Logo vierklank.nl
In Hof van Bilthoven worden 33 huurwoningen voor SSW gerealiseerd naast 72 koopwoningen.
In Hof van Bilthoven worden 33 huurwoningen voor SSW gerealiseerd naast 72 koopwoningen. (Foto: ERA Contour en Woonstichting SSW)

Bewonersvereniging kritisch op woningbeleid

‘Het College van de gemeente De Bilt wil 200 woningen in Maartensdijk bouwen, ook buiten de zogenaamde rode contouren in landschappelijk waardevol gebied; een aantal dat o.a. portefeuillehouder wethouder Dolf Smolenaers tijdens de raadscommissievergadering van 11 juni 2020 heeft genoemd’.

Bewonersvereniging Maartensdijk Zuid plaatst op haar website (maartensdijkzuid.nl) de nodige kanttekeningen bij de gedachte dat de gemeente voor haar eigen inwoners kan bouwen. Op een aantal daar gemaakte opmerkingen reageert de gemeente De Bilt desgevraagd.

Woningbouw
De genoemde bouw van 200 woningen in Maartensdijk maakt deel uit van het gemeentelijke voornemen tot woningbouw: 845 woningen, waaronder 450 sociale huurwoningen, o.a. onderbouwd door het gegeven, dat de huidige ingeschreven Biltse woningzoekende momenteel langer dan 10 jaar moet wachten voordat hij of zij in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarnaast wil de gemeente mensen, die in de zorg werken en leraren de mogelijkheid bieden een woning in de gemeente De Bilt te verkrijgen.

Toewijzing
Verschillende gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder De Bilt, hebben de inschrijving en toewijzing van woningen uitbesteed aan Woningnet, Regio Utrecht (verder Woningnet). Woningnet doet dit voor alle gemeenten in de regio Utrecht en is hiervoor opgericht vanuit de corporaties. Volgens de Bewonersvereniging heeft de gemeente De Bilt geen invloed op de toewijzing van sociale huurwoningen: ‘De toewijzing door Woningnet gebeurt op basis van inschrijvingsduur en voorrangsregelingen, zoals onder meer voor statushouders, woningzoekenden met urgentie/zorg of medische indicatie, kernbinding, en specifieke doelgroepen zoals jongeren en ouderen. Daarna komen de ingeschreven woningzoekenden uit de gehele regio aan bod. Aangezien de ingeschreven woningzoekenden uit de gemeente De Bilt een kleine minderheid vormen binnen de regiogemeentes, gaat het overgrote deel van de woningen naar woningzoekenden van de andere regiogemeentes’. De gemeente De Bilt reageert hierop: ‘Dit is een niet juiste voorstelling van de gang van zaken. De gemeente bepaalt (in de huisvestingsverordening en beleidsregels) de spelregels voor de verdeling van dergelijke woningen binnen de grenzen van de gemeente’.

Kleine kernen
De bewonersvereniging vervolgt op haar website: ‘De gemeente De Bilt heeft wel besloten (23 juli 2019) om de bepalingen van de Huisvestingsverordening nader uit te werken, door voor de drie kleine kernen, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan, de bindingsregeling toe te passen, waarbij de verhuizing binnen de eigen kern moet plaatsvinden. De inwoners uit deze kernen krijgen bij nieuwbouw in hun kern voorrang op overige woningzoekenden. Deze regeling is bedoeld voor de kleinere kernen, waarbij sprake is van een relatief kleine gemeenschap met slechts enkele vrijkomende woningen per jaar. Inwoners worden daardoor weggedrukt door andere woningzoekenden als er geen voorrang wordt gegeven. Echter voor de grotere kernen uit de gemeente geldt deze voorrangsregel niet. Dat betekent dat als de nieuwbouw in deze kernen wordt gerealiseerd, de lokale inwoners geen voorrang krijgen ten opzichte van woningzoekenden uit de regio’. Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Wij baseren het bouwprogramma op onderzoek naar de woonbehoefte van onze eigen inwoners, dus de typen huizen, die worden gebouwd (en de prijsklasse) zijn afgestemd op de lokale vraag, niet die van de regio. In Westbroek, Groenekan en Hollandsche Rading gaven wij al voorrang aan mensen met een binding met het dorp doordat we een kernbindingsclausule gebruiken. Er komt een uitgebreid participatieproces met alle dorpen en wijken. Als Maartensdijk lokale wensen heeft, kan dat allemaal als input worden gegeven’.

