De huidige parkeerplaats bij het paviljoen-Koetshuis.
De huidige parkeerplaats bij het paviljoen-Koetshuis.

Commissie bespreekt plannen Utrechts Landschap

Algemeen

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte besprak donderdag 12 november de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het in gebruik nemen van een terras bij Paviljoen Beerschoten aan De Holle Bilt in De Bilt. Stichting Utrechts Landschap deed hiervoor bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De aanvraag heeft betrekking op het in gebruik nemen van de gronden rondom het paviljoen als terras en het aanleggen van oppervlakteverhardingen voor extra parkeerruimte. Met een omgevingsvergunning krijgt iemand toestemming om de opgegeven plannen voor bouw, verbouwing of sloop uit te voeren. Het gewenste terras van 340 vierkante meter brengt de totale oppervlakte voor horeca op 480 vierkante meter. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, maar wel in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening, dus kunnen B en W de omgevingsvergunning verlenen als de raad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben.

Zienswijzen
Utrechts Landschap richt de gronden rondom het paviljoen opnieuw in. In de huidige situatie is op het totale terrein 2.315 vierkante meter verharding aanwezig. Als de wijzigingen zijn aangebracht en ook de parkeerruimte is uitgebreid, bedraagt dit 2.875 vierkante meter, inclusief terras. Deze toename van de verharding gaat ten koste van de aanwezige natuur. Het voordeel van het plan is dat de toekomstbestendigheid van het landgoed beter gewaarborgd wordt. Dat weegt zwaarder dan de relatief beperkte extra oppervlakteverharding. Zodra de raad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring zes weken ter inzage. Tijdens die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Die worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen en de gevraagde omgevingsvergunning. Als er geen zienswijzen worden ontvangen is geen nader besluit nodig.

Inspreker
Namens Stichting Utrechts Landschap spreekt Arjan Westerhof in. Hij is bij de stichting verantwoordelijk voor monumentaal erfgoed. Westerhof licht de plannen toe en beantwoordt vragen van commissieleden. ‘De verbeteringen die Utrechts Landschap wil aanbrengen gaan met respect voor onze doelstelling en dat is beschermen en behouden van natuur en erfgoed. Om een modern en eigentijds informatiecentrum met horecavoorziening te realiseren is een aantal kwaliteitsimpulsen nodig. Paviljoen Beerschoten is tevens een startpunt van de Stichtse Lustwarande en heeft jaarlijks 20.000 bezoekers. Momenteel zijn we druk bezig met het uitwerken van het ontwerp van de buitenruimte.’ Om bezwaren van Stichting Jits Bakker en enkele commissieleden voorshands tegemoet te komen zegt Westerhof toe dat het geplande speeltuintje voor peuters niet nabij de ingang van de beeldentuin gerealiseerd gaat worden.

Wethouder
Wethouder André Landwehr gaat in zijn termijn in op vragen en opmerkingen van de commissieleden. ‘Ik denk dat ik het heel kort kan houden, want het gaat om een verklaring van geen bedenkingen voor horeca bestaande uit verharding, met een geringe impact voor de omgeving. Alle vragen die gesteld zijn horen eigenlijk thuis bij de initiatiefnemer, maar ik ga er toch op in. Als er zienswijzen komen, dan komen we terug naar de gemeenteraad. Op participatie is gewezen, maar we kunnen het niet opdragen want er is geen wettelijke verplichting. Bij het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend en eigenlijk begint daar het officiële traject van de inspraak en misschien participatie.’ Een schets van de speeltuin kan de wethouder niet leveren want die heeft geen betrekking op de verklaring van geen bedenkingen, evenals het parkeerterrein. Het gaat om een vergunning en niet om een bestemmingsplan’. Het doet hem pijn als gesproken wordt over een semi pretpark. ‘Het is kleinschalig, een uitbreiding die hard nodig is om het exploitabel te maken en het beter te onderhouden voor de toekomst omdat de vraag naar recreatieve terreinen ook met landgoederen voorziet in een behoefte in de regio’, De wethouder denkt dat de natuur erop vooruitgaat. ‘Wij hebben niet gesproken over compensatie en ik denk ook niet dat het gelet op wat Utrechts Landschap in de provincie doet nodig is. Handhaving gebeurt door groene boa’s. Over de beeldentuin gaat het hier niet. Het gaat om een uitbreiding van tafeltjes en stoeltjes op een verharding en niet om beelden. De parkeerplaatsen maken geen onderdeel uit van de verklaring van geen bedenkingen en zijn passend in het bestemmingsplan. Daar hoef je geen compensatie voor aan te vragen’.

Voorzitter Jette Muijsson (Beter De Bilt) concludeert dat de commissie het onderwerp als hamerstuk op de agenda wil laten plaatsen.

Paviljoen Beerschoten met het huidige terras.
Bij een startpunt van de Stichtse Lustwarande.
Commissievoorzitter Jette Muijsson was heel content dat dit punt als hamerstuk naar de raadsvergadering kan.
!