in de raadsvergadering een motie in over de wijze waarop de participatie ingericht wordt en hoe mensen worden benaderd. Zij stelt voor om aan het eind van een werkdag bij station Bilthoven mensen te bevragen. Fred van Lemmen (VVD) steunt de suggestie om een verkorte weergave van de startnotitie te maken.

Verantwoordelijkheid
Otto Oussoren (ChristenUnie) noemt de notitie heel goed, maar vindt dat de opdracht erg complex is. Hij maakt zich zorgen over het ambtelijk apparaat als de uitwerking intern wordt uitgevoerd. Gija Schoor (PvdA) vindt de notitie erg abstract en wil dat wordt voorkomen dat je er alle kanten mee op kunt. ‘We moeten er wel mee uit de voeten kunnen.’ Ze vraagt waar de beslispunten liggen en of de aanpak in overeenstemming met andere gemeenten is. Erik den Hertog (Bilts Belang) wil de verantwoordelijkheid bij de burgers neerleggen. Werner de Groot (CDA) is blij dat de omgevingsvisie gebaseerd is op de inbreng van zowel de gemeente als haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Jette Muijsson (Beter De Bilt) vraagt wat er gebeurt met eerdere informatie. Zij wil leren van andere gemeenten. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) wil weten wat vanuit de pilot is meegenomen in de startnotitie.

Portefeuillehouder
Wethouder André Landwehr dankt inspreker Patrick Greeven voor zijn inbreng en ook anderen die veel tijd aan de totstandkoming van de startnotie hebben besteed. ‘Zij hebben een goed stuk afgeleverd.’ Hij beantwoordt vragen die door commissieleden zijn gesteld. De meer technisch vragen worden beantwoord door ambtenaar Floris Marcus, projectleider Omgevingsvisie De Bilt. De opmerking dat de notitie een enorm abstractieniveau heeft, bevestigt de wethouder. ‘Het is een startnotitie en eigenlijk moet alles heel concreet worden uitgewerkt in een Jip en Janneketaal, zodat iedereen het kan begrijpen. Je zult wel eerst de basis strak moeten leggen en dat kan niet anders dan op abstractieniveau.’

Participatie
‘De ontwikkeling van de landbouw en stikstofproblemen is ook aan de landbouwers zelf’, aldus de wethouder. ‘Maken ze gebruik van de afkoopregeling of niet. Als ze het bedrijf willen voortzetten, dan zul je ze in de gelegenheid moeten stellen. Natuurlijk onderschrijft het college het belang van de landbouw.’ Landwehr vindt het een politieke vraag die in Den Haag thuishoort. Wat betreft participatie wil hij mensen zo laagdrempelig en breed mogelijk benaderen. De suggestie van Forza De Bilt om aan het eind van een werkdag bij station Blithoven inwoners te bevragen spreekt hem aan. ‘De werkwijze bij de opstelling van de omgevingsvisie verschilt bij gemeenten, maar de doelstelling is hetzelfde. Wij willen wel onze eigen identiteit behouden. Lopende projecten gaan gewoon door.’

Gemeenteraad
Projectleider Floris Marcus gaat in op vragen van Gert Kelfkens (GroenLinks). Vooraf zegt hij: ‘Een omgevingsvisie is duizend bloemen bloeien, dus u bepaalt wat erin komt en hoe vaak we dat gaan herzien. In het land loopt het vaak samen met de collegecyclus van vier jaar, anderen doen het vaker. De tijd van een structuurvisie die soms wel twintig jaar meeging is wel voorbij. De wetgever stelt wel meer eisen aan de structuurvisie.’ Marcus vertelt dat er vanuit het ambtelijk team een informele samenwerking met een aantal omliggende gemeenten wordt opgezet. Forza De Bilt kondigt twee moties aan. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) kondigt een amendement aan. Hij vindt de manier waarop in de structuurvisie over de landbouw wordt gesproken niet juist. Ook ziet hij de zeer grote woningbouwopgave onvoldoende in het stuk terug. Voorzitter Henk Zandvliet concludeert dat de startnotitie een bespreekstuk in de gemeenteraad wordt.

Meer berichten