Logo vierklank.nl
Er is altijd veel bedrijvigheid in de Ambachtstraat.
Er is altijd veel bedrijvigheid in de Ambachtstraat. (Foto: )

Vergunningaanvraag MSD houdt gemoederen bezig

Donderdag 29 oktober debatteert de gemeenteraad over de vergunningaanvraag voor een productiehal van de kippenvaccinfabriek MSD gelegen aan de Ambachtstaat in De Bilt. In deze hal wil het bedrijf 20 miljard vaccins gaan produceren. Dat zijn er nu 6 miljard. De bevoegdheid om de vergunning af te geven ligt bij Provinciale Staten. B en W adviseren en heeft, gelet op de toetsingen, geconcludeerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en wil een positief advies afgeven.

door Guus Geebel en Henk van de Bunt

‘Op de Ambachtstraat ligt een bestemming voor wonen en kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid in de categorie 1 en 2’, aldus Gija Schoor (PvdA). ‘MSD heeft categorie 3.1 automatisch gekregen, omdat de gemeente te laat was met het behandelen van de vergunning. Bedrijven van die categorie zouden daar volgens het bestemmingsplan uit moeten sterven. Nu komt deze aanvraag en zeggen leden van de raad, dit is uitbreiden en niet uitsterven.’ Het college is wel bereid bij het advies een inlegvel te voegen, waarop de raad zijn mening kan geven over dit bestemmingsplan. Daarin zou de raad kunnen zeggen dat het niet in onze visie voor dit gebied past.’ De meningen verschillen over of het recht om advies te geven aan het college gedelegeerd is en het niet langs de gemeenteraad hoeft. Er komt daarom een motie waarin de raad het college vraagt het positief advies te wijzigen in een negatief advies.’ 

Uitsterven
‘Pas bij de raadsvergadering is er nieuws. Er gebeurt nu nog heel veel achter de schermen maar het is wel zo dat Provinciale Staten uiteindelijk gaan beslissen over de uitbreiding van MSD en veel hechten aan het advies dat het college geeft. Als dat negatief is kan Provinciale Staten niet anders dan dat overnemen, maar het college is van plan een positief advies in te dienen omdat alles gecheckt is’, zegt Gija Schoor. ‘Wat ze niet meenemen in het advies is het bestemmingsplan en de visie daar. Het is toch raar als je een woonvisie en een bestemmingsplan hebt waarin staat wonen en kleinschalige bedrijvigheid en dat categorie 3.1 moet uitsterven, dat je dat niet als overweging meeneemt in het advies naar Provinciale Staten.’

Belangen
‘Een aantal oppositiepartijen vindt dat ook het bestemmingsplan en de structuurvisie over dit gebied meegenomen zouden moeten worden in het advies van het college, dat dus negatief zou moeten zijn.’ Schoor verwacht dat daarover een breed gedragen motie wordt ingediend. ‘Het zal erom spannen hoe daarover gestemd wordt. Er staat uitsterven en niet uitbreiden en daar draait het in feite om. Er zijn grote belangen mee gemoeid. MSD wil veel geld verdienen maar dat staat haaks op de behoefte van de gemeente om meer woningen te realiseren.’

Bedrijfsbestemming
De fractie van de SGP stelt dat door uitspraken die in verschillende beleidsstukken gedaan zijn de gedachte kan zijn ontstaan dat dit bedrijf verplaatst zou moeten worden. ‘De wens om de Ambachtstraat te transformeren tot woongebied is echter niet concreet in de voor MSD geldende bestemming verwerkt. Dit betekent dat voor MSD een bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan staat. Binnen deze bestaande bestemming wil MSD nu een nieuwe productiefaciliteit plaatsen. De uitspraken die gedaan zijn in het verleden hebben ook niet geleid tot het actief verplaatsen of saneren van alle bedrijvigheid in de Ambachtstraat.’ Johan Slootweg (SGP) denkt dat partijen die nu de vergunningaanvraag van MSD willen blokkeren, zich niet realiseren wat daar de consequentie van is. ‘Als een bedrijf moet vertrekken moet er ook geld op tafel gelegd worden om het bedrijf uit te kopen. Daar hoor ik niemand over. Bovendien vindt de uitbreiding met een nieuwe productiefaciliteit plaats binnen een al bestaande bedrijfsbestemming. Overigens blijft bij het niet afgeven van de vergunning de situatie zoals die nu is. De verbeteringen voor de omgeving zullen dan niet uitgevoerd kunnen worden, want het bedrijf zal gewoon blijven’.

Glad ijs
SGP-commissielid Arie Vonk Noordegraaf vindt dat de raad zich met de bemoeienis in deze vergunningsprocedure op glad ijs begeeft. ‘De wet, niet het college of de provincie, schrijft voor op welke wijze dit vergunningstraject doorlopen moet worden. In deze procedure komt de gemeenteraad, volgens de wet, helemaal niet in beeld. De rol die de gemeenteraad zich in deze toedicht is in feite dus oneigenlijk. Het college heeft nu de voorhangprocedure geïntroduceerd, maar ook dit past eigenlijk niet bij de procedure die gevolgd wordt. De provincie is het bevoegd gezag en vraagt een advies aan het college van B & W, niet aan de gemeenteraad. Wel vinden wij het belangrijk dat er een toekomstvisie voor de Ambachtstraat en omgeving komt, voordat besloten wordt tot verkoop van gemeentegrond. We kunnen dan een integrale afweging maken over de toekomstige bestemming van de gemeentegrond ter plaatse.’

Meer berichten