Logo vierklank.nl
De weg naar Bilthoven-Noord.
De weg naar Bilthoven-Noord. (Foto: )

Stichting vraagt eigenaren claim in te dienen

door Guus Geebel

Door een omissie in het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 bestaat er een grote kans dat eigenaren van woonpercelen in Bilthoven-Noord ernstig in hun rechten zijn aangetast. De inschatting in 2014 van de gemeente zelf is dat het ongeveer 300 gevallen betreft. Eigenaren kunnen hierdoor mogelijk aanzienlijke schade lijden.

De gemeenteraad nam op 30 juni 2020 een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om op basis van in ieder geval de reeds door het ‘Collectief van gedupeerden’ samengestelde lijst van 97 woonpercelen in Bilthoven Noord aan te passen. Door het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’, dat bij besluit van 22 mei 2014 gewijzigd is vastgesteld, worden zij nu beperkt in hun gebruikersmogelijkheden, omdat het bestemmingsplan in strijd is met de feitelijke situatie op de diverse percelen.

Maatwerk
De motie vraagt de bestaande subbestemmingen te herformuleren door introductie van maatwerk in de afstand tot de zijdelingse perceelgrens, zodanig dat voor de getroffen percelen wordt voorzien in maatvoering, welke beter aansluit bij en meer recht doet aan de bestaande situatie en rechten. Verder vraagt de motie de betreffende percelen in een andere subbestemming in te delen, die beter aansluit bij en meer recht doet aan de bestaande situatie en rechten voor wat betreft de afstand tot de zijdelingse perceelgrens om oplossingen te onderzoeken.

Niets
‘De raad bevestigt dat er problemen zijn maar de algemene verwachting is dat de wethouder dit verzoek naast zich neerlegt en niets gaat doen’ aldus de Stichting Planschade Bilthoven-Noord. De stichting adviseert eigenaren die mogelijk planschade lijden een claim in te dienen.’Voor aansluiting of ondersteuning kunnen eigenaren zich melden bij de Stichting Planschade Bilthoven-Noord en de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Een planschadeclaim kan tot en met 18 augustus 2020 worden ingediend. ‘De vaste kosten bedragen 300 euro waarvoor de gemeente na het indienen van de claim een factuur stuurt. Dit bedrag wordt terugontvangen wanneer er uiteindelijk een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend’. De stichting adviseert voor de zekerheid een planschadeclaim in te dienen. ‘Later kunt u eventueel nog beslissen de factuur van de gemeente niet te betalen, waardoor uw claim niet in behandeling wordt genomen’.

Meer berichten