Van het gas af en veel meer zonnepanelen.
Van het gas af en veel meer zonnepanelen.

Uit de gemeenteraad van 26 november

Algemeen

door Guus Geebel

Een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) die de raad oproept uit te spreken geen enkele fusie na te streven en dit streven ook onwenselijk te vinden werd op 5 november wegens het ontbreken van een quorum niet in stemming gebracht. De motie werd op 26 november opnieuw in stemming gebracht en nu volstond een meerderheid van uitgebrachte stemmen voor om de motie aangenomen te krijgen. Johan Slootweg blijft consequent en zet zijn scherm ook nu weer op zwart. De motie wordt met 7 stemmen voor en 16 tegen verworpen. Opvallend is dat de VVD-fractie de motie nu ondersteunt.

Hamerstukken
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het in gebruik nemen van een terras bij het paviljoen Beerschoten aan De Holle Bilt in De Bilt wordt als hamerstuk aangenomen, evenals het bestemmingsplan ‘Buitenplaats Persijn’.

Doortrekken Asserweg
De raad stelt het bestemmingsplan ‘Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt’ vast met 22 stemmen voor en 1 tegen. Hanneke de Zwart (D66) gaf aan dat haar tegenstem eigenlijk een voorstem was. Het beoogd effect is een geldend en actueel planologisch, stedenbouwkundig en juridisch kader voor het mogelijk maken van de doortrekking en aansluiting van de Asserweg op de rotonde aan de Biltse Rading. Johan Slootweg (SGP) vraagt aandacht voor het verkeer op de Groenekanseweg. Voor Krischan Hagedoorn (PvdA) staat de fietsveiligheid op nummer één. Menno Boer (SP) steunt het plan van harte maar wil blijven monitoren. Wethouder André Landwehr gaat in op de vragen en opmerkingen van de verschillende fracties. ‘Wij onderkennen de problematiek op de Groenekanseweg en gaan dat monitoren. Bij de ontwikkeling van de Schapenweide komen we met een ontwikkelperspectief, maar alles valt of staat met de verkeerscapaciteit en hoe je dat verder kunt gaan ontwikkelen. Het betekent dat je met de mensen die daar wonen continu in gesprek bent, niet alleen over de ontwikkeling daar, maar ook de Groenekanseweg.’

Over een door Forza De Bilt ingediende motie om de fietsveiligheid op de Asserweg te onderzoeken, zegt de wethouder: ‘Dat onderzoek gaat plaatsvinden, maar het valt onder een ander bestemmingsplan.’ De motie wordt verworpen. De wethouder is het eens met Krischan Hagedoorn, ook voor het college staat fietsveiligheid op één, ook voor de toekomst. Routes voor vrachtauto’s worden bekeken. We kijken hoe we daar mee omgaan, waar wordt gelost en waar geladen en hoe kun je dat het best geleiden.’ De wethouder is het eens met de SP dat als de fysieke leefomgeving in gevaar komt je niet bang moet zijn om in te grijpen. Eenrichtingsverkeer wordt geëvalueerd. Raadslid Menno Boer (SP) stelt dat de Hessenweg-Zuid niet bij het plangebied hoort. Het raadslid wil dat de motie van Forza die aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid Hessenweg-Zuid wordt ingetrokken. Als dat niet gebeurt zal hij een motie indienen die vraagt de verbreding van de A27 niet door te laten gaan. Die motie wordt in de volgende raadsvergadering ingediend. De motie over de Hessenweg-Zuid wordt overigens verworpen.

Transitievisie Warmt
De raad stelt met 20 stemmen voor en 4 tegen de ‘Startnotitie Transitievisie Warmte’ vast. Een amendement om een kennisteam in te stellen ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) wordt met 5 stemmen voor en 19 tegen verworpen. Een amendement ingediend door Forza De Bilt om burgers beter te betrekken wordt met 4 stemmen voor en 20 tegen verworpen. Een motie ingediend door Erik den Hertog om alleen het noodzakelijke aan te leveren van wat is vastgelegd in het Klimaatakkoord, wordt met 4 stemmen voor en 20 tegen verworpen. De motie met als titel ‘Meer ambitie op transitievisie warmte zodra dit financieel kan’, ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) wordt met 17 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.

Wethouder Anne Brommersma vindt dat we de discussie over warmtetransitie hier niet moeten voeren, omdat we het gewoon moeten doen. ‘We hebben met zijn allen een klimaatakkoord getekend en er ligt een afspraak dat we in 2050 alle woningen en bedrijven van het gas af hebben. Dat is een gigantische opgave en daarnaast ook heel complex. Financiën zijn daar ook onderdeel van. Wij kunnen die niet compenseren, wat overigens geldt voor bijna alle gemeenten, dus als we dit traject willen laten slagen zullen er vanuit het Rijk mogelijkheden moeten komen.’ De wethouder noemt wachten geen optie. ‘Als we tot 2050 landelijk alle woningen van het gas af willen hebben moeten we 1000 woningen per dag doen, als we wachten tot 2030 gaat het over 1500 woningen per dag en tot 2040 gaat het over 3000 woningen per dag. Dat is niet realistisch.’ De wethouder wil alle inwoners betrekken.

Rebellie
De raad steunt een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) met als titel ‘Carbidschieten blijft toegestaan’. De motie wordt met 13 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Voor stemden de fracties van Forza De Bilt, VVD, CDA, SGP, Bilts Belang, ChristenUnie en Fractie Brouwer. Burgemeester Potters had in het vragenhalfuur als portefeuillehouder Veiligheid gezegd dit jaar geen vergunning voor carbidschieten te zullen verlenen. ‘Ik heb niet de illusie dat mijn advies nog tot ander stemgedrag gaat leiden, maar ik hecht eraan om als burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, een advies neer te leggen. Ik heb goed nagedacht over wat de effecten voor onze gemeente kunnen zijn. Daarbij weeg ik mee dat de stad Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht en waarschijnlijk ook de gemeente Bunnik voornemens zijn een verbod op carbidschieten in te stellen. Er is nu al een tweede aanmelding binnengekomen en tot 10 december kunnen er nog meer komen. Als u nu zegt we moeten het toestaan, moeten we het voor iedereen toestaan. We kunnen er een ideologische discussie van maken, maar we hebben te maken met een coronapandemie. De politie is zwaar belast op dit moment. Het carbidschieten kan jongeren aantrekken die er geen ervaring mee hebben en dan moeten we toezicht organiseren. Het gaat ten koste van handhaving van andere maatregelen. Daarom zeg ik dat we dit jaar een mooie traditie even een keer moeten overslaan. Dat zegt niets over het afschaffen van tradities. Het staat gewoon nog in de APV, ook voor volgend jaar.’ De burgemeester vindt het jammer dat er een politiek punt van wordt gemaakt terwijl het een veiligheidsaspect is. Hij ontraadde daarom de motie.

De Prof. Dr. T.M.C. Asserweg hoek Waterweg in De Bilt.
Zicht op de rotonde in de Biltse Rading waar de Asserweg op wordt aangesloten.