Logo vierklank.nl
Hier wordt een oversteekmogelijkheid gerealiseerd met bebording voor bromfietsers naar fiets/bromfietspad. [foto Henk van de Bunt]
Hier wordt een oversteekmogelijkheid gerealiseerd met bebording voor bromfietsers naar fiets/bromfietspad. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Verlaging maximumsnelheid Koningin Wilhelminaweg

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in 2020 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Nieuwe Weteringseweg (N234) in Maartensdijk tot de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Tegelijkertijd voert de Provincie een aantal aanpassingen uit op en om de weg. De provincie Utrecht werkt in het onderhoudsproject N417 nauw samen met de gemeente De Bilt. 

De N417 is een zogeheten gebiedsontsluitingsweg tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Dat wil zeggen dat de weg is bedoeld voor doorgaand, regionaal verkeer dat veilig en binnen een redelijke tijd van de ene naar de andere plaats moet kunnen rijden. De N417 is een vrij smalle en drukke weg waaraan ook veel mensen wonen en bedrijven gevestigd zijn. Bij de inrichting van de weg staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Daarnaast wil men rekening houden met veel verschillende wensen en belangen van bewoners, bedrijven en weggebruikers. 

Studie
Groot onderhoud is noodzakelijk om de wegen in een goede en veilige conditie te houden. De N417 is in 2020 toe aan een dergelijke onderhoudsbeurt. Om een en ander goed en tijdig voor te bereiden, is de provincie Utrecht in 2016 gestart met een trajectstudie waarbij de weg en de omgeving onder een vergrootglas zijn gelegd. Daarbij zijn ook de gemeente De Bilt, aan- en omwonenden en belangengroepen geconsulteerd. Op die manier is er een goed beeld ontstaan van de ervaringen met de weg en van de wensen en ideeën die er leven. Op 12 februari 2020 was er een inloopavond voor bewoners en andere belanghebbenden over het groot onderhoud en de wegaanpassingen.

Uitvoering
Tijdens het groot onderhoud worden de volgende aanpassingen op en om de weg uitgevoerd:

  • Instellen maximumsnelheid 60km/u waar het nu 80 km/u is;
  • Vervangen van de betontegels van het fietspad door asfalt;
  • Verbeteren verlichting en bebording van de 3 voetgangersoversteekplaatsen op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading;
  • Oversteekmogelijkheid realiseren met bebording voor bromfietsers naar fiets/bromfietspad vanaf Tolakkerweg 117.
  • Verbeteren van het smalle tegelwandelpad aan de westzijde van de N417 en nieuwe tegels aanbrengen.
  • Herinrichten 100 meter parallelweg in Maartensdijk als fietsstraat.

Fietsstraat
Inmiddels is er een tekening waarop de huidige parallelweg ter hoogte van het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk over een lengte van 100 meter (richting Hollandsche Rading wordt uitgevoerd als een fietsstraat. Daarbij wordt het huidige grijze asfalt van de parallelweg vervangen door rood asfalt met aan weerszijden een kleine strook grijs asfalt. Doel van deze aanpassing is om duidelijk te maken dat hier veel fietsers rijden. De afmetingen van de parallelweg blijven gelijk, evenals de langs liggende parkeerplaatsen.

Snelheid
Een andere maatregel is het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur tussen de brandweerkazerne en rotonde Nieuwe Weteringsweg. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994. Handhaving door de politie zal plaatsvinden na reconstructie van de weg overeenkomstig het 60 km/uur regime.

Afweging belangen
Omdat het verbreden van de N417 een zeer kostbare ingreep is wordt de snelheid op dit weggedeelte verlaagd. Ook omdat de N417 een beschermde weg is en dus niet geschikt is om extra verkeer te verwerken zal door de snelheidsverlaging het omrijden via de N417 minder interessant zijn als bijvoorbeeld op de A27 file staat. Door de snelheidsverlaging neemt de rijtijd toe voor openbaar vervoer. Op dit traject rijdt één verbindende buslijn (lijn 55, 2 keer per uur) die de verbinding verzorgt tussen Utrecht en Maartensdijk. De verwachting is dat de snelheidsverlaging niet of nauwelijks impact heeft op de exploitatiekosten. Daar staat tegenover dat de veiligheid voor alle weggebruikers verbetert. Bij de Provincie kon geen toelichting worden verkregen omtrent de invoeringsdatum van de snelheidsverlaging. In ieder geval - zo werd verzekerd - niet voordat de bebording is aangepast.

HvdB

Meer berichten