Logo vierklank.nl
De goed voorbereide inleiding werd verzorgd door Baukje Coppens.
De goed voorbereide inleiding werd verzorgd door Baukje Coppens.

Startbijeenkomst wonen positief ontvangen

door Marijke Drieenhuizen

In opdracht van de gemeenteraad De Bilt is dinsdag 28 januari een bijeenkomst georganiseerd met inwoners uit de gemeente over de ambitie voor het bouwen van (honderden) woningen de komende jaren.

Eerder werden dertien locaties aangewezen waarop veel protest kwam waardoor het gehele plan is teruggetrokken. Met deze informele bijeenkomst, waarvoor vertegenwoordigers van inwoners- en belangenorganisaties waren uitgenodigd, werd een nieuwe start gemaakt waarbij de inwoners aan zet waren. De leden van de gemeenteraad, een aantal wethouders, de gemeentelijke gebiedsmakelaars en de burgemeester waren erbij aanwezig. Er waren te weinig stoelen klaargezet.

Maartensdijk

Maartensdijk heeft geen dorpsraad en via twitter was duidelijk geworden dat er een bijeenkomst plaats zou vinden. Maartensdijk was daardoor dan ook goed vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was het ophalen van ideeën en in gezamenlijk overleg komen tot de juiste vervolgstappen. Ondanks dat er oud zeer was werd deze bijeenkomst als positief ervaren. De inleiding werd verzorgd door Baukje Coppens; directielid a.i. bij de gemeente De Bilt. Zij verwoordde de afgelopen periode en noemde ook de boosheid en verontwaardiging van de inwoners over de eerder aangewezen 13 bouwlocaties en gaf toe: 'Dat hebben we niet goed gedaan. We moeten weer op gelijke vlieghoogte komen. De leden van de gemeenteraad en het college hebben aangegeven dat het nu anders moet. Samen met inwoners moet onderzocht worden wat ideeën en mogelijkheden zijn en wij moeten het vertrouwen van de burgers herwinnen'.

Cijfers en trends

Wat bouwen en wonen betreft staat de gehele regio onder druk, daardoor is de grondprijs hoog, zijn de koopprijzen hoog etc. De wachttijd voor een sociale huurwoning was in 2018 elf jaar en 3 maanden en het loopt nog steeds op. Onlangs kwam er een huurwoning vrij waarvoor zich 150 gegadigden meldden. Mensen met een modaal inkomen of minder hebben weinig tot geen kans op een woning. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is in De Bilt 359.000 euro. Een gezin met twee kinderen en twee modale inkomens kan rond de 319.000 euro lenen. Baukje Coppens: 'De motor van De Bilt zijn ook de leraren en de mensen die in de zorg werken. Voor hen is het bijna onmogelijk om hier te wonen. Er moet gebouwd worden: wij zetten in op 845 woningen voor 2030. Dat is volgens ons de lokale woonbehoefte'. Er zijn al harde plannen voor het bouwen op het Hessingterrein en op het terrein van de Werkschuit. 'Daar staan relatief veel eengezinswoningen gepland'. Er zijn ook nog zgn. 'zachte plannen', maar er zijn nog geen afspraken gemaakt en het is ook nog niet bekend of het daadwerkelijk doorgaat. De trend is dat er meer divers gebouwd zou moeten gaan worden. 'Kleinere woningen voor starters en senioren en naast meer sociale huurwoningen ook meer midden huurwoningen'.

Woningbouwopgave

Het doel is 845 woningen bouwen voor 2030. Ieder nieuw nieuwbouwproject zou 10 tot 20 procent midden huurwoningen en 30 procent sociale huurwoningen moeten bevatten. Er moet in overleg met de Provincie Utrecht onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om buiten de rode contouren te bouwen, ook al gaat dat zeker niet alles oplossen. Baukje Coppens: 'Het grondbeleid van de gemeente De Bilt moet worden afgestoft, alles zouden we in moeten willen zetten; ook onteigening'. De gemeente zelf bezit niet veel grond. Er moet overleg komen met particuliere grondbezitters. De woningbouwopgave moet ook in een breder perspectief worden bekeken: het moet in samenhang met een omgevingsvisie, klimaat- en energieplannen worden vastgesteld. 'De 13 locaties zijn van de baan, maar waar, wat en hoe dan wel?'

Vragen

Er worden twee vragen gesteld aan de aanwezige burgers: 'Wat betreft het te voeren proces, wat zijn uw verwachtingen' en over de inhoud: 'waar heeft u behoefte aan? Met die vragen gaat het gezelschap uiteen en wordt er per kern/dorp in een andere ruimte over doorgepraat.

Overleg Maartensdijk

De groep Maartensdijkers was met ruim 30 personen het grootst. Daarom is hiervan een uitgebreider verslag van gemaakt. Onder leiding van Bas van Hell, gebiedsmakelaar Maartensdijk, werd het gesprek gevoerd. Op post-it stickers kon iedereen aangeven wat zeker meegenomen zou moeten worden over het proces of de inhoud. 'Er worden aantallen genoemd van 200 tot 250 nieuwe woningen voor Maartensdijk. Het is niet duidelijk waar die getallen vandaan komen. Verhoudingsgewijs lijkt het genoemde aantal niet in overeenstemming met de grotere kernen De Bilt (ruim 2x zo groot) en Bilthoven (ruim 4 keer zo groot). Er komt in 2020 een woonbehoefteonderzoek. Dat zou meer duidelijk moeten maken. Binnen de rode contouren zijn nog plekken maar die zijn veelal in particulier bezit, zoals de oude kassen van de firma Rijksen. Dat zou volgens de aanwezigen een mogelijke plek kunnen zijn, net als het terrein naast de Aeres VMBO en naast de Brandweerkazerne. Buiten de rode contouren bouwen is als trekken aan een elastiekje: welk elastiekje ga je oprekken; er zijn zes kernen'.

Conclusie

De conclusie na drie kwartier beraad:

-Kleine betaalbare koopwoningen voor starters en senioren, er is meer behoefte aan betaalbare koopwoningen dan aan huurwoningen

-Eerst binnen rode contouren alle mogelijkheden benutten

-Stapsgewijs woningen toevoegen, kijken naar daadwerkelijke behoefte

-250 woningen is teveel in relatie tot het totaal van 845

Tips: onderzoek de mogelijkheden om de huurprijs mee te nemen bij het doorstromen (seniorenregeling), kijk bij renovatie of de woning gesplitst kan worden in twee appartementen en bij een nieuw project: geef inwoners de eerste twee maanden recht op voorinschrijving.

Een terugkerende opmerking bij de andere dorpen was het open en transparant communiceren met de inwoners en dat er geen bos gekapt mag worden. Ook moet er een Kennisteam komen met afvaardiging uit alle dorpen. Uit het geplande Woonbehoefte onderzoek zal dit jaar ook zeker naar voren komen dat alle dorpen hun eigen specifieke wensen en behoeften hebben.

Vervolg

De gemeente gaat alle aangeleverde informatie bundelen en terugkoppelen. Met de Startbijeenkomst Wonen, Samen werken aan bouwen is een nieuwe start gemaakt om te komen tot plannen voor het bouwen van koop en huurwoningen in de gemeente De Bilt. Bij het vervolg zullen, zo is toegezegd, ook weer de burgers worden betrokken. Er werd nog lang doorgepraat.

Meer berichten