Het College heeft Gedeputeerde Staten aangeven, dat de door Intervet aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan als 'kruimelgevallenregeling' behandeld kan worden.
Het College heeft Gedeputeerde Staten aangeven, dat de door Intervet aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan als 'kruimelgevallenregeling' behandeld kan worden.

Aanvraag MSD valt onder Kruimelgevallenregeling

Algemeen

door Henk van de Bunt

In een brief van 2 oktober informeert het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt de leden van de gemeenteraad over de gang van zaken betreffende de aanvraag van de Kippenvaccinfabriek MSD: ‘Op 22 april 2020 heeft diergeneesmiddelenbedrijf Intervet International B.V. (Intervet), tevens bekend onder de handelsnaam MSD, een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Intervet verzoekt Gedeputeerde Staten om toestemming voor het uitbreiden van de inrichting aan de Ambachtsweg De Bilt’. 

Het college vervolgt: ‘Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om deze aanvraag te behandelen, nu tot de inrichting van Intervet een zogenaamde IPPC-installatie behoort. De aanvraag van Intervet zet in op de activiteiten ‘milieu’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’. De afwijking van het bestemmingsplan is nodig voor het realiseren van een nieuwe productiefaciliteit en traforuimte. Deze gebouwen zijn niet geheel in overeenstemming met de bouwregels van het geldende bestemmingsplan ‘De Akker 2008’, gelet op de hoogte ervan en/of overschrijding van de grens van het bouwvlak. 

Gedeputeerde Staten hebben de aanvraag van Intervet in behandeling en aangenomen, dat de gevraagde afwijking van het bestemmingsplan slechts kan worden toegestaan indien de gemeenteraad van De Bilt hiervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven. In verband daarmee hebben Gedeputeerde Staten de gemeenteraad gevraagd om, door middel van een ontwerpbesluit, dat te willen doen’. 


Bevoegdheid
‘Tijdens de voorbereiding van alle stukken en overwegingen voor het voorleggen van de verklaring van geen bedenkingen aan de raad ontstond twijfel of de procedure, die reeds ingestoken was, wel juist was. Naar aanleiding daarvan is juridisch advies ingewonnen bij de huisadvocaat. Hoewel Gedeputeerde Staten in eerste instantie heeft aangenomen dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen zou moeten geven is het, gelet op de inhoud van de aanvraag en de procedure, die de wet daarbij voorschrijft, zeer waarschijnlijk dat Gedeputeerde Staten de aanvraag anders gaat behandelen. Daarbij zal blijken, dat de raad niet bevoegd is om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de aanvraag van Intervet. Dit komt omdat de afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de nieuwe productiefaciliteit en traforuimte valt onder de toepassing van de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ van het Rijk. Dit betekent dat, indien de afwijking past binnen een goede ruimtelijke ordening, Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning kunnen verlenen. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist. De aanvraag kan worden vergund met toepassing van de kruimelgevallenregeling en daardoor zonder verklaring van geen bedenkingen van de raad’.

 Vervolg
‘Het College heeft op 30 september 2020 Gedeputeerde Staten schriftelijk laten weten dat de wet aangeeft, dat de door Intervet aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van de ‘kruimelgevallenregeling’ verleend kan worden en een verklaring van geen bedenkingen van de raad daarom wettelijk niet vereist is. Gedeputeerde Staten is verzocht om over de gewijzigde inzichten zo snel mogelijk een standpunt in te nemen en daarover Intervet en het College per omgaande te informeren. Per e-mail heeft gedeputeerde Schaddelee aangegeven de twijfel over de procedure te begrijpen en dat het essentieel is de wettelijk juiste procedure te volgen. Van belang is echter dat Gedeputeerde Staten wel verplicht is het College advies te vragen over de aanvraag. Dan kan het College haar standpunt kenbaar maken over de vraag of de aanvraag van Intervet in overeenstemming is met de eis van een goede ruimtelijke ordening. Het is uiteindelijk aan Gedeputeerde Staten om daarover een definitief oordeel te vellen.

HvdB Ambachtsstraat 6.jpg

Het College heeft Gedeputeerde Staten aangeven, dat de door Intervet aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan als ‘kruimelgevallenregeling’ behandeld kan worden. 

HvdB Ambachtsstraat 2-4.jpg

MSD beslaat een groot gedeelte van de Ambachtsstraat.

MSD beslaat een groot gedeelte van de Ambachtsstraat.
!