Logo vierklank.nl
Op 11 september is het zonnepark op het bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven geopend.
Op 11 september is het zonnepark op het bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven geopend. (Foto: )

Inwonerpanel

Een paar keer per jaar worden de mening en ideeën van inwoners van deze gemeente over actuele onderwerpen gepeild met een digitale enquête onder het inwonerpanel. Het inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. De inbreng van het panel wordt gebruikt bij het actualiseren van het beleid en wordt meegewogen in de doorontwikkeling van de diverse delen van het gemeentelijke beleid.

Voor het inwonerpanel zijn in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd; er doen ongeveer 800 inwoners mee, die elke keer over een ander onderwerp hun mening geven aan de hand van vragen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert de onderzoeken voor de gemeente uit via internet. Van elke raadpleging maakt het onderzoeksbureau een rapport; de deelnemers worden geïnformeerd het rapport is gepubliceerd op de website van de gemeente www.debilt.nl. Daarmee wordt het rapport voor iedereen toegankelijk: 

Groenadoptie
Bijna twee-derde van de inwoners staat (zeer) positief tegenover de mogelijkheid om groen te adopteren. Een klein gedeelte (11%) staat hier (zeer) negatief tegenover. Meer dan de helft van de inwoners (54%) heeft geen behoefte om zelf een groenvak te adopteren. Aan de andere kant zou 41% dat misschien of zeker wel willen. Een klein gedeelte (6%) heeft al een groenvak geadopteerd. Aan het adopteren van een stukje groen is een aantal regels verbonden. Een ruime meerderheid van de inwoners staat (zeer) positief tegenover de regels van de gemeente.

Duurzaamheid en energietransitie
Een ruime meerderheid van de inwoners (91%) vindt duurzaamheid (zeer) belangrijk. Daarnaast vindt een ruime meerderheid (89%) het ook (zeer) belangrijk dat de gevolgen van klimaatverandering worden tegengegaan. De belangrijkste aspecten (volgens de inwoners) waar de gemeente een rol in moet spelen als het gaat om duurzaamheid zijn: biodiversiteit (44%), het stimuleren van het verminderen van energieverbruik in woningen en bedrijven (42%) en klimaatadaptatie (35%).

Redenen, die inwoners het meest motiveren om het gebruik van warmte en elektriciteit in hun woning te verminderen zijn de verlaging in energiekosten (79%) en een bijdrage leveren aan het klimaat (71%). Een zeer klein gedeelte (3%) heeft niet of nauwelijks motivatie om het gebruik van warmte en elektriciteit te verminderen. Meer dan de helft van de inwoners noemt de kosten/investering als reden, die hen tegenhoudt om hun woning (verder) te verduurzamen. Een kwart van de inwoners heeft het huis al volledig/zo veel mogelijk verduurzaamd. Inwoners denken dat de gemeente het beste kan helpen bij het verduurzamen van hun woning door een stappenplan op maat te maken voor een energie neutrale woning. Een derde van de inwoners verwacht geen hulp van de gemeente bij de verduurzaming van hun woning.

Opwekken
Een kwart van de inwoners geeft aan dat het waarschijnlijk is dat zij binnen 5 jaar een isolatiemaatregel (zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, isolatieglas, ventilatie) aan hun huis laten uitvoeren. Bij een derde van de inwoners is hun woning al volledig geïsoleerd. Een vijfde van de inwoners zal binnen 5 jaar zeker/waarschijnlijk zelf energie gaan opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Bijna een derde van de inwoners gaat dit zeker/waarschijnlijk niet doen. Een zesde van de inwoners wekt nu al het eigen energieverbruik op.

De gemeente streeft ernaar om in 2050 alle energie, die in de gemeente wordt gebruikt voor het

verwarmen van woningen, gebruik van elektrische apparaten, vervoer, bedrijven, de openbare verlichting enzovoorts, binnen de gemeente op te wekken. Volgens inwoners moet de gemeente vooral inzetten op het stimuleren van isolatiemaatregelen (65%) en het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op het dak (60%).

Circa een derde van de inwoners wil geen velden met zonnepanelen in de gemeente. Verder geven inwoners de voorkeur aan een locatie met een aantal gecentreerde velden (39%), op grote stukken open land (26%), zoveel mogelijk uit het zicht (52%) en zoveel mogelijk langs bestaande wegen en spoorwegen (52%).

HvdB

Meer berichten