Logo vierklank.nl
V.l.n.r. waarnemend gemeentesecretaris Esselien de Leeuw, wethouder Dolf Smolenaers, burgemeester Sjoerd Potters en de wethouders Anne Brommersma, André Landwehr en Madeleine Bakker.
V.l.n.r. waarnemend gemeentesecretaris Esselien de Leeuw, wethouder Dolf Smolenaers, burgemeester Sjoerd Potters en de wethouders Anne Brommersma, André Landwehr en Madeleine Bakker.
Politiek

Voltallige oppositie stemt tegen begroting

door Guus Geebel

Na een debat dat donderdag 7 november om 16.00 uur was begonnen stelde de gemeenteraad na middernacht met alleen steun van de coalitiepartijen de Programmabegroting 2020 vast. Van de in stemming gebrachte elf amendementen werden er drie aangenomen.

De aangenomen amendementen zijn: Een door VVD en CDA ingediend wijzigingsvoorstel om ten behoeve van Veilig Verkeer Nederland een bedrag ter hoogte van de opbrengst van de hondenbelasting voor de tweede hond toe te kennen, een amendement van Forza De Bilt om niet te bezuinigen op het budget van de raad, en een door alle fracties gesteund amendement om de bezuiniging op de subsidie voor Tafeltje Dekje te schrappen. Een amendement ingediend door Erik van Esterik (PvdA) om af te zien van het verdwijnen van de subsidie bij WVT en Mens De Bilt wordt na hoofdelijke stemming met 10 stemmen voor en 16 tegen verworpen. In stemverklaringen tegen de begroting noemt Menno Boer (SP) de gang van zaken betreurenswaardig, Erik van Esterik betreurt het dat er weinig samenwerking gezocht is bij de voorstellen die niet van de coalitie kwamen. Connie Brouwer Fractie Brouwer) is erg teleurgesteld,Theo Aalbers ChristenUnie) constateert dat de naaste die zorg nodig heeft bij velen niet goed in beeld is. Johan Slootweg (SGP) mist ruimte in de begroting om een beter debat te kunnen organiseren. Hij stemt bij hoge uitzondering tegen de begroting. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) heeft gezocht naar vele vormen van samenwerking maar constateerde dat die er bij de stemming niet waren. Van de vijf in stemming gebrachte moties krijgt alleen die van Beter De Bilt om naar Den Haag een krachtig protest tegen de Wet Abonnementstarief WMO af te geven unanieme instemming.

Beschouwingen
De begrotingsbehandeling in eerste termijn begint met de algemene beschouwingen. De twaalf fractievoorzitters discussiëren daarbij over de plannen die B en W voor de komende periode presenteren. Pim van de Veerdonk bijt het spits af. Hij noemt de begroting er een met verkeerde signalen aan onze gemeenschap en waar kwetsbare mensen worden geraakt. 'Het college wijst naar externe omstandigheden die de oorzaak zijn van het gat in de begroting, maar zoek ook bij jezelf.' Onder meer de mindere intensivering van het groenonderhoud vindt hij een verkeerd signaal. Hij dient daarom een motie in om deze bezuiniging te schrappen en bewoners te laten participeren in hun leefomgeving. De motie is verworpen. Henric de Jong Schouwenburg (VVD): 'De barometer is dalende en er is storm op komst. Het schip van de gemeente verkeert in zwaar weer, we maken nog net geen water, maar daarmee is alles gezegd.' Hij noemt het sociaal domein de hoofdoorzaak van de dreigende tekorten. Hij complimenteert de wethouder en de ambtenaren dat zij tot een sluitende begroting zijn gekomen.

