Volgens insprekers staan er gedurende de week al diverse vrachtwagens op de weg, waardoor andere bedrijven slecht toegankelijk zijn.
Volgens insprekers staan er gedurende de week al diverse vrachtwagens op de weg, waardoor andere bedrijven slecht toegankelijk zijn.

Economisch belang boven natuurbelang

Algemeen

door Henk van de Bunt

De gemeenteraad van De Bilt wordt door het College uitgenodigd in haar vergadering van 25 juni een herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Larenstein, vast te stellen naast alle daarop betrekking hebbende bijlagen. Het beoogde effect daarvan is het creëren van een juridisch en planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw van Schoonderwoerd.

Het was de bedoeling dat op donderdag 11 juni de Raadscommissie Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt de bestemmingsplanwijzing zou behandelen. Door tijdgebrek is men niet verder gekomen dan een eerste ronde van meerdere insprekers. De raadscommissievergadering wordt op 18 juni voortgezet.

Strijdig
Dat de bestemmingsplanwijziging zeker nog geen gelopen race is, werd al snel duidelijk na het aanhoren en bevragen van de insprekers. Omwonenden en natuurorganisaties maken ernstig bezwaar tegen de plannen van het College; Patrick Greeven van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en IVN De Bilt e.o. vatte zijn negen kantjes tellend bezwaarschrift als volgt samen: ‘De mogelijke uitbreiding van het bedrijf van Schoonderwoerd moet o.a. wel degelijk strijdig worden geacht met diverse relevante beleidskaders. Meer in het bijzonder is de betreffende ontwikkeling strijdig met de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals deze indertijd voor het bedrijventerrein zijn vastgelegd en waarvan bepaalde uitgangspunten indertijd ook zijn vastgelegd in o.a. de door toenmalige LNV (Landbouw, Natuur en Visserij-ministerie) verleende Ontheffing in het kader van de (toenmalige) FFW (Flora- en Fauna Wet). Het zou ons inziens dus goed zijn als er in die zin alsnog een heroverweging van het thans ter besluitvorming voorliggende bestemmingsplan zou plaatsvinden’.

Distributie
Greeven gaf tevens aan dat er ‘behalve op het Bedrijvenpark Larenstein ook op bestaande andere bedrijventerreinen nog steeds vele kavels beschikbaar zijn’ en ‘daarnaast het zo is dat wat betreft het bedrijf van Schoonrewoerd het ons inziens niet om een lokaal bedrijf gaat, maar feitelijk om een internationaal bedrijf, waarvoor het bedrijventerrein nooit is opgezet. In die zin zou voor het bedrijf dus beter een plek kunnen worden gevonden op terreinen waar dan de distributie centraal staat’.

Vogels
Wigle Braaksma sprak in namens Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist: ‘Al vanaf midden jaren zestig is onderzoek gedaan naar de vogels op het Larenstein-terrein. Bescherming van wilde vogels kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd, maar betreft bij de Vogelwacht veelal naleving en handhaving van bestaande natuurbeschermingswet- en regelgeving door overheidsinstanties’. De Vogelwacht Utrecht onderschrijft de inhoud van de door Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ingediende zienswijze en vraagt aan het College en de gemeenteraad zich nader te bezinnen over de vragen rondom ‘nut en noodzaak’ van het ruimte bieden aan uitbreidingswensen van een vleesimporteur.

Duurzaam
Cees van der Poel sprak in namens het Collectief Omwonenden Larenstein: ‘Moeten wij meemaken, dat een coalitie met GroenLinks en D66 nu in 2020 een plan mogelijk moet maken, waarbij het gaat om een bedrijf, dat buitenlands vlees vanuit Australië en Nieuw-Zeeland importeert en internationaal distribueert en daarmee bijdraagt aan slechtere ecologische footprint van de gemeente De Bilt, terwijl het een speerpunt van de gemeente De Bilt is om duurzame industrie te stimuleren?’

Van der Poel wijst een dag later nog eens op het zijns inziens teleurstellende standpunt van het huidige college, zoals verwoord in de Zienswijzenota: ‘Alles zorgvuldig afwegende kiest de gemeente De Bilt ervoor om het bedrijf van initiatiefnemer een toekomstbestendige plek binnen de gemeente te blijven bieden en laat zij dit economische belang zwaarder wegen dan het cultuurhistorische belang van het behoud van de waardevolle bomen’. Zijn inspraak beëindigde van der Poel donderdag richting gemeenteraad: ‘Er is in 2017 een motie aangenomen over een positieve grondhouding. Die grondhouding heeft naar ons idee de Gemeente laten zien: Een positieve grondhouding is wat anders dan alle afspraken over boord zetten’.

Bedrijf
Nigel Schoonderwoerd sprak in namens het bedrijf: ‘De raad heeft in 2017 een motie aangenomen om Schoonderwoerd te behouden binnen de gemeente en groencompensatie te zoeken buiten Larenstein. Er verdwijnt groen (voor ons gebouw moeten 56 bomen weg of elders geplaatst), maar de voorwaarde is dat wij uit vrije wil zorgdragen dat er geen groen verloren gaat. In overleg met de gemeente zijn wij samen tot een besluit gekomen om 150.000 euro compensatie te bieden; dat is 25% boven op de verkoopprijs van de grond. Bomen welke we kunnen handhaven laten we staan’.

Buurman
De directeur-eigenaar van het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein reageerde schriftelijk: ‘Het is raar dat het economisch belang van Schoonderwoerd belangrijk is voor de gemeente en de geschade economische gevolgen voor mijn bedrijf niet wegen. Ik heb indertijd heel bewust gekozen voor vestiging op bedrijvenpark Larenstein en voor dit perceel vanwege de doelstelling van het plan en de ligging. Ik heb bewust en weloverwogen de keuze voor deze kavel gemaakt. Het uitkijken op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een bedrijfspand. Ter hoogte van mijn inrit is de weg vrij om in- en uit te rijden. Dit alles gaat verdwijnen met de mogelijke uitbreiding’.

Hij vraagt zich in zijn brief af ‘of het belang van 1 bedrijf gaat boven het cultuurhistorisch belang van het Eikenlaantje, boven het belang van het oorspronkelijke groene casco, boven de waarde van het groen, dat onderdeel uitmaakt van de westelijke bosrand en dus van een groter geheel én boven zijn economisch belang’.

De directeur-eigenaar van  het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein: ‘Het uitkijken op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een bedrijfspand’.
!