Logo vierklank.nl
Krischan Hagedoorn zat de eerste fysieke commissievergadering sinds maart voor.
Krischan Hagedoorn zat de eerste fysieke commissievergadering sinds maart voor. (Foto: )

Commissie stuurt voorstel Ambachtstraat De Bilt terug naar tekentafel

‘Ik ben blij u weer in levende lijve te zien’, aldus voorzitter Krischan Hagedoorn (PvdA) van de commissie Burger en Bestuur op dinsdag 8 september. Vertegenwoordigers van elf fracties vergaderden voor het eerst sinds maart weer fysiek in het gemeentehuis. Zonder publiek en zo georganiseerd dat voldaan werd aan de RIVM-richtlijnen. Hagedoorn noemt het een plus voor de democratie om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. 

door Guus Geebel

Op de agenda stond het raadsvoorstel Toekomstbeeld voor Ambachtstraat in De Bilt. Bij de behandeling van dit agendapunt zegt Gija Schoor (PvdA): ‘We hebben de toekomstvisie Ambachtstraat op de agenda staan maar wij vinden dat het stuk niet behandeld kan worden omdat het niet voldoet aan de vraag die de raad in een motie op 20 februari heeft gesteld. We hebben gevraagd om een toekomstvisie die in lijn is met de structuurvisie en de woonvisie van de gemeente De Bilt. Daar voldoet deze visie niet aan. We vinden de visie ook strijdig met het bestemmingsplan waarin staat dat bedrijven in categorie 3 moeten uitsterven. We vinden het stuk ook inconsistent omdat het ervan uitgaat dat MSD kan uitbreiden, terwijl er ook gezegd wordt dat het over tien jaar woongebied moet zijn.’ Zij verwijst het voorstel terug naar de tekentafel en wil het op dit moment niet behandelen. 

Technische sessie
Henk Zandvliet (GroenLinks) steunt het voorstel van Schoor maar wil wel een technische sessie die van belang voor de besluitvorming later kan zijn. Hij wil het voorstel van Gija Schoor uitbreiden met het punt, om voor de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen nog een technische sessie te organiseren. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) steunt deze voorstellen maar wil het voorliggende stuk meer zien als een voorbereiding op de uitbreiding van MSD. ‘Graag zouden we in een visiestuk beide onderdelen gescheiden willen zien. We willen een visie op de Ambachtstraat, een stuk waarom MSD zou willen uitbreiden en tegelijkertijd een technische sessie op basis waarvan we onduidelijkheden en vragen naar voren kunnen laten komen.’ Margriet van de Vooren (CDA) noemt het een gemiste kans als het stuk niet wordt besproken. Zij had graag de insprekers willen horen. Theo Aalbers (ChristenUnie) is het met alle voorgaande sprekers eens inclusief het laten inspreken. Hij stelt voor vragen die er liggen mee te geven aan de wethouder om die mee te nemen in het nieuwe visiestuk. Michiel van Weele (D66) stelt voor in een volledige eerste termijn het raadsvoorstel te behandelen.

Stemmen
Na de sprekers gehoord te hebben liggen er vier voorstellen van orde. Het eerste voorstel is het punt afvoeren van de agenda en vragen om een nieuw stuk in lijn met de motie van 20 februari, de structuurvisie en de woonvisie. Het voorstel wordt met 7 stemmen voor aangenomen. Het tweede punt van orde is om als dat stuk klaar is een technische sessie te organiseren. Dit voorstel wordt met acht van de elf stemmen aangenomen. Derde punt om de insprekers aan het woord te laten wordt verworpen evenals het vierde punt om een volledige eerste termijn te houden nadat de insprekers hebben gesproken. Iedere aanwezige fractie had één stem. Het raadsvoorstel is verder niet behandeld.

Meer berichten