Logo vierklank.nl
Vijf jonge starters uit Westbroek gaan aan de Holsblokkenweg vijf woningen bouwen. Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik hebben lang naar iets anders gezocht en niets kunnen vinden. De vijf kennen elkaar vanaf de lagere school en sport. Allemaal wonen ze al hun hele leven in Westbroek, dat schept een band. Een aantal werkt in Westbroek.
Vijf jonge starters uit Westbroek gaan aan de Holsblokkenweg vijf woningen bouwen. Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik hebben lang naar iets anders gezocht en niets kunnen vinden. De vijf kennen elkaar vanaf de lagere school en sport. Allemaal wonen ze al hun hele leven in Westbroek, dat schept een band. Een aantal werkt in Westbroek. (Foto: )

Inwonerpanel over Woningbouw

Een paar keer per jaar wordt de mening en ideeën van inwoners van de gemeente De Bilt gepeild over actuele onderwerpen d.m.v. een digitale enquête onder het inwonerpanel. Dit panel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. 

door Henk van de Bunt

Voor het inwonerpanel zijn in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er doen ongeveer 800 inwoners mee. Zij geven elke keer over een ander onderwerp hun mening aan de hand van vragen. Soms gaat een vragenlijst over meer onderwerpen.

Woningbouw
Het onderzoeksbureau heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het thema ‘wonen’. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om meer woningen, waaronder ook sociale huurwoningen te realiseren; bij de inwoners is hun mening gepeild over dit onderwerp. De rapportage bevat de resultaten van dit onderzoek dat in september en oktober 2020 is uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel. De peiling laat zien, dat de meeste inwoners het bouwen van woningen een belangrijke opgave vinden naast de zorg om de groene leefomgeving.

Huizen of groen
Elke inwoner kon één keer de vragenlijst invullen. Er was een responspercentage van 76%. De vragenlijst was in nauw overleg met de gemeente opgesteld. Het komende half jaar kunnen inwoners en belangenorganisaties meepraten over locaties en woonwensen.

Van de inwoners vindt 81% het realiseren van woningen in de gemeente een belangrijke opgave in de komende jaren. Iets minder dan een vijfde (19%) vindt dit niet belangrijk. De belangrijkste redenen waarom inwoners het een belangrijke opgave vinden, is omdat er veel mensen op zoek zijn naar een woonruimte (67%), dat het belangrijk is dat jongeren in de gemeente kunnen (blijven) wonen (66%) en dat er voor elk inkomen en elk huishouden een huis beschikbaar is (63%). De groep inwoners die het realiseren van woningen een belangrijke opgave van de gemeente vinden, mist met name betaalbare koop- en huurwoningen: resp. 62 en 47%.

De groep inwoners, die de woonopgave niet belangrijk vindt, vindt dit met name omdat ze het behoud van ruimte en groen belangrijker vinden dan de behoefte aan woningen (87%). 47% van deze groep geeft als argument: ‘Onze gemeente wordt steeds drukker. Met meer woningen wordt dat alleen maar erger’ en 43% noemt als argument: ‘Ik wil graag dat mijn woonomgeving blijft zoals deze nu is’. 

Kansen
Inwoners is gevraagd naar kansen voor (nieuw of meer) woningbouw in de gemeente. De meerderheid van de inwoners (87%) geeft aan dat het herinrichten van locaties met andere bestemmingen (bijv. bedrijfslocaties) en het makkelijker maken van het splitsen van grote kavels (45%) kansen zijn voor (nieuwe of meer) woningbouw in de gemeente. 27% noemt bouwen in het agrarisch buitengebied, 14% noemt ‘hoger’ bouwen een optie en 10% wil (desnoods) op sommige plekken groen vervangen door woningen.

Ruim de helft van de inwoners (58%) ziet het verminderen van groen als een belangrijke zorg bij het bouwen van (meer of nieuwe) woningen, maar ook het verminderen van de kwaliteit van het landschap en natuur wordt door een relatief groot deel genoemd (42%).

Woonomgeving
Er is vervolgens inwoners gevraagd naar welke twee aspecten hun voorkeur uitgaat wat betreft de woonomgeving. Bijna twee derde (65%) noemt een groene buurt. Een veilige buurt wordt door 49% genoemd. 20% geeft aan ‘dichtbij een dorpscentrum met winkels en horeca in de buurt’. Ook is gevraagd naar de twee belangrijkste aspecten wat betreft andere bewoners in de omgeving. Inwoners geven aan het belangrijk te vinden dat mensen in de wijk elkaar de ruimte geeft (62%) en dat mensen in de wijk elkaar (leert) kennen (61%).

Bijna de helft van de inwoners (48%) is niet van plan om te verhuizen in de komende 5 jaar als er een woonruimte beschikbaar is die beter bij hen past. 40% van de inwoners geeft aan dat zij (zeker of misschien) wel zou verhuizen als er woonruimte beschikbaar komt die beter bij hen past. Bijna de helft van deze groep inwoners geeft dan de voorkeur aan een grondgebonden woning met een grote tuin (meer dan 25 m2).

Samen
Onder de vlag ‘Samen werken aan wonen’ organiseert de gemeente in de komende maanden digitale gesprekken om met zoveel mogelijk inwoners de kansen en mogelijkheden voor wonen te verkennen. Ruim een kwart (29%) geeft aan actief te willen deelnemen aan deze gesprekken en 30% geeft aan niet mee te willen doen. Het overige deel (41%) weet het (nog) niet. Inwoners die actief mee willen doen, geven de voorkeur aan het bijwonen van een bewonersbijeenkomst in hun wijk of kern (53%) en voor het online aanleveren van ideeën of het reageren op ideeën van anderen (53%). Eén derde (35%) wil via de gemeentepagina in de lokale krant geïnformeerd worden over de (aanstaande) gesprekken over wonen in de wijken of dorpen. Meer informatie over dit participatieproces is vanaf 11 november te vinden via www.debilt.nl/woningbouw. Voor het volledige rapport zie op www.debilt.nl/inwonerpanel.

Meer berichten