Insteek
De website vervolgt: De gemeente De Bilt geeft aan dat bij enkele sociale woningbouwprojecten, onder andere ‘De Leijen Zuid’ en de ‘Melkweg’, contractuele afspraken zijn gemaakt met de SSW waarbij bepaalde doelgroepen van inwoners van de gemeente De Bilt voorrang hebben gekregen op een woning. Ons is echter niet duidelijk op welke basis dit is gebeurd. De toewijzing van woningen aan specifieke doelgroepen is weliswaar opgenomen in de huisvestingsverordening, maar kent ons inziens niet de mogelijkheid dat alleen lokale woningzoekenden hiervan gebruik kunnen maken’.

Onjuist
Namens het college reageert wethouder Dolf Smolenaers samenvattend: ‘Wij zien het vermelde op de website van de bewonersvereniging als opiniërend. Daar wordt gesteld dat de gemeente weinig invloed heeft op wie er komt te wonen in nieuw te bouwen woningen, huur of koop. Het is jammer dat deze suggestie wordt gewekt. Wij hebben die mogelijkheid namelijk wel degelijk en we maken daar ook gebruik van. Wij maken contractuele afspraken met projectontwikkelaars om inwoners van de gemeente, de wijk of het dorp voorrang te geven, voordat het mag worden verkocht aan geïnteresseerden van buiten de gemeente. Recent hebben we dat nog gedaan bij het project Melkweg. Ook voor sociale huurwoningen en midden-huurwoningen maken we dit soort afspraken, bijvoorbeeld bij het recent opgeleverde project ‘De Leijen Zuid’, waar heel veel ouderen vanuit de wijk De Leijen een mooi nieuw huis hebben gevonden’.

Grondrecht
Smolenaers vervolgt: ‘We bouwen ook niet zomaar wat: wij richten ons op het type en prijsklasse woningen, waar onze eigen inwoners het meest behoefte aan hebben, gebaseerd op onderzoek. Daar toetsen we iedere aanvraag voor nieuwbouw op en ook bij onze eigen projecten houden we nauwlettend in de gaten dat we huizen bouwen die passen bij de woonwensen van onze eigen inwoners. De bewonersvereniging: ‘Dat is op zich een mooie insteek, echter wanneer de kern Maartensdijk de voorkeur heeft voor sociale huurwoningen, dan is het maar de vraag bij nieuwbouw ervan in Maartensdijk of deze woonbehoefte wel landt bij de degenen die deze voorkeur heeft uitgesproken, gezien de door de gemeente zelf bepaalde huisvestingsverordening’.

Eiland
Smolenaers: We moeten trouwens niet doen alsof de gemeente een eiland is. Volledig een hek om De Bilt zetten kan dus niet. Als andere gemeenten dat ook zouden doen, kan iedereen alleen nog maar binnen zijn eigen woonplaats verhuizen en wat als je dan ergens anders een baan krijgt? Onze eigen inwoners verhuizen heel vaak naar buurgemeenten, daar is niets op tegen, vrije vestiging is een grondrecht. We staan aan de vooravond van een belangrijke uitvraag aan al onze inwoners om nog beter te weten te komen waar de behoeftes liggen. Daar is ook bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid voor uitgenodigd. Maar we horen ook graag de mening van de Maartensdijkse woningzoekenden die helaas nog geen huis hebben kunnen vinden of nog bijvoorbeeld noodgedwongen bij hun ouders wonen. Binnenkort krijgt ieder adres een brief op de mat, en hou onze website en social media in de gaten!’

door Henk van de Bunt

Meer berichten