Logo vierklank.nl
Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de faunapassage. (foto Henk v.d. Bunt)
Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de faunapassage. (foto Henk v.d. Bunt) (Foto: )

Biltse faunatunnels maken natuurhistorie

In augustus en september wordt de langverwachte faunapassage gebouwd ter hoogte van Griftenstein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Langverwacht, want al in 2010 ging de Biltse gemeenteraad van links tot rechts akkoord met de komst van deze wildtunnel. Een ecoduct zou de Biltse Rading gaan overspannen. Toch werden de plannen niet zomaar gerealiseerd.

Doel van beide projecten was een verbinding tussen de bestaande Utrechtse natuurgebieden met andere provincies om zodoende het door wegenaanleg en woningbouw versnipperde leefgebied van dieren en planten samen te voegen en te vergroten. Een ander doel was de verkeersveiligheid, want de beide drukke verkeersaders kenden een groot risico van wildaanrijdingen.

Discussie
Aanvankelijk werd er gesproken over ecoducten over de weg heen’, vertelt toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening Arie Jan Ditewig. ‘Dit vloeide voort uit de nationale discussie Ecologische Hoofdstructuur vanaf eind jaren '90. In diezelfde periode was op Europees niveau het plan Natura 2000 vastgelegd. Het rijk en de provincies kwamen overeen om natuurgebieden met elkaar te verbinden en de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van mens, dier en plant te garanderen. Er werd gesproken over de verbreding van flora- en faunasoorten en over 'natte en droge passages'. De randmeren en het Gooi zouden worden verbonden met het Kromme Rijngebied. Ook de gemeenten zoals De Bilt en Utrecht, kregen daarin een taak’. 

De provincie Utrecht, gemeente De Bilt, gemeente Utrecht en Utrechts Landschap maakten afspraken over de financiering, de inrichting en het beheer van twee aan te leggen natuurverbindingen aan de oostkant van Utrecht. Ditewig: De totale kosten waren 17,3 miljoen euro. De Bilt stond aan de lat voor 1,6 miljoen’.

Geen ecoduct
In februari 2014 werd de vierpartijenovereenkomst getekend op het gemeentehuis van De Bilt. Er zou een ecoduct komen en een passage. Wij schreven daar eerder over:"‘Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en De Bilt en Utrechts Landschap hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om er voor te zorgen dat deze laatste natuurverbindingen worden gerealiseerd: een ecoduct over de Biltse Rading (tussen de Voorveldse en Voordorpse polder op het grondgebied van de gemeente Utrecht) en een ecotunnel onder de provinciale Utrechtseweg (tussen landgoed Sandwijck, fort Griftensteijn en het Rodemterrein op het grondgebied van gemeente de Bilt). De samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap op weg naar de realisering van de beide faunapassages. Een belangrijke stap daarin is de sanering van de twee benzinestations langs de Utrechtseweg. Die sanering is noodzakelijk om de ecotunnel te kunnen aanleggen; in dit dichtbebouwde gebied is dat de enige mogelijkheid om de aangrenzende natuurgebieden te verbinden’.

Benzinepompen 
Na het akkoord in de Oude Raadszaal van Jagtlust, zou het nog 6 jaar duren voordat alle hordes konden worden genomen. Het geplande ecoduct werd vanwege bezuinigingen uiteindelijk een tweede faunatunnel. In een reactie schrijft Bart Krol, toenmalig Provinciaal Gedeputeerde voor Natuur, over de faunatunnel onder de Utrechtseweg: ‘Het was een hele opgave om op een dergelijke plek met een drukke weg, cultuurhistorische waarden en twee benzinepompen ook nog een natuurverbinding te realiseren. Toch bleven de betrokken partijen zich ondanks al die belemmeringen inzetten voor deze verbinding. Mooi dat die nu tóch gerealiseerd wordt’. Verleden jaar al hebben gemeente De Bilt en provincie Utrecht een derde faunatunnel geopend, die een verbinding vormt tussen het dorp De Bilt en de Biltse Grift. Daarbij werd slim gebruik gemaakt van de noodzakelijke verbreding van het voormalige fietstunneltje onder de A27. Zodat flora en fauna nu verder kunnen trekken, waar jarenlang is gefietst.

(Veroniek Clerx)

Meer berichten