Logo vierklank.nl
Fase 4 is de locatie van de voormalige sporthal. Op deze locatie komen winkels met bovenwoningen aan het Verlengde Uilenpad. Hierachter aan de zijde van de Centrumkerk komen ook woningen.
Fase 4 is de locatie van de voormalige sporthal. Op deze locatie komen winkels met bovenwoningen aan het Verlengde Uilenpad. Hierachter aan de zijde van de Centrumkerk komen ook woningen. (Foto: )

Wethouder overleeft motie van afkeuring

door Guus Geebel

Op verzoek van Johan Slootweg (SGP) en Forza De Bilt hield de gemeenteraad op 28 mei een interpellatiedebat over de antwoordbrief WOB-verzoek Kwinkelier fase 4 van 28 april 2020 betreffende informatieverstrekking van het alternatieve plan van bewoners Julianalaan 28-40. 

Slootweg concludeert dat de portefeuillehouder meerdere malen heeft gezegd dat uit onderzoek was gebleken dat een alternatief technisch of financieel-technisch niet mogelijk was. ‘In de antwoordbrief op het WOB-verzoek van de SGP-fractie geeft het college nu duidelijk aan dat de gevraagde onderzoeksrapporten er niet zijn. Daar is nu duidelijkheid over ontstaan en dat roept voor ons vragen op. Waarom heeft het college er bij herhaling voor gekozen om bij het afwijzen van een alternatief van omwonenden te refereren aan technische, dan wel financieel-technische, onderzoeken die, naar nu blijkt uit de beantwoording door het college, niet bestaan en waarom heeft het college de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd. Welk effect heeft volgens het college deze gang van zaken op het vertrouwen dat een burger moet kunnen hebben in de overheid als het gaat om een eerlijke behandeling van serieuze inbreng.’ 

Alternatief
Wethouder André Landwehr gaat in op de vragen. ‘In de brieven van het college van 3 september 2019, 24 september 2019, 28 april 2020 hebben we duidelijk aangegeven dat de ontwikkelaar zelf verantwoordelijk is en blijft voor de planvorming en wij toetsen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Nu de ontwikkelaar aangeeft niet over te gaan tot realisatie van het alternatief van de bewoners ligt er voor ons geen toetsende rol van dit alternatief.’

Onderzoeken
Slootweg stelt dat het college in de beantwoording onderschat wat dit met inwoners doet als geschermd wordt met onderzoeken die niet bestaan. ‘De gemeente heeft wel degelijk een rol in het bestemmingsplan. De gang van zaken brengt ons ertoe dat wij een motie van afkeuring indienen op dit onderwerp.’ Wethouder Landwehr wijst er nog op dat de onderzoeken er wel zijn, maar dat de gemeente die niet krijgt. ‘De initiatienemer zegt het te hebben onderzocht maar duidelijk aangegeven het niet te gaan uitsturen. Dus de onderzoeken zijn er wel, maar we krijgen ze niet en ik kan ze niet dwingen. Dat is aan de initiatiefnemer.’ De motie van afkeuring wordt na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor (de voltallige oppositie) en 16 tegen verworpen.

Meer berichten