B en W krijgen steun van raad voor begroting 2021
Logo vierklank.nl
Johan Slootweg zorgde voor een unicum in de raad door met nagenoeg alle raadsleden niet deel te nemen aan een stemming over een motie van Forza De Bilt.
Johan Slootweg zorgde voor een unicum in de raad door met nagenoeg alle raadsleden niet deel te nemen aan een stemming over een motie van Forza De Bilt. (Foto: )

B en W krijgen steun van raad voor begroting 2021

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad donderdag 5 november de Programmabegroting 2021 vast met 19 stemmen voor en 8 tegen. Van de negen in stemming gebrachte amendementen werd er één met ruime meerderheid aangenomen. Het amendement werd ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) en ondersteund door negen andere fracties. Het houdt in dat niet wordt bezuinigd op armoedebeleid in 2021.

door Guus Geebel

De indieners van het amendement vinden het uit oogpunt van onderlinge solidariteit wenselijk is dat cliënten met een inkomen tot 130% van het bijstandsinkomen gebruik kunnen blijven maken van Wmo voorzieningen, zonder hiervoor een eigen bijdrage te moeten betalen. Er werden zeven moties in stemming gebracht, waarvan er één werd aangenomen. Ondersteund door tien fracties besluit de raad zich aan te sluiten bij het Actiecomité ‘Raden in verzet’ en de griffie te verzoeken dit namens de raad kenbaar te maken bij de griffie van de gemeente Zoetermeer waar dit initiatief begon. Het is een protest tegen het Rijk dat allerlei maatregelen bij gemeenten over de schutting gooit en daarbij te weinig financiële middelen overhevelt. De gemeente kampt daardoor met ernstige financiële tekorten. De raadsleden nemen hun verantwoordelijkheid en zeggen duidelijk ‘genoeg is genoeg’ tegen het Rijk. Het actiecomité telt inmiddels bijna 70 gemeenteraden. Een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) die de raad oproept uit te spreken geen enkele fusie na te streven en dit streven ook onwenselijk te vinden, werd Johan Slootweg (SGP) te gortig. Slootweg noemt deze motie buiten de orde omdat het totaal niet op de agenda staat. Daarom besluit de SGP-fractie niet deel te nemen aan deze stemming. Ook tegenstemmen zou de suggestie kunnen oproepen dat je er wel over wil praten en dat gaat ons te ver. Hij zet zijn scherm op zwart en wordt gevolgd door de meeste andere raadsleden. De motie kon daardoor niet in stemming worden gebracht.

Beschouwingen
Aan het begin van de begrotingsbehandeling gedenkt burgemeester Sjoerd Potters met een minuut stilte de slachtoffers van de terreuraanslag in Wenen door een aanhanger van IS. ‘Als Europa zullen we meer dan ooit vastberaden en verenigd moeten zijn om onze manier van leven te beschermen en te strijden tegen deze vormen van barbarij.’ Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) bijt het spits af bij de algemene beschouwingen. Beter De Bilt heeft samen met Bilts Belang een alternatieve begroting uitgewerkt. Van de Veerdonk stelt dat het college voor de gemakkelijke weg kiest en de rekening bij burgers legt. De beide fracties kiezen voor andere oplossingen. ‘Het sociaal domein is een moeras in handen van deze wethouders, we lopen achter de feiten aan. Het zou niet moeten gaan over geld maar over mensen en de natuur, over keihard werkende verpleegkundigen en patiënten op de ic’s.’ Henric de Jong Schouwenburg (VVD) heeft een prangende vraag over planschadeclaims in Bilthoven Noord. Hij wil weten of het college hier financieel rekening mee heeft gehouden. De VVD-fractie vraagt zich af of het kapbeleid niet op de helling moet. Wat duurzaamheid betreft constateert de fractie dat het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg stagneert en de aangevraagde Rijkssubsidie niet is toegekend. De Jong Schouwenburg pleit voor onderzoek naar kernenergie. 

