Logo vierklank.nl
Maartensdijkers willen graag betrokken worden bij de plannen voor woningbouw
Maartensdijkers willen graag betrokken worden bij de plannen voor woningbouw (Foto: )

Maartensdijk wil meewerken aan woningbouw

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wil de komende jaren, naast de lopende bouwprojecten, een versnelling in de woningbouw realiseren. De gemeente zoekt hiervoor locaties binnen de bebouwde kom en ook daarbuiten. 25 juni bespreekt de gemeenteraad hoe inwoners zo goed mogelijk bij deze zoektocht betrokken kunnen blijven. Daarnaast wil de raad een kennisteam van deskundige inwoners vormen.

De zoektocht naar nieuwe locaties is slechts een van de maatregelen om iets te doen aan de wooncrisis. Er zijn ook al andere maatregelen genomen: zo wordt van projectontwikkelaars geëist dat zij huizen bouwen die passen bij de Biltse woonwens en wordt ingezet op bouwen buiten de bebouwde kom. Over dit laatste is de gemeente in gesprek met de provincie. Gemeenteraad en college willen 845 woningen bouwen tussen 2016 en 2026 met een aanzienlijk deel midden-huur-woningen en 450 sociale huurwoningen tussen 2016 en 2030. Een deel van deze opgave is al gerealiseerd en lopende bouwprojecten gaan gewoon door. 

Nieuwe start

Eind januari maakten inwoners, bewonersverenigingen, belangenorganisaties en gemeente een nieuwe start met elkaar. Per dorp of wijk bespraken zij de mogelijkheden voor het vervolgproces en het bereiken van de woningbouwopgave. Hierop voortbouwend spraken raadsleden elkaar in de tweede helft van april over de inrichting van het verdere participatieproces en de opdracht aan het kennisteam. 

Maartensdijk Zuid

Het voorstel over het participatieproces en het instellen van een kennisteam werd ter voorbereiding op de raadsvergadering op 25 juni besproken in de Raadscommissie Openbare Ruimte op 11 juni. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om in fysieke aanwezigheid inspraakreacties in de commissie te geven. Voorzitter Frank Mulder sprak namens bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid in: ‘Eind mei hebben wij een brief gestuurd waarin wij onze zorgen uitspreken over de inhoudelijke en procesmatige invulling van de woningbouwopgave van de gemeente De Bilt en waarin wij een expliciet verzoek doen onze bewonersvereniging actief te betrekken in het participatieproces bij de uitwerking ervan. U stelt de gemeenteraad voor om uit te gaan van een participatieniveau van 'meedenken'. U beargumenteert dit voorstel door er op te wijzen dat niet alle aanwezigen tijdens de startbijeenkomst in januari 2020 bereid waren om meer te doen dan meedenken. Daarmee negeert de aanwezigen die het tegendeel aangaven, maar ook het signaal van ons dat wij een actieve rol (meewerken) ambiëren. Uw argumentatie om te kiezen voor het participatieniveau 'meedenken' is flinterdun. Wij dringen dan ook aan om voor het participatieproces voor de woningbouwopgave het participatieniveau `meewerken' te kiezen. Daarnaast vragen wij een transparant en herleidbaar proces bij de uitwerking’. 

Verbonden

Maartensdijk Verbonden! is een groep betrokken Maartensdijkers welke voor wat betreft het participeren bij het invullen van de komende woningbouwopgave voor de gemeente De Bilt in het algemeen en de opgave voor de kern Maartensdijk specifiek een samenstelling kent vanuit meerdere wijken van het dorp en graag wil samenwerken met de gemeente De BiIt. Jessica Creijghton sprak hiervoor in: ‘Vanuit de bevolking van Maartensdijk is er een sterke behoefte aan een krachtige participatie rondom invulling van de woningbouwopgave. Voor Maartensdijk en zijn inwoners is alles wat rondom woningbouw speelt zo belangrijk, dat het participatieniveau ‘meedenken’ alleen niet voldoende is. Wij zien graag dat bewoners vanaf moment één via het participatieniveau ‘meewerken’ bij het uitwerken van de opgave betrokken worden. Wij vragen de gemeenteraad om Maartensdijk Verbonden! als officiële gespreks- en participatiepartner bij het komende participatieproces te betrekken op het niveau van ‘meewerken’ en niet van ‘meedenken’. 

Meebepalen

Vanuit het Kernteam De Bilt 2050 (een burgerteam, dat is opgericht naar aanleiding van het recente maatschappelijk debat over de aanwijzing van Bouwlocaties) sprak Jan Willem Wieltink: ‘Het participatieniveau kan volgens de gemeente ook ‘meewerken’ worden als er bereidheid is verantwoordelijkheid te nemen. Wij denken dat het gemeentebestuur moet kiezen voor échte samenwerking met betrokken partijen en dus voor het participatieniveau ‘meebepalen’. Dat is de beste manier om vertrouwen bij de inwoners te herstellen. Bij het punt inrichting van het Kennisteam wordt enerzijds gelet op een goede expertise bij de specifieke opgave en anderzijds op een goede vertegenwoordiging van de wijken/dorpen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Fijn is dat het College het aanbod vanuit de hoorzittingen om specialisten te betrekken zo enthousiast heeft ontvangen. Graag horen we waar de deskundigen die bereid zijn mee te denken zich kunnen aanmelden’. 

Niveau

In deze vergadering van de Raadscommissie ging onnodig veel van de tijd (bijna 2 uur) verloren aan het spreken over aantallen en soort van te bouwen woningen en vooral waar; uiteindelijk werd het getal van 200 nieuwe woningen in Maartensdijk uitgesproken. Onduidelijk was en bleef het dan waar en wanneer. En het agendapunt (6) van deze vergadering ging alleen maar over de ‘niveau-vraag’; men geeft inwoners hierbij de gelegenheid wensen en ideeën aan te leveren. Mag men dan mee-weten, meedenken, meewerken of meebepalen? Die vraag beantwoordt de gemeenteraad wellicht op 25 juni.

Meer berichten