Wantrouwen
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) schetst de positie van de gemeente als moreel en financieel failliet. 'Ook de burgers hebben er geen vertrouwen meer in.' Hij dient een aantal moties in om de sociale schade te beperken en Jagtlust te behouden. Forza De Bilt heeft geen vertrouwen in het college en dient daarom een motie van wantrouwen in die in de raad geen steun krijgt. Henk Zandvliet (GroenLinks) ziet dat we steeds meer taken moeten vervullen met minder geld. Hij heeft waardering voor het feit dat er geen generieke korting wordt doorgevoerd, maar dat er keuzes zijn gemaakt. Erik van Esterik (PvdA) zegt dat we de leningen die we hebben regulier aflossen. 'De kunst is er zo weinig mogelijk extra schulden bij te maken en daar waar we extra geld verdienen vervroegd af te lossen. Hij hoopt niet dat er wordt bezuinigd op WVT en Mens omdat we leningen hebben gecreëerd in het verleden. 'Ik moest denken aan een marathon omdat ik soms het idee heb dat we hier met een marathon bezig zijn waarvoor we niet getraind hebben en ook nog eens wind tegen hebben en die finish maar niet dichterbij komt.'

Aandachtspunten
Donja Hoevers (D66) wil onderzoek naar alternatieve woonvormen voor ouderen. Dit komt het sociaal domein ten goede en ook de doorstroming. Johan Slootweg (SGP) verwijt het college te bezuinigen op mensen die het juist heel hard nodig hebben. Hij noemt de bezuiniging bij Mens geen goed signaal. Slootweg wil het duurzaamheidsbudget verlagen en meer inzetten voor kwetsbaren in de gemeente. Hij vindt het een slechte zaak wanneer een burger iemand van de gemeente nodig heeft en te horen krijgt dat er geen tijd is. Werner de Groot (CDA) noemt drie belangrijke speerpunten van het CDA. Verbeteren van de financiën, woningbouw en aandacht voor verenigingen en vrijwilligers. 'Het mag niet zo zijn dat ambities wensen blijven zonder uitvoering.' Erik den Hartog (Bilts Belang) geeft aan de hand van de ladder van Bilts Belang aan wat zijn partij onder meer belangrijk vindt. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijktijdig kunnen ontplooien. Daarom goed onderwijs in goed onderhouden scholen. 'Te beginnen bij bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke sociale ongelijkheid te voorkomen. Ook moeten ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden goed verzorgd worden.'

Bestuurscultuur
Menno Boer (SP) geeft commentaar op moties en amendementen waar de SP niet bij staat. De motie van Beter De Bilt die vraagt een brandbrief tegen de Wet Abonnementstarief Wmo heeft zijn volledige instemming. Theo Aalbers (ChristenUnie) constateert dat de coalitiepartijen elkaar weinig gunnen. Hij pleit voor een vernieuwde bestuurscultuur om de vele uitdagingen in de gemeente het hoofd te kunnen bieden en waarbij burgers moeten worden betrokken. Hij noemt de gang van zaken een voorbeeld van kille bureaucratie en mislukte participatie. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) citeert uit een presentatie om aan te geven hoe zij de gang van zaken meemaakt. ´Om een bezuinigingstraject te doen slagen is een goede communicatie naar de samenleving essentieel. Bij het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen dient een college van B en W, meteen al na te denken over hoe de bezuinigingen gecommuniceerd moeten worden naar de burger. Wanneer de gemeente dit niet zelf snel en adequaat doet dan zullen actiegroepen en gedupeerde burgers het voortouw nemen en de communicatie zelf naar zich toetrekken.'

Financiën
Het college beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de ingediende amendementen en moties. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën en Wonen stelt dat de begroting van ons allemaal is. 'Wat gedurende vele jaren is ontstaan kan alleen door het nemen van pijnlijke maatregelen langzaam worden gestuurd in de goede richting.' Wethouder Anne Brommersma kreeg de meeste vragen en opmerkingen over het sociaal domein. Opmerkingen over kille bureaucratie en geen visie hebben legt zij namens het college naast zich neer. 'Daar zijn wij het niet mee eens. We hebben hele stevige keuzes gemaakt bij de bezuinigingen. We hebben maatregelen die direct aan kwetsbare burgers ten goede komen zoveel mogelijk ontzien, zo hebben we het minimabeleid overeind gehouden.'

Meer berichten