Logo vierklank.nl
Erik den Hertog :‘Wie op zijn tenen staat zal niet lang overeind blijven.’
Erik den Hertog :‘Wie op zijn tenen staat zal niet lang overeind blijven.’ (Foto: )

Raad akkoord met Voorjaarsnota

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 28 mei de Voorjaarsnota 2020 met 22 stemmen voor en 5 tegen vast. Een amendement ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) met steun van PvdA, SP en Fractie Brouwer werd met 6 stemmen voor en 21 tegen verworpen. In de Voorjaarsnota staat de stand van zaken van de lopende begroting en geven B en W aan hoe een en ander financieel bijgesteld gaat worden

Het niet aangenomen amendement houdt in dat de uit de Voorjaarsnota voortvloeiende begrotingswijzing wordt vastgesteld met dien verstande dat het bedrag van 335.000 euro genoemd onder de algemene dekkingsmiddelen nu niet wordt ingezet voor het ‘Fundament op orde’ maar wordt gereserveerd voor nadere besluitvorming door de raad als meer inzicht is verkregen in de tekorten in het sociaal domein en de kosten van de coronacrisis. 

Burgemeester Potters gaat in op het amendement van Theo Aalbers. ‘Het gaat over 335.000 euro. Dat is veel geld dat binnen de personeelsbegroting gevonden gaat worden. Dat betekent dat we er andere dingen niet voor gaan doen. Dat betekent ook dat als u zegt we gaan dat geld niet uitgeven, dat dus een bezuiniging is op onze ambtelijke organisatie. In de jaren 2014-2018 is er fors bezuinigd op de organisatie. We hebben weliswaar een reorganisatie gehad maar die was vooral gericht om naar buiten te gaan om extern beter uitgerust te zijn, om gebiedsgericht te werken om te zorgen dat de inwoners goed bediend worden. Maar een auto heeft ook onderhoud nodig en onder de motorkap hebben wij in de beheersfuncties nog wel wat te doen. Op sociaal domein wilt u de budgetten scherp hebben, meerjaren onderhoudsprogramma’s, de legeskosten goed in beeld gebracht hebben en gefactureerd zodat de opbrengst verhoogd wordt en dat de verkoop van het vastgoed op gang wordt gezet, waarover in 2018 een motie is ingediend. Er zijn de afgelopen jaren moties ingediend die gaan over het beheer van deze gemeente waar we echt een slag te maken hebben. Het zou echt heel jammer zijn het project niet door te zetten en er pas aan het eind van het jaar mee verder te gaan.’ Potters vindt hij niet verstandig en hij ontraadt daarom de motie.

Meer berichten