Logo vierklank.nl
Nota Kaders Kapbeleid na langdurig debat aangenomen
Nota Kaders Kapbeleid na langdurig debat aangenomen (Foto: )

Nota Kaders Kapbeleid na langdurig debat aangenomen

De gemeenteraad stelde donderdag 24 september de nota 'Kaders kapbeleid 2020' gewijzigd vast. De nota dient als kader voor de uitvoering van het gemeentelijk kapbeleid. Er werden zes amendementen en vier moties ingediend. Drie amendementen en één motie werden aangenomen. Het beoogd effect van de nota is het beschermen van waardevolle bomen in alle kernen van de gemeente.

De drie aangenomen amendementen alle ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) voegen aan de zin ‘BESLUIT: de bijgaande nota 'Kaders kapbeleid 2020' vast te stellen als kader voor de uitvoering van het gemeentelijk kapbeleid.’ de volgende zinnen toe: ‘Met dien verstande dat geen enkele boom in de gemeente De Bilt, vanaf de door de raad vastgestelde kleinste stamomtrek (gemeten op 130 cm hoogte) waarvoor een vergunningsplicht geldt, gekapt mag worden zonder voorafgaande vergunning/ontheffing.’ De zin: ‘Met dien verstande dat de leges worden geheven op basis van een vast legesbedrag per vergunningaanvraag, verhoogd met een vast legesbedrag per individuele boom. De leges worden dus altijd per boom berekend, en de voorgestelde leges per eerste groep van 5 komt te vervallen.’ En de zin: ‘Met dien verstande dat de leges worden verhoogd minimaal naar kostenneutraal niveau (voor de gemeente) ten opzichte van het bestaand beleid.’

De motie ingediend door Michiel van Weele met als onderwerp ‘Scherpere criteria voor kapvergunningen en leges voor een blijvend groen De Bilt’, kreeg eveneens een meerderheid.

Veel veranderd
Wethouder Anne Brommersma is blij met het belang dat in de raad gehecht wordt aan het groene karakter en het belang van bomen. ‘De heer Hagedoorn zei al terecht dat er in zeven jaar heel veel veranderd is. Toen ging het alleen over dereguleren en nu gaat het vooral over het belang van bomen. Dat deelt het college volledig en daarom zijn we met dit voorstel gekomen.’ Zij ontraadt de amendementen die gaan over alle bomen. ‘De kern van het beleid is bescherming en herplanting, en waar dat niet kan het bomenfonds.’ Van het amendement van Erik den Hertog (Bilts Belang) vindt de wethouder dat het de wortels uit het voorstel haalt en zij ontraadt het. De leges kostendekkend maken ziet zij niet als een mogelijkheid en wat handhaving betreft stelt Brommersma dat we het moeten doen met de beperkte handhavingscapaciteit.

door Guus Geebel

 

Meer berichten