Duurzaamheid
Peter Schlamilch ziet dat dorps, groen en veilig, waar Forza voor staat, in gevaar komt. ‘Het college voelt de tijdgeest niet aan.’ Bilts broddelwerk noemt hij De Biltse Aanpak. Voor het sociaal domein en de duurzaamheidsaanpak heeft hij geen goed woord over. Henk Zandvliet (GroenLinks) zegt dat hij af en toe het gevoel krijgt dat duurzaamheid gezien wordt als een GroenLinks hobby en hijzelf als een soort van gekke Henkie. ‘En dat terwijl op ons allen de verantwoordelijkheid rust om te doen wat nodig is om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.’ Zandvliet benadrukt dat werken aan een duurzame gemeente niet per se een kwestie van geld is. Krischan Hagedoorn (PvdA) pleit ervoor om respectvol met elkaar te debatteren en te handelen. ‘Als waardige stuurlieden in de storm die om ons heen raast.’ Hagedoorn maakt zich ernstige zorgen over de groep kwetsbare mensen. Hij is blij met de positieve grondhouding over de basisbaan. ‘De maatregel om de huishoudelijke hulp bij te stellen naar maximaal 2 uur per week lijkt redelijk, maar dit wordt veroorzaakt door inwoners die hun schoonmaak nu zeer goedkoop bij de gemeente regelen, terwijl ze het zelf prima kunnen betalen.’ 

Duidelijk
Donja Hoevers (D66) is blij met de vaststelling van De Biltse Aanpak. ‘De daarin geformuleerde uitgangspunten vormen de basis voor de ontwikkeling van het sociaal domein in deze gemeente.’ Ze stelt dat inwoners behoefte hebben aan een duidelijke visie van de gemeente op de toekomst waarbinnen geparticipeerd kan worden op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Johan Slootweg (SGP) vindt dat de begroting een solide beeld ademt, maar het beeld is niet rooskleurig. ‘Maar daar bent u duidelijk eerlijk over.’ Dat een op de tien jongeren te maken heeft met jeugdhulp noemt hij heel erg veel. Hij ziet dat de samenleving individualistisch is geworden. ‘Maar wij is meer dan ik en als je dat in de samenleving invloed laat krijgen kan dat veel oplossen.’ Werner de Groot (CDA) vraagt aandacht voor de mantelzorgers. Ook vrijwilligers blijft het CDA koesteren. ‘De partij is er voor alle inwoners, lokaal en dichtbij.’ Erik den Hertog (Bilts Belang): ‘Politiek is niet alleen de kunst om te doen wat mogelijk is, er zijn ook manieren om mogelijk te maken wat nodig is. Vanuit die gedachte hebben Bilts Belang en Beter De Bilt de alternatieve begroting opgesteld.’ Theo Aalbers (ChristenUnie) vindt dat de relatie tussen gemeente en burgers verbeterd moet worden. ‘Wij zijn in de raad te weinig bezig met verbreding van draagvlak. De samenwerking in de raad laat veel te wensen over. Er is te veel haantjesgedrag, anders kan ik het niet verklaren waarom moties en amendementen meervoudig worden ingediend.’

Mantelzorg
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) begint haar bijdrage met een kort gedicht aan de hand waarvan zij haar beschouwing vormgeeft.

Het is niet wat je doet, het is hoe je het doet

Het is niet wat je ziet, het is hoe je het bekijkt

Het is niet hoe het leven is, het is hoe jij het leeft

Over de eerste regel zegt zij: ‘Hoe doen we het met elkaar goed voor onze inwoners en hoe gaan wij als gemeentebestuur met elkaar om.’ De tweede regel vindt Connie Brouwer passen bij de staat van ons sociaal domein. ’Onze mantelzorgers verdienen de mantelzorgwaardering, dankzij hen sparen we als gemeente veel meer uit dan de mantelzorgwaardering waard is.’ De derde regel gaat over de manier waarop het gemeentebestuur inwoners tegemoetkomt om hun leven goed in te kunnen vullen. 

Reacties
Het college beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de ingediende amendementen en moties. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën en Wonen constateert dat de gemeentelijke zorgkosten blijven stijgen. Hij geeft twee oorzaken aan. Te weinig geld en te weinig beleidsruimte. ‘We hebben de stap gezet naar een beheersbaar tekort. Als er opnieuw taken zonder middelen op ons afkomen is de grens bereikt. We zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg.’ Wethouder Anne Brommersma kreeg de meeste vragen en opmerkingen over het sociaal domein. Menno Boer (SP) vindt dat iedereen die de Regionale Energie Strategie (RES) afwijst zich moet realiseren dat we dan een aanwijzing van het Rijk krijgen om aan onze verplichtingen te voldoen. ‘Ik denk dat het beter is om het zelf in goede banen te leiden, zonder kernenergie.’ Als reactie op de bijdrage in tweede termijn van Forza zegt wethouder Smolenaers: ‘Forza schept met dorps, groen en veilig een prachtig plaatje van een soort paradijselijk groen dorp. Maar stilstand is toch echt achteruitgang. Alles laagbouw en alles groen betekent oplopende wachtlijsten, onbereikbare woningen in koop en huur en niets voor de beroepen waar we nu juist zo van afhankelijk zijn.’

Meer berichten