Logo vierklank.nl
De directeur-eigenaar van het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein sprak schriftelijk in: ‘Het uitkijken op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een bedrijfspand. Dit alles gaat verdwijnen met de mogelijke uitbreiding’.
De directeur-eigenaar van het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein sprak schriftelijk in: ‘Het uitkijken op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een bedrijfspand. Dit alles gaat verdwijnen met de mogelijke uitbreiding’. (Foto: )

Binnen of buiten Larenstein

door Henk van de Bunt

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 18 mei 2017 in de Gemeenteraad van De Bilt diende Johan Slootweg (SGP) een motie in, om vanuit een positieve grondhouding mee te werken de gevraagde uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees B.V. op Larenstein mogelijk te maken. De compensatie van het groen wil hij - zo verwoordt de motie - bij voorkeur buiten Larenstein zoeken. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van GroenLinks en de PvdA tegen.

Een motie over dit zelfde onderwerp van toenmalige eenmansfractie Schlamilch, waarin hij het college verzoekt alles in het werk te stellen, om dit bedrijf - binnen de randvoorwaarden op Larenstein - te behouden en de huidige natuurwaarden te beschermen, werd toen met alleen raadslid Schlamilch voor, verworpen.

Voortzetting
Beide moties stonden donderdag 18 juni centraal in de Raadscommissie Openbare Ruimte, tijdens de voortgezette behandeling van een mogelijke herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Larenstein met uiteindelijk doel het creëren van een juridisch en planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw van Schoonderwoerd. Door tijdgebrek was men aan het afronden daarvan op donderdag 11 juni niet aan toe gekomen; meerdere insprekers hadden hun zegje nog kunnen zeggen, maar de raadscommissieleden zelf waren nog niet aan het woord gekomen.

Boskavel
Schoonderwoerd vestigde indertijd zijn bedrijf op een boskavel in de groene rand aan de westzijde van Larenstein en bezet één van de drie zgn. 'boskamers', destijds ontstaan door afbraak van gebouwen van het leger. Bij oplevering van het bedrijventerrein Larenstein beloofde de gemeente de aantasting van de groengordel te beperken tot deze drie kamers, ook vanuit de gedachte dat Larenstein een groen bedrijvenpark moest worden. Schoonderwoerd wist dat, toen hij hier zijn bedrijf vestigde. De westelijke bosrand vormt een oude cultuurhistorische eikenbosrand, met talrijke oude eiken en vleermuizenwoonplaatsen. Niet voor niets was dit de grens van de Ecologische Hoofdstructuur. De groenzone vormt een buffer tussen het bedrijventerrein Larenstein en het oostelijke landelijk gebied.

Grondhouding
In juni 2016 besloot het toenmalige College geen positieve grondhouding aan te willen nemen ten aanzien van de beoogde uitbreiding, te meer omdat het niet passend was in het bestemmingsplan. In de periode die volgde zijn verschillende alternatieven (verplaatsing, aankoop 2e kavel, overname bedrijf van derde reeds gevestigde partij, etc.) op Larenstein onderzocht. In april 2017 heeft de firma Schoonderwoerd wederom het initiatief genomen om de uitbreidingsplannen toe te lichten aan de gemeenteraad, wat heeft geleid tot een Raadsmotie op 18 mei 2017 om 'vanuit een positieve grondhouding voortvarend mee te werken aan de beoogde uitbreiding' en 'de compensatie voor groen (dat verdwijnt ten gevolge van de uitbreiding) bij voorkeur buiten Larenstein te zoeken'.

Meer insprekers
Naast de insprekers op 11 juni had H. Logtenberg ook nog schriftelijk ‘ingesproken’ en ‘bezwaar gemaakt’ tegen de gevraagde herziening van het bestemmingsplan Larenstein in Bilthoven: ‘Dit plan wordt aangepast voor de uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees met als argument het behoud van de werkgelegenheid voor De Bilt. Het enige echte argument is echter dat de gemeente De Bilt op alle wijzen probeert de financiën op orde te krijgen door o.a. grond te verkopen en zelfs extra verkoopbare kavels probeert te verkrijgen. Wat betreft de werkgelegenheid moet opgemerkt worden dat bij het bedrijf slechts 12 medewerkers op de loonlijst staan, waarvan slechts een zeer beperkt gedeelte uit de gemeente komt’. De inspraakreactie van Kouwen- Visscher noemt dit ook: ‘Er werken hier ongeveer 12 mensen, waarvan het overgrote deel helemaal niet uit de gemeente komt. Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met: toename van verkeersbewegingen naar en op het industrieterrein met daarbij toename van ultra-fijnstof PM2,5, met meer transporten van grote vriescontainers met bevroren vlees naast een toename van het energieverbruik in een gemeente, die aangeeft in 2030 energie neutraal te willen zijn en een toename van de geluidsproductie door koelingen in het gebouw en op de koelwagens. Het onnodig kappen van waardevolle bomen in een gemeente die zegt groen te willen zijn. Bij de aanleg van het huidige park is de omwonenden altijd voorgehouden dat er voldoende groen en de betreffende groenstrook ten aller tijde zal blijven bestaan’.

Raadscommissie
In de Raadscommissievergadering van 18 juni werd duidelijk geworsteld met de uitleg en het stemgedrag over de positieve grondhoudingsmotie van 18 mei 2017. Niet bij Johan Slootweg (SGP), die het allemaal veel te lang vond duren en niet bij tegenstemmers PvdA en GroenLinks (Annemarie ’t Hart: ‘Wij zijn niet van gedachten veranderd’), maar bijvoorbeeld wel bij Beter De Bilt (Jette Muijsson: ‘Wij stemmen tegen, omdat de uitwerking van de motie uit 2017, waar wij voor hebben gestemd, anders is dan dat wij hadden gedacht). Ook andere partijen gaven aan, dat er bij de uitwerking nog wel wat vragen zijn te beantwoorden en mogelijk in amendementsvorm in de gemeenteraadsvergadering van 25 juni naar de eindstreep zullen worden gebracht. Met name de vragen over de invulling van de groencompensatie in of buiten Larenstein bleven hangen, evenals de VVD-vraag over het in- of omruilen van een ‘groene’ en een ‘rode’ kavel in het plan. Een meerderheid is van mening, dat de gevraagde herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Larenstein met uiteindelijk doel het creëren van een juridisch en planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw van Schoonderwoerd kan worden gerealiseerd. In welke vorm (binnen of buiten Larenstein) en wel of niet (zo veel mogelijk) passend binnen de randvoorwaarden op Larenstein zal in die raadsvergadering moeten blijken.

Meer berichten