Logo vierklank.nl
Jacomijn Baart woont op uitnodiging van Henk Zandvliet als ‘Gast van de raad’ de vergadering bij.
Jacomijn Baart woont op uitnodiging van Henk Zandvliet als ‘Gast van de raad’ de vergadering bij. (Foto: )

Gemeenteraad vergadert vlak voor voorjaarsvakantie

door Guus Geebel

Donderdag 20 februari werden in de gemeenteraad weer veel onderwerpen behandeld en spijkers met koppen geslagen. Zoals gebruikelijk was er ook weer een ‘Gast van de raad’.

Jacomijn Baart woonde op uitnodiging van Henk Zandvliet (GroenLinks) de vergadering bij. Jacomijn Baart is voorzitter van de afdeling GroenLinks De Bilt.

De raad stemt unaniem in met het beschikbaar stellen van een krediet van 1,2 miljoen voor de renovatie van de brandweerpost Maartensdijk, en met een krediet van € 700.000 voor de fusiepost Westbroek-Tienhoven.

Benoemingen
Na schriftelijke stemmingen worden nieuwe leden van de auditcommissie gekozen. Martijn Koren (CDA) als voorzitter, Connie Brouwer (Fractie Brouwer) als plaatsvervangend voorzitter en John van Brakel D66) en Erik den Hertog (Bilts Belang) als nieuwe leden van de commissie, naast de zittende Theo Aalbers (ChristenUnie). Henk Zandvliet (GroenLinks) wordt bij acclamatie benoemd tot raadsrapporteur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Beantwoording
Wethouder Dolf Smolenaers beantwoordt de 17 schriftelijke vragen over Intensief toezicht financiën De Bilt, ingediend door Forza De Bilt. De meeste vragen waren al beantwoord tijdens de raadsavond op dinsdag 4 februari.

Uitrol 5G
Wethouder Anne Brommersma geeft nadere inlichtingen op schriftelijke vragen ingediend door Beter De Bilt over de over uitrol van 5G in De Bilt. Zij verwacht dat eind dit jaar van alles bekend wordt. ‘Op dat moment bekijken we wat het betekent voor ons eigen beleid en zullen we de raad informeren.’

Duurzaamheidsagenda
De raad stelde de Duurzaamheidsagenda 2020-2022 vast. Duurzaamheid is een speerpunt van het college. Het kabinet besloot in 2017 een nationaal klimaatakkoord op te stellen. Het akkoord bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren met 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Gemeenten hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het klimaatakkoord. De Bilt geeft in de Duurzaamheidsagenda de uitvoering aan voor de jaren 2020-2022. In het uitvoeringsplan wordt op basis van een marktverkenning een rijkssubsidie van 30.000 euro aangevraagd om de pilot Brandenburg-West aardgasvrij te maken. SGP, Bilts Belang en Forza De Bilt stemmen tegen de Duurzaamheidsagenda.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vindt het voorstel veel te ver gaan. ‘We zijn er nog niet aan toe.’ Erik den Hertog (Bilts Belang) dient met de SGP een amendement in om een aantal ambities en budgetten uit het uitvoeringsplan te schrappen en zover nog niet besteed, toe te voegen aan de algemene reserve. Johan Slootweg (SGP) heeft moeite met de stap om de wijk Bandenburg West aardgasvrij te gaan maken. ‘Van het gas los is een soort ideologie geworden waarbij geen ruimte is voor een realistische kijk.’ Hij dient een motie in waarin gevraagd wordt vooralsnog af te zien van het aardgasvrij maken van bestaande woningen en het besparen van energie verder te gaan stimuleren. De motie is verworpen. Theo Aalbers (ChristenUnie) vraagt het college in een breed gesteunde motie initiatief te nemen voor het verder invullen van een ‘Green Deal De Bilt atelier’, ruimte te vinden in de huidige ambtelijke bezetting voor aanstelling van de Programma Manager Duurzaamheid, gebruik te maken van reeds verworven of te verwerven fondsen en zo nodig financiering te verkrijgen vanuit door de rijksoverheid ter beschikking te stellen subsidie- of financieringsmogelijkheden, maar ook vanuit de provincie of Europese Commissie. De motie is aangenomen.

Werner de Groot (CDA) zegt dat zijn fractie enthousiast is over de duurzaamheidsagenda maar hij wil bij de behandeling van de kadernota stilstaan bij enkele uitvoeringsplannen. Raadslid Boer (SP) wil In het kader van de klimaatrechtvaardigheid de laagstbetaalden ontzien. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) spreekt waardering uit voor de Duurzaamheidsagenda. Hij heeft moeite met het warmteplan. Michiel van Weele (D66) noemt de kern waar deze agenda voor staat, hoe bereiken we het om de inwoners mee te krijgen en hoe gaan we het lokaal invullen. Krischan Hagedoorn (PvdA) is over het algemeen tevreden over de uitwerking van de duurzaamheidsagenda. Hij vraagt de wethouder te onderzoeken of er constructies bestaan die duurzaamheidsleningen kunnen financieren zonder dat het de gemeente geld kost. Zijn fractie voelt de urgentie om nu te beginnen met energiebesparing en wil grote klappers maken met zonnepanelen op de daken van woningen van SSW.

Wethouder Anne Brommersma beantwoordt vragen en gaat in op opmerkingen. ‘Van het aardgas af is landelijk beleid.’ Wat betreft duurzaamheidsleningen zegt zij dat waar mogelijkheden zijn die worden onderzocht, maar tot nu toe zijn die niet gevonden. Erik den Hertog: ‘Bilts Belang is geen voorstander om een proeftuin aardgasvrije wijken in onze gemeente te starten. We kunnen beter achterlopen op de feiten dan voorop lopen op de fouten. De veelgehoorde klacht van gebruikers is dat ze klem zitten met de tarieven en de service. Er is geen keuzevrijheid, geen concurrentie en wat je overhoudt is geen kapitalisme maar de Chinese vorm van communisme.’ Een motie om geen subsidie aan te vragen is verworpen.

Meer